Джыназым и фэеплъ зэхьэзэхуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплексым щекIуэкIащ дзюдомкIэ щIыналъэхэм зэдай зэхьэзэхуэ. Зи ныбжьыр илъэс 21-м нэблагъэ спортсменхэм я зэхыхьэр фэеплъ хуащIащ полицэм и полковник Джыназ Сулеймэн.
Зауэ зэщIэхъееныгъэхэмрэ къэралкIуэцIыдзэхэмрэ я ветеранхэм я зэгухьэныгъэм КъБР-м щиIэ и къудамэмрэ «Динамо» урысейпсо физкультурэ-спорт зэгухьэныгъэмрэ къызэрагъэпэща зэхьэзэхуэхэм хэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хыхьэ субъектиблымрэ Армениемрэ Къэзахъстанымрэ къикIа спортсмени 150-м щIигъу.
Зэхыхьэр къыщызэIуахым хэтащ республикэм и министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ, хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ жылагъуэ ветеран зэгухьэныгъэхэмрэ я лIыкIуэхэр, Джыназ Сулеймэн къулыкъу къыдэзыщIахэр, и ныбжьэгъухэмрэ Iыхьлыхэмрэ.
«Джыназ Сулеймэн, полицэм и полковникщ, зауэ зэщIэхъеенныгъэхэм я ветеранщ, МВД-м илъэс куэдкIэ щылэжьащ, къулыкъу щIэныр щигъэта нэужь Зауэ зэщIэхъееныгъэхэмрэ къэралкIуэцIыдзэхэмрэ я ветеранхэм я КъБР-м щиIэ и къудамэм и унафэщI хъуащ, зауэ зэщIэхъееныгъэхэм хэта дэтхэнэ зы ветеранми и гъащIэм щыгъуэзащ, Афганистаным и ветеранхэри хэту. Къулыкъу къыдэзыщIэхэмрэ и унафэ щIэтхэмрэ я деж пщIэшхуэ щиIэу щытащ. Дэ зэи Сулеймэн тщыгъупщэнукъым, ныбжьэгъу пэжу, къуэфIу, унагъуэлIу, хэкупсэу ди нэгу къыщIэнэжащ», - жиIащ Зауэ зэщIэхъееныгъэхэмрэ къэралкIуэцIыдзэхэмрэ я ветеранхэм я зэгухьэныгъэм КъБР-м щиIэ и къудамэм и унафэщI Былымгъуэт Беслъэн.
Зэхьэзэхуэм хэтхэм захуигъазэу «Динамо» урысейпсо физкультурэ-спорт зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ, КъБР-м щыIэ МВД-и къэралкIуэцIыдзэм и подполковник Джэданэ Залым къыхигъэщащ: «Иджырейм хуэдэ зэхьэзэхуэхэм я фIыгъэкIэ спортсменхэм нэхъ гъунэгъуу зыщагъэгъуазэ я Хэкум и тхыдэм, дамыгъэ щхьэкIэ мыхъуу, я къалэныр ягъэзэщIэнрэ цIыху гъащIэхэр къегъэлыным папщIэ лIыхъужьыгъэхэр зезыхьа цIыхухэм я хъыбар къащIэ. Абы и фIыгъэкIэ ныбжьыщIэхэр хэкупсэу къыдокIуэтей ди Хэкум хуаIэ лъагъуныгъэр щIагъэбыдэ».
Фэеплъ зэхьэзэхуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ медалхэр, кубокхэр, саугъэтхэр иратащ.

Мэзкуу Къан.
Поделиться: