Спорт хъыбархэр

БэнэкIэ хуит

ФIыкIэ зыкърагъэцIыху

Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм къызэритамкIэ, къэралым и къалащхьэм и «Олимпийская деревня-80» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ Мэзкуу бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпионат. Абы щызэпеуащ къэралым и щIыналъэ зыбжанэм щыщ спортсменхэр.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэм а зэпеуэм ехъулIэныгъэфIхэр щызыIэригъэхьащ. Псалъэм къыдэкIуэу, Къэрэгъул Анзор (кг 63-рэ), Бабочиев Умар (кг 72-рэ), КъайцIыкIу Ахьмэд (кг 77-рэ), Щамырзей Къантемыр (кг 82-рэ), КIэмпIарэ Марат (кг 130-рэ) сымэ я хьэлъагъ елъытауэ зыхэта гупхэм япэ увыпIэхэр къыщахьащ.

Бабочиев Имран (кг 67-рэ), Бэлэтокъуэ Уэсмэн (кг 72-рэ), Псэун Станислав (кг 82-рэ) сымэ етIуанэ хъуащ.

                                                                                    

Самбэ

Шэшэным зыкъыщагъэлъагъуэ

Шэшэн Республикэм и къалащхьэ Грознэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм самбэмрэ зауэ самбэмкIэ я зэхьэзэхуэ. Абы щызэпеуащ илъэс 16 - 17 зи ныбжь щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэм зэхьэзэхуэм медали 7 къыщихьащ.
Зауэ самбэмкIэ килограмм 53-рэ зи хьэлъагъхэм я деж япэ щыхъуащ Къанщауэ Темырлан. А спорт лIэужьыгъуэм домбеякъ медалхэр къыщахьащ Лу Борисрэ (кг 79-рэ) КъуэщIысокъуэ Темырланрэ (кг 71-рэ).

СамбэмкIэ зэпеуахэм я деж дыжьын медалхэр къыщахьащ Къанщауэ Темырлан (кг 49-рэ), ШыкIэлъашэ Елдар (кг 69-рэ), Лу Борис (кг 71-рэ) сымэ.

Килограмм 79-рэ  зи хьэлъагъхэм я деж ещанэ щыхъуащ Мизиев Хьэжмусэ.

Спортсменхэм я тренерхэр ПшынащIэ Мурат, Къарэмышэ СулътIан, Ким Руслан, ГъущIапщэ Самир, Шаваев Хьэнэфи, Холамханов Рустам сымэщ.

Зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIахэр хэтынущ Урысей Федерацэм пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIауэ 2024 гъэм мазаем Владивосток къалэм щекIуэкIыну зэпеуэм.

        

Зауэ Iэпщэрыбанэ спорт

Командэм доIэпыкъу         

Подмосковьем иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь Зиничев Евгений зауэ Iэпщэрыбанэ спортымкIэ и фэеплъ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Зэпеуэм хэтащ УФ-м и МЧС-м, МВД-м, ФСИН-м, Урысей гвардием, ФСО-м я спортсмену 100-м щIигъу. Республикэм и щIыхьыр яхъумэу абы щыIащ ЖэпIу Альбердрэ Iэюб Залымрэ.

ЖэпIу Альберд зыхэта гупым (кг 73-рэ) зэIущIиплI щригъэкIуэкIати, псоми щытекIуэри, япэ увыпIэр къихьащ. Килограмм 97-рэ хъухэм я деж щызэуа Iэюб Залым зэIущIищыр къихьри, етIуанэ увыпIэм къыщыувыIащ. Ди щIалэхэм я фIыгъэкIэ УФ-м и МЧС-м командэхэм я зэхьэзэхуэм ещанэ увыпIэр къыщихьащ.

БАТОКЪУЭ Албэч.
Поделиться: