ЛIыгъэ зыхэлъ псори текIуэркъым

ФокIадэм и 17-м  Татарстаным щекIуэкIащ  километри  160-рэ кIыхьагъымкIэ  шыгъажэ кIыхь зэхьэзэхуэ,  «Урысейм и кубок» и фIэщыгъэу.  ТекIуэныгъэр  къихьащ   Ашэмэз  зи цIэ  Сибэч  Артур  и «инджылыз-адыгэм». Шым тесар Мэрем Эльдарщ.

 Шыгъажэ кIыхьхэр зыфIэфIхэм фIыуэ яцIыху Пащэ  (ари  зейр Сибэчырщ)  мызыгъуэгу и  кIэн къикIакъым. Псом япэ иту кIуэрэ пэт, адыгэшым и лъакъуэхэм я зым  хуэш къыхыхьэри, километри 140-рэ фIэкIа къимыкIуауэ, зэпеуэм   хэкIын  хуей хъуащ. Ар къызэрыщыщIам  хуэдэу, Пащэм  иIыгъащ  псынщIагъыу  зы сыхьэтым хуэзэу километр 19, 4-рэ. Километри  140-м  ар  рекорду  къыщыплъытэн  хуэдизу  лъагэщ. Аркъудейм къегъэлъагъуэ адыгэшыр зи фIагъ псори иджыри  наIуэ къэмыхъуа псэущхьэ махуэу зэрыщытыр.

 Ашэмэз  шым  мыр  и  еплIанэ  текIуэныгъэщ. Зэхьэзэхуэм къыдэкIуэу,  Мэрем  Эльдар «мастер спорта»  зэрыхъуамкIэ  дохъуэхъу.

  ХъыбарымкIэ къыддогуашэ  Адыгэшыр  хъумэнымрэ зегъэужьынымкIэ фондым  и напэкIуэцIыр.

                                   

                           

ЧЭРИМ Марианнэ.
Поделиться: