Бжьыпэр яхуэмыубыдами

Урысей Федерацэм паратхэквондомкIэ и чемпионат Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм щекIуэкIащ.

Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым и утыкухэм щызэхьэзэхуащ къэралым и щIыпIэ 22-м къикIа спортсмен 80-м щIигъу. Зи Iэпкълъэпкъым сэкъат иIэ спортсменхэр иризэныкъуэкъуащ тхэквондом и «керуги», «пхумсе» лIэужьыгъуэхэмкIэ Урысей Федерацэм щытекIуэн папщIэ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIэкIэ цIыхуитху утыкум къихьати, псоми медаль зэмылIэжьыгъуэхэр къахьащ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, абыхэм чемпион хъуфын къахэкIакъым. Апхуэдэу щыт пэтми, дагъэгуфIащ дыжьын медалыр зыIэрызыгъэхьа Истамулов Лукман-Хьэким, ещанэ увыпIэр зыубыдахэу Гъут Азэмэт, Щокъуий Ахьмэд, Евшинэ Надеждэ, Ёлькин Роман. Ахэр ягъасэ Щокъарэ А., Ахъмэт А., ХьэкIагуэ А. сымэ.
Ди республикэм щыщхэм гуп зэпеуэм етIуанэ увыпIэр щаубыдащ. Ар и фIыгъэщ КъБР-м СпортымкIэ и министерствэмрэ ТхэквондомкIэ федерацэмрэ зи Iэпкълъэпкъым сэкъат иIэхэм драгъэкIуэкI лэжьыгъэшхуэм. КъищынэмыщIауэ, илъэситху хъуауэ паратхэквондомкIэ Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщегъасэри, ди спортсменхэри абы хэша мэхъу. Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2019 гъэм япэ дыдэу Налшык щекIуэкIащ а спорт лIэужьыгъуэмкIэ къэралым и чемпионат.

 

 

 

Сэрмакъдэсхэр финал ныкъуэм нос

 

 

Дзэлыкъуэ щIыналъэм хыхьэ Сэрмакъ къуажэм дэт курыт еджапIэ №3-м и командэр нэсащ «Мини-футболыр – школым» урысейпсо зэхьэзэхуэм и финал ныкъуэм.

Урысейм и Ипщэ лъэныкъуэм и командэхэм ирагъэкIуэкI зэпеуэм ипкъ иткIэ сэрмакъдэсхэр япэщIыкIэ 7:1-уэ текIуащ Астрахань областым къикIахэм. Абы иужькIэ я щхьэр кърагъэIэтакъым Осетие Ищхъэрэ-Аланием щыщхэм икIи ахэри 5:0-у хагъэщIащ.
ЗэIущIэхэр щокIуэкI Ставрополь къалэм. Абы щынэхъыфIхэр мэлыжьыхь мазэм Нижегородскэ областым ягъэкIуэнущ, Урысейм и Ипщэ лъэныкъуэм и щIыхьыр къэралпсо зэхьэзэхуэм щахъумэн папщIэ.
Дзэлыкъуэ щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Джатэ Руслан хъуэхъу тхыгъэ яхуигъэхьащ Сэрмакъ къуажэм дэт курыт еджапIэ №3-м и командэмрэ абы и тренер Гуэнгъэпщ Мусэрэ. КъулыкъущIэм къыхигъэщащ я ехъулIэныгъэм зэрыригушхуэр икIи нэхъыбэжкIэ зэращыгугъыр.

 

ХьэтIыхъу Джамбулэт и фэеплъу

 

Пасэу дунейм нэгъабэ ехыжа, сабийуэ хьэлъэ къэIэтынымкIэ Гиннесс и рекордхэр зратхэ тхылъым ихуэн папщIэ ягъэлъэгъуауэ щыта ХьэтIыхъу Джамбулэт сумомкIэ и фэеплъ зэхьэзэхуэ «Налшык» спорт комплексым щекIуэкIащ. Абы хэтащ Налшык, Шэджэм къалэхэм, Старэ Шэрэдж, Къулъкъужын къуажэхэм я командэхэр цIыхуи 150-м нэблагъэ къызэщIиубыдэу.

Я ныбжьрэ хьэлъагърэ елъытауэ зэхьэзэхуэхэр зэщхьэщыхауэ екIуэкIащ. Абыхэм текIуэныгъэр къыщахьащ ПщыхьэщIэ Сэлим, Мералы Ислъам, Къэзан Руслан, Медалы Алихъан, Джыджий Къантемыр, АфIэунэ Аслъэнбэч, Мамхэгъ Асир, Шэмпар Инал, Хьэмжу Рустам, МахуэлI Ролан, Батыр Айдэмыр, Дыгъэ Амир, Сыжажэ Марат, Ламашвили Исмэхьил, Бэгъуэт Инал, Чэрты Ринат, Атэбей Муслъим, ГъукIакIуэ Iэдэм, Къущхьэ Астемыр, Пекъу Абдуллэхь, КIэфо Къантемыр, Арыпщ Тамерлан, Къазмахуэ Азэмэт сымэ.
Зэхьэзэхуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ Iэмал ягъуэтащ дызыхуэкIуэ мазэм Налшык щекIуэкIыну урысейпсо зэпеуэм зыкъыщагъэлъэгъуэну. Абы хэтыну хуейуэ иджыпстукIэ лъэIу тхылъхэр къагъэхьащ къэралым и щIыпIэ 44-м щыщ спортсмен миным щIигъум.

 

Зи ныбжьыр илъэс пщыкIух иримыкъуахэм я утыку

Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и зэхьэзэхуэ Черкесск къалэм щызэхэтащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм абы фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ.

Ди республикэм и бэнакIуэхэм дыщэ медалу 2, дыжьыну 5, домбеякъыу 3 зыIэрагъэхьащ.
Килограмм 44-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм къыщыпэлъэщын къахэкIакъым Атэлыкъ Къантемыр. Ар и хьэрхуэрэгъу псоми ефIэкIащ икIи зэхьэзэхуэм щытекIуащ. Апхуэдэ дыдэ ехъулIэныгъэ ин къехъулIащ нэхъ хьэлъэ дыдэхэм – килограмми 100-м щIигъухэм – я деж щыбэна ди лъахэгъу Салбиев Iэдэм.
КIэух зэIущIэм къыщыхагъэщIами, дыжьын медалхэр япщIэхэлъу къагъэзэжащ Бжьыней Айдэмыр (кг 35-рэ), Уэртэн Руслан (кг 41-рэ), Узденов Заурбэч (кг 48-рэ), Къазмахуэ Сэлим (кг 52-рэ), Тау Жантемыр (кг 62-рэ).
«Финал цIыкIум» щытекIуэри, зэхьэзэхуэм ещанэ увыпIэр щаубыдащ Щэрмэт Алим (кг 48-рэ), Къардэн Елдар (кг 75-рэ), Тилов ЖэбрэIил сымэ.
Черкесск къалэм щызэхэта Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и зэхьэзэхуэм щытекIуахэм хуитыныгъэ къахьащ мыгувэу щыIэну Урысей Федерацэм и чемпионатым зыкъыщагъэлъэгъуэну.

 

Шэкэмым игъэса пелуанхэр

 

Старый Оскол къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ илъэс 13-15, 13-17 зи ныбжьхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы ехъулIэныгъэшхуэ щызыIэрагъэхьащ Нарткъалэ щыщ тренер гъуэзэджэ Шэкэм Михаил и гъэсэнхэм.

ЦIыхубзхэм я зэпеуэм Урысей Федерацэмрэ Европэмрэ я рекордхэр щигъэуващ нарткъалэдэс Скрипкэ Аланэ. Илъэс 13-15 зи ныбжьхэм я зэпеуэм абы рывокымрэ толчокымрэ зэрызэкIэлъыкIуэу килограмм 80-рэ 97-рэ къыщиIэтащ. Ар зэхэту двоеборьем килограмми 177-рэ щыхъуащ. А ныбжьым иту апхуэдиз хьэлъагъ къэзыIэтыфа иджыри къэс ди къэралми Европэми исакъым.
Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и тренер Шэкэм Михаил и нэгъуэщI гъэсэни домбеякъ медалыр IэщIэлъу Старый Оскол къалэм къикIыжащ. Ар килограмм 73-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм хэта Багъэтыр Тауланщ.
Къэралым атлетикэ хьэлъэмкIэ ныбжьыщIэхэм я чемпионатым къыщыхэжаныкIащ Щауэ МуIэед и гъэсэн Гулиев Тамерлани. Килограмм 67-рэ зи хьэлъагъхэм я деж ар ещанэ щыхъуащ.

 

 

Жыласэ Заурбэч.
Поделиться: