Ди бэнакIуэхэр къалащхьэм щытокIуэ

Мэзкуу къалэм дэт «Олимпийская деревня-80» спорт комплексым щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ къалащхьэм и зэхьэзэхуэ. Абы и алэрыбгъухэм саугъэт нэхъыщхьэхэм щыщIэбэнащ зи ныбжьыр илъэс 16-17-м итхэр. 

Ди республикэм бэнэкIэмкIэ школым и гъэсэнхэм зэхьэзэхуэм зэфIэкI лъагэхэр къыщагъэлъэгъуащ.   КъБР-м икIа спортсменхэм абы къыщахьащ медаль зэмылIэужьыгъуэу 5.

Килограмм 45-м нэблагъэ зи хьэлъагъхэм я зэпэщIэтыныгъэм щригъэкIуэкIа зэIущIэ псоми щытекIуэри дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ Азэмэт Руслан. Шыгъэлыгъуэ Къантемыр къыпэлъэщын къахэкIакъым килограмм 60-м нэблагъэ зи хьэлъагъ бэнакIуэхэм.

Урысей Федерацэм и къалащхьэм и зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щиубыдащ Емызэш Ислъами. Ар щыбэнащ килограмм 71-м нэблагъэхэм я деж. А гуп дыдэм дыжьын медалыр щызыIэригъэхьащ КIэрэф Дамир.

Зи хьэлъагъыр килограмм 60-м нэблагъэхэм   зэпэщIэтыныгъэ гуащIэм ещанэ щыхъури домбеякъ медалыр къихьащ Шыгъэлыгъуэ Айдэмыр.
 

 

Мэзкуу Къан.
Поделиться: