НОБЭ

Ерыскъым и дунейпсо махуэщ
ЩIакхъуэм и дунейпсо махуэщ
Анестезием и дунейпсо махуэщ
IуэхущIапIэм и унафэщIым и махуэщ
Армением и прессэм и махуэщ
1946 гъэм, Нюрнберг судым и унафэкIэ, нацист щIэпхъаджащIипщIым я щхьэхэр палъауэ щытащ. Абыхэм яхэтащ Гитлер нэхъ гъунэгъу дыдэу бгъэдэтахэу Риббентроп Иоахим, Кейтель Йохан Густав, Кальтенбруннер Эрнст сымэ.
1962 гъэм СССР-м лэжьэн щыщIидзащ «Юность» радиостанцым.
1964 гъэм Китайм япэ атомнэ бомбэр щагъэунэхуауэ щытащ. Ар къыщагъэуащ Лобнор гуэлым пэмыжыжьэу иIэ полигоным.
1991 гъэм Налшык щызэхэтащ КъБР-м ис лъэпкъхэм я нэхъыжьыфIхэм я съезд.
1854 гъэм къалъхуащ Ирландием щыщ усакIуэ, драматург, тхакIуэ Уайльд Оскар.
1870 гъэм къалъхуащ Каир щыщ адыгэ тхакIуэ цIэрыIуэ, «хьэрып усакIуэхэм я пащтыхьу» къалъытэ Шэукъий Ахьмэд.
1917 гъэм къалъхуащ адыгэ тхакIуэ, зэдзэкIакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессору щыта Къардэн Бубэ.
1955 гъэм къалъхуащ филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, литературовед, критик, публицист ТIымыжь Хьэмыщэ.
1961 гъэм къалъхуащ техникэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик ШэджыхьэщIэ Юрий.
1962 гъэм къалъхуащ оперэ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэу щыта, УФ-м и цIыхубэ артист Хворостовский Дмитрий.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 22 – 25-рэ, жэщым градуси 9 - 11 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:
Мэлыхъуэм я зэхэкIыжыгъуэм кхъуей шыпс зэраутхыж.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

20.03.2019 - 08:10 Дунейм щыхъыбархэр
08.05.2020 - 08:15 ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР
20.11.2019 - 08:15 Дунейм щыхъыбархэр
26.06.2019 - 08:17 Дунейм щыхъыбархэр
17.07.2020 - 08:10 ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР