ЛIыгъэ зыхэлъхэмрэ къикIуэт зымыщIэхэмрэ

Олимп джэгухэм я етIуанэ Iыхьэм хыхьа урысей спортсменхэм гимнастикэм, алыдж-урым бэнэкIэм, боксым, волейболым, гандболым ехъулIэныгъэфIхэр къыщагъэлъагъуэ.

ФэкIи, бзэкIи, къызыхэкIа лъэпкъкIи, къэралкIи зэщхьэщыкI апхуэдиз цIыху зэзыгъэуIу дунейпсо зэпеуэм и фIыгъэу жыпIэ хъунущ иджыри къэс зэхэдмыха цIэщIэхэр къызэрызэIутхыр. Апхуэдэхэм я щапхъэщ Урысейм икIа гупым алыдж-урым бэнэкIэмкIэ дыщэ медаль шыщхьэуIум и 4-м къахуэзыхьа ингуш щIалэ Евлоев Мусэ. Илъэс 28-м ит бэнакIуэм иужьрей зэпеуэм Армением щыщ Алексанян Артур щыхигъащIэри, Кавказым и цIэр лъагэу иIэтащ. Урысейм и Президент Путин Владимир Мусэ щехъуэхъум, жиIащ: «Олимп чемпион ухъун папщIэ къарууэ бгъэкIуэдам хуэфащэ ехъулIэныгъэ къыпIэрыхьэжащ. Иужьрей зэпеуэм апхуэдизыпщIэ зиIэ хьэрхуэрэгъум ущыпэщIэувэм, уэ къэбгъэлъэгъуащ лIыгъэрэ тегушхуэныгъэрэ зэрыпхэлъыр, къикIуэт жыхуаIэр зэрумыщIэр, текIуэныгъэм хуэгъэпса, къыхуэт зимыIэ бэнэкIэ Iэзагъ зэрыббгъэдэлъыр».

 «СынасыпыфIэу схужыIэнущ, - къарет жэуап журналистхэм езы Евлоевым. – Мыбы сыкъыщIэкIуар си олимп медалыр схьыжыну арати, ар къызэхъулIащ». ЩIалэм и пщэм дыщэ медалыр изылъхьар алыдж-урым бэнэкIэм тхьэмадэ щыхъужа, совет зэман лъандэрэ а унэтIыныгъэм зи цIэр хуабжьу щыIуа Мамиашвили Михаилщ.

Алыдж-урым бэнэкIэрт утыку щихьар нэхъ пасэу зи гугъу фхуэтщIа адыгэ щIалэ Асэкъал Рустами. Узбекистаным къыбгъэдэкIыу олимп утыкум ихьа щIалэм мызыгъуэгукIэ медалхэм и насып хэмылъами, япэ бэнэгъуэм ихьэгъуэм 6:5-уэ абы хигъэщIащ Куржым щыщ Гобадзе Лашэ. Абы къыкIэлъыкIуа иужьрей зэпеуэм и Iыхьэ плIанэм Рустам къыщригъэкIуэтащ Хорватием щыщ Хуклек Иван. Зыр псоми ятокIуэри, дуней псом щагъафIэ спортсмен мэхъу. Адрейм бэшэчагъ къызыкъуехри, цIыху хуэдэ цIыху къыхокI. ТекIуэныгъэм уигъэлъапIэ къудеймэ, хэщIыныгъэм икIи уеузэщI. Асэкъалыр дуней псом къыщацIыху бэнакIуэщ, тренер гуащIафIэщ, пщIэ зиIэ цIыхущ.

Олимп джэгухэм я 13-нэ махуэу щыта шыщхьэуIум и 4-м спорт гимнастикэмкIэ зэхьэзэхуэхэр зэхуащIыжащ. КъэпщытакIуэхэм къызэралъытэмкIэ, урысей гимнаст цIыхубзхэм илъэс 29-рэ, цIыхухъухэм илъэс 25-рэ хъуауэ гуп зэпеуэхэм апхуэдэ ехъулIэныгъэ лъагэ къыщагъэлъэгъуэфакъым. Зи гугъу тщIы гупитIми Токио дыщэ медалхэр къыщахьащ. А унэтIыныгъэ дыдэрщ Нагорный Никитэ Урысейм домбеякъ медаль къыщыхуихьари.

ЧЭРИМ Марианнэ.
Поделиться: