Я лэжьэгъухэм я фэеплъу

Налшык щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Урысейм МВД-м и Управленэ нэхъыщхьэм и щхьэзакъуэ-командэ зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ КИФЩI-м и хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр.
Зэхьэзэхуэхэр фэеплъ хуащIащ ЛНР, ДНР, Украинэм дзэ операцэ щхьэхуэ щрагъэкIуэкIым хэкIуэда хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм. УФ-м и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрийрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ къыдаIыгъыу ар къызэрагъэпэщащ КИФЩI-м щыIэ МВД и Управленэ нэхъыщхьэм и унафэщI полицэм и генерал-полковник Бачурин Сергей и жэрдэмкIэ.
«Зэхьэзэхуэм хэта псоми фIыщIэ фхузощI зэIущIэ дахэ, удэзыхьэх къызэрывгъэлъэгъуам папщIэ. ЛIыхъужьыгъэрэ зыр адрейм пщIэ зэрыхуэфщIынрэ фхэлъщ. Ди зэхыхьэр къыддэзыIыгъыну кърихьэлIа хьэщIэхэм ехъулIэныгъэ, щIалэгъуалэ спортым зыужьыныгъэ игъуэтыну, щхьэзакъуэ, гуп текIуэныгъэ куэд фиIэну ди гуапэщ, - жиIащ Бачуриным зэхьэзэхуэр щызэхуищIыжым. - ФIыщIэ псалъэ щхьэхуэ хуэзгъэзэну сыхуейщ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрий иджырей Iуэхугъуэр къызэрыддиIыгъам папщIэ, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, къищынэмыщIауэ зэхьэзэхуэр къызэгъэпэщынымрэ егъэкIуэкIынымрэ сэбэп къытхуэхъуа, спортсменхэр гуапэу къезыгъэблэгъа республикэм спортымкIэ и министерствэм. Зэкъуэш лъэпкъхэр я зэныбжьэгъуныгъэр щIэзыгъэбыдэ, хабзэхъумэ IэнатIэхэм я пщIэр зыIэт мыпхуэдэ спорт зэхыхьэхэр адэкIи зэгъусэу едгъэкIуэкIыну дыщогугъ».
Гуп зэпеуэм япэ увыпIэр щиубыдащ КИФЩI-м щыIэ МВД и Управленэ нэхъыщхьэм и командэм. Абыхэм къакIэлъокIуэ Ставрополь крайр. КИФЩI-м щыIэ Росгвардием и спортсменхэр ещанэ хъуащ.
Псори зэхэту зэхьэзэхуэм хэтащ Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэ щыщ спортсмени I36-рэ. Я хьэлъагъ елъытауэ ахэр гуэшауэ щытащ гупийуэ. ТекIуахэр саугъэт лъапIэхэмкIэ, кубокхэмрэ медалхэмкIэ ягъэпэжащ.

Мэзкуу Къан.
Поделиться: