ЗэгурыIуэныгъэм толажьэ

«Лъэпкъ лъапIэныгъэхэр зэгурыIуэныгъэм и лъабжьэщ» фIэщыгъэм щIэту мы гъэм ди республикэм щагъэзэщIа проектыр къазэрехъулIам теухуауэ щытащ иджыблагъэ Налшык щрагъэкIуэкIа пресс-конференцыр.
Проектым и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным. Псом хуэмыдэу а Iуэхум гулъытэ хэха щыхуащIащ къуажэм къикIыу къалэм къакIуэ щIалэгъуалэр зыхыхьэ гупым (лъэпкъ щхьэхуэхэм къыхэкIахэм) яхэзэгъэныр.
«Патриот» Къэбэрдей-Балъкъэр жылагъуэ зэгухьэныгъэм иригъэжьа Iуэхугъуэр УФ-м и Президентым и гранткIэ ягъэзэщIащ. Абы нэхъыбэу хэтащ «Призвание» медицинэ еджапIэр, Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-техникэ, сату–технологие колледжхэр. Абыхэм щезыгъаджэхэм папщIэ «ЗэгурымыIуэныгъэм и лъабжьэр къыщежьэр. Лъэпкъхэм яку къыдэхъуэ зэпэщIэувэныгъэхэр» фIэщыгъэм щIэт семинархэр ирагъэкIуэкIащ тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Уэщро Рубенрэ КъБКъУ-м Социально-гуманитар щIэныгъэхэмрэ хамэ къэралыбзэхэмкIэ кафедрэм и доцент Нэ­гъуей Будимиррэ.
Студентхэм папщIэ къызэрагъэпэща «стIол ­хъурейр» нэгъуэщI лъэпкъым щыщхэм уазэрыгурыIуэным, апхуэдэуи зэпэщIэувэныгъэ къыумыгъэхъуу цIыхум узэрыфIэкIынум теухуауэ щытащ.
КъБР-м и муфтийм и дэIэпыкъуэгъу Отаров Хъызыр, благочиннэ Бобылёв Валентин сымэ ­хуагъэзащ ныбжьыщIэхэр, нэхъыжьхэм я псалъэхэм щIагъэдэIуащ, упщIэ зэмылIэужьы­гъуэхэмкIи зыхуагъэзащ. Апхуэдэуи щIалэгъуалэр хэтащ «Адыгэхэм, урысхэм, балъкъэрхэм я псэкупсэ Iэужь щэнхабзэ бейр» фIэщыгъэм щIэт зэIущIэм.
«Патриот» жылагъуэ IуэхущIапIэм и лIыкIуэ Къарэ Ратмир пресс-конференцым щыжиIащ, щIалэгъуалэр Iуэху мыхьэнэншэ дыдэхэм щхьэкIэ куэдрэ зэрызэпэщIэувэр. Абы къызэрыхигъэщамкIэ, хамэ щIыпIэ (еджапIэ е лэжьапIэ) кIуэ ди щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ адрей лъэпкъхэм зэрахэтыну, зэрызыхагъэзэгъэну Iэмал зымыщIэ куэд яхэтщ.
- ЩIалэгъуалэм епсэлъэн, ягурыгъэIуэн хуейщ лъэпкъ Iей зэрыщымыIэр, нэгъуэщI лъэпкъхэм пщIэ яхуэпщIыныр уи щхьэ пщIэ хуэпщIыжым зэрыхуэдэр. Укъэзыгъэгубжьыну яужь итхэм уапэлъэщу зебгъэсэн хуейщ. «Уи гъащIэм и унафэ езым пхуэмыщIыжмэ, нэгъуэщIхэм уи унафэ ящIынущ» псалъэ пэжхэр цIыху Iущ гуэрым жиIауэ щытащ. А гупсысэр гъуазэ тхуэхъумэ, псоми къытхуэсэбэпыну къысщохъу.
Проектым ипкъ иткIэ ирагъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэр тхылъ щхьэхуэу къыдагъэкIынурэ къызыхуэсэбэпыну IуэхущIапIэ псоми хуагъэхьынущ.
 

Щомахуэ Залинэ.
Поделиться: