ЦIыкIураш

(Сабийхэм папщIэ)

Гъэмахуэкут. Залинэ и джэду хужь - къуэлэнышхуэр и кIэм иту лъэгу хадэм здехым, джэду шыр макъ къызэхихащ. Плъэмэ, мыIэрысей дэгу жыгыжьым и лъ лъабжьэм джэду шыр цIыкIуищ кIэщIэсщ, зэкIэщIэпщхьэпарэ, тIэкIуи зэрыпIыщIар плъагъуу. Я анэр ящIыгъутэкъым - гурыIуэгъуэт ар зы кIуэдыпIэ зэрихуар. Залинэ шырхэр пхъэ ашыкым иригъэтIысхьэри, гуэщ плIанэпэм щигъэуващ.
Джэдухэр цIынэ цIыкIут, шэкIэ пIын хуейуэ. Абыхэм ящыщу щыр къуэлэн дахащэт, еплIанэр фIыцIабзэт, фейцей цIыкIу хъужарэ, дауи къахэхута жыпIэну. ГъэщIэгъуэныракъэ, сыти егъэшхи, махуэ псом и жьафэр къемыхыу кIийрт. Зэрылъэрымыхь цIыкIум щхьэкIэ Залини фIэгуэныхь хъурти, и нэIэр тригъэкIыртэкъым.
Хъупхъэу къежьа шырищыр махуэ зыбжанэ нэхъ ямызэхуакуу зэкIэлъылIащ. Ашыкым иджы къинауэ исыр ЦIыкIураш (арат Залинэ фIищауэ зэреджэр) и закъуэт, нэжьгъущIыдзэ хъужауэ.
- Адрей узыншэ цIыкIухэр къыщымыхъуакIэ, уэри пхьыжын щыIэу къыщIэкIынкъым, - игу хэщIу жиIэрт еплъыху.
Мазищри кIуащ. ЦIыкIураш а зэрыщыт хэмыхъуэ-мыхъурэтIщи, и Iыхьэр ешх, а зэрыкъиинщ. Зы пщэдджыжь Залинэ абы хуихь шэ фалъэр IэщIэту гуэщым здыщIыхьэм, я джэдуушхуэр бгъэдэсу ирохьэлIэ; ЦIыкIураш езым хуэдиз зы дзыгъуэшхуэ йогъури щысщ, шэ хуэзыхьами жыжьэу къыхудэплъейркъым - КIущэшхуэ езым къиубыда дзыгъуэр мо шырым къыхуихьауэ арат. Абдежым щыщIидзэри, КIущэ джэду шырым зы махуэ теплъэкъукIакъым икIи игъэмэжэлIакъым. Зэм унащхьэм бзу жьэдэлъу къехыжу плъагъунт, шыгъуэгу хадэм къыщыIэрыхьэ дзыгъуэ цIыкIухэри арат - псори ЦIыкIурашт зейр. Модрей хьэкIэжьащэри абы есауэ, КIущэ зэрилъагъуу, блащхъуэкIийм хуэдэу пежьэрт, а зэрыкIийм хуэдэурэ къыхуихьар игъакIуэщIырти, и нэ цIыкIуитIыр щIиукъуанцIэу къэтIысыжырт, зыри Iумыхуам хуэдэу. 
КIущэ и къалэныр абдежми щиухыртэкъым, шырым шхэн иухащ щыжиIэм, бгъэдэтIысхьэнурэ напи-лъапи хузэпилъэщIыхьыжынут, жеиху къыбгъэдэмыкIыу бгъэдэсынут.
Апхуэдэу егугъуу япIа ЦIыкIураши балигъ хъури ежьэжащ, афIэкIаи къеплъэкIыжакъым. 
 

 

Шэрэдж Дисэ.
Поделиться: