Иужьрей дыдэ дакъикъэм псори кIуэдыжащ

ФНЛ-м и етIуанэ дивизионым щекIуэкI зэхьэзэхуэм хыхьэу тхьэмахуэ кIуам «Спартак-Налшыкым» къригъэблэгъащ Павловскэм и «Кубань-Холдинг»-р. Зэхьэзэхуэм и турнир таблицэм зэкIэлъхьэужьу къыщыкIуэ командитIым я зэпэщIэтыныгъэр жыджэру къыщIадзащ. Зы ебгъэрыкIуэныгъэм къыкIэлъыкIуэ контратакэр къыпэджэжу бэнэныгъэ гуащIэ ирагъэжьат гупхэм.

ЗэIущIэр куэд дэкIатэкъым хьэщIэхэм я ебгъэрыкIуэныгъэр хабзэм къемызэгъыу ди штрафнойм иту «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьэхъумэхэм къыщызэпаудам. Абы кърикIуащ налшыкдэсхэм я гъуэм пенальти еуэну судьям унафэ къызэрищтар. Метр 11-кIэ гъуэм пэмыжыжьэу ягъэува топым бгъэдыхьащ «Кубань-Холдинг»-м и гъуащхьауэ Заикин. АрщхьэкIэ ар зэуэну лъэныкъуэр Антиповым къищIащ икIи пенальтим къригъэгъэзащ.

Япэ Iыхьэм и кум нэблэгъауэ ди щIалэхэм бжыгъэр къызэIуахыну Iэмал гъуэзэджэ зыIэщIагъэкIащ. Штрафнойм иту Сындыкур зэуа топыр хьэщIэхэм я гъуэм и штангэм бгъэдэтыбзэу блэкIащ.

Сытми налшыкдэсхэм и гугъуехьэхэм ехъулIэныгъэ къыпэкIуащ. Ди щIалэхэм я ебгъэрыкIуэныгъэм хэту «Кубань-Холдинг»-м и штрафнойм топыр ЛIупым къыщыIэрыхьащ. Гъуащхьэтетым хуэзанщIэ хъуа налшыкдэсхэм я гъуащхьауэр зэуа топым Имамовыр лъапэкIэ лъэIэсри къригъэгъэзащ. Абы Хьэшырыр кIэлъеуэжащ икIи хьэщIэхэм я гъуащхьэтетым къригъэгъэзэну Iэмал иIакъым – 1:0. Япэ Iыхьэм щыщу къэнэжа зэманыр хэгъэрейхэм я тепщэныгъэкIэ иухащ.

Зэхьэзэхуэм хухаха зэманым щыщу сыхьэтым щIигъуэ дэкIауэ зэхъуэкIыныгъэ зыбжанэ езыгъэкIуэкIа «Кубань-Холдинг»-м и джэгукIэр нэхъ хуабжь хъуащ. Апхуэдэу Краснодар крайм и командэм я ебгъэрыкIуэныгъэм хэту Рзаевыр зэуа топыр ди гъуащхьэхъумэхэм ящыщ зым техуэри къигъэлъеижащ. Абы лъэщу кIэлъеуэжа Жабкин и топым ерагъыущ Антиповым къызэрыригъэгъэзар.

ЗэпэщIэтыныгъэр лъэныкъуитIми зыбжанэрэ щызэхъуэжурэ екIуэкIыурэ зэIущIэм хухаха зэман нэхъыщхьэр и кIэм нэблэгъащ. Джэгум щытекIуауэ, очокищыр зи Iэрылъхьэу къэзылъыта «Спартак-Налшыкым» иужьрей дыдэ дакъикъэхэм набдзагубдзаплъагъэр фIэкIуэдащ. АрщхьэкIэ судьям и кIэфий макъыр зэхамыхауэ хьэщIэхэм къэувыIэн мурад яIэтэкъым икIи зэпыу ямыIэу ипэкIэ зэрыкIуэтэным яужь итт.

ХьэщIэхэм я иужьрей ебгъэрыкIуэныгъэм хэту Антиповым и гъуэм пэгъунэгъу хъуа футболист хьэщIэр ди щIалэхэм ираудащ – штрафной. ЗэIущIэм къыхыхьагъащIэ Рзаевым штрафнойр игъэзэщIащ. «Спартак-Налшыкым» и футболистхэм ягъэува «блыным» абы топыр щхьэпридзащ. Антиповым и пащхьэ дыдэм щIым ар щытеуати, къыщыдэлъеижым ди гъуащхьэтетым къыхуэубыдакъым икIи гъуэм дигъэхьащ – 1:1.

Арати, зэIущIэм псом «Спартак-Налшыкым» ихъума текIуэныгъэр къахуэзыхь бжыгъэр иужьрей зэман нэхъыщхъэм къыщIагъуа иужьрей дыдэ дакъикъэм зыIэщIагъэкIащ.

ЖЫЛАСЭ Замир.
Поделиться: