Дунейм щыхъыбархэр

Шэми ес, шхуми ес

Инджылызым и Парламентыр арэзы техъуащ я къэралыр Европэ Зэгухьэныгъэм (ЕС) къы­щыхэкIыжыну пIалъэр ягъэIэпхъуэным. Иджыблагъэ ирагъэкIуэкIа зэIущIэм абы и телъхьэу Iэ щаIэтащ депутат 412-м, мыарэзыуэ - 202-м. Иджы а Iуэхум хэплъэн икIи унафэ пыухыкIа тращIыхьын хуейщ ЕС-м хыхьэ къэрал 27-м.

- А зэгухьэныгъэм хыхьэ къэралхэм дагурымыIуэфмэ, дызыхуейр къытхуамыдэмэ, Инджылызыр ЕС-м дыкъыхэкIыжауэ къалъытэнущ мы гъэм и гъатхэпэм и 29-м, Гринвич зэман къэбжыкIэмкIэ сыхьэт 23-рэ хъуа нэужь, - жиIащ а Iуэхур зи нэIэ щIэт министр Дэвис Дэвид.
Дызэрыщыгъуазэщи, 2016 гъэм мэкъуауэгъуэм и 23-м Инджылызым референдум щекIуэкIауэ щытащ, а зэгухьэныгъэм хэтын-хэмытыным теухуауэ. Абы щыгъуэ наIуэ къызэрыхъуамкIэ, инджылызхэм я процент 52-р хуейтэкъым Европэ Зэгухьэныгъэм хэтыну. ЦIыху куэдым апхуэдэ Iуэху еплъыкIэ зэраIэр къэрал унафэщIхэм ящIэми, оппозицэм къыхилъхьа жэрдэмыр апхуэдиз дыдэм дащтэну я гугъауэ къыщIэкIынукъым. Иджы, абы къыхэкIыжмэ, зыхэхуэну экономикэ, финанс гугъуехьхэр «ягъей» Инджылызым и унафэщIхэм. КъыхэмыкIыжыну яукъуэдийми, референдумым кърикIуахэр IэщIыб мэхъури, щытыкIэр нэхъ щIагъуэ хъунукъым. ЗэрыжаIэщи, шэми ес, шхуми ес.

ХуэдитIкIэ нэхъыбэ хъуащ Москва «къыдихьэххэр»

Гъэ кIуам турист мелуан 23,5-м Москва зыщаплъыхьащ, зыщагъэпсэхуащ. УнафэщIхэм къызэралъытэмкIэ, иужьрей илъэсым хэпщIыкIыу нэхъыбэ хъуащ къалащхьэм къыхуеблагъэ туристхэм я бжыгъэр - 2010 гъэм абы къыхуэкIуар зэрыхъур мелуан 12,8-рэт.

«Апхуэдиз цIыху ди къалэм зы жэщ-зы махуэкIэ нэхъ мыхъуми щыIащ, - жиIащ Москва и Iэтащхьэ Собянин Сергей. - Абы нэмыщI, нэху къыщемыкIами, цIыху мелуан 56-рэ ди къалащхьэм къыдыхьащ. Апхуэдэуи жармыкIэ, еплъыныгъэ, фестиваль, концерт зэмылIэужьыгъуэу ди деж щекIуэкIахэм зыкърагъэхьэлIащ мелуан 65-м».
Мы гъэм цIыху нэхъыбэж къахуэкIуэну поплъэ къалэм и унафэщIхэр, сыту жыпIэмэ, 2018 гъэм футболымкIэ чемпионатыр щыщекIуэкIам ди хьэщIахэм икъукIэ ягу ирихьащ ди зэхэтыкIэр икIи здэкIуэжахэм ди хъыбарыфI хуахьащ.
ЦIыхухэм нэхъ ягу ирихь щIыпIэхэу Москва иIэхэм ящыщу къалъытэ Кремлыр, Ут Плъыжьыр, МГУ-мрэ Воробьевы бгыхэмрэ, Третьяковым и галереер, Театр Иныр - кIэщIу жыпIэмэ, зыщуплъыхьын дахагъэ и куэдщ къалащхьэм.

Нобэ

♦Насыпым и дунейпсо махуэщ
♦ЩIым и дунейпсо махуэщ
♦Астрологием и дунейпсо махуэщ

Франкофонием (франджыбзэм щрипсалъэ щIыналъэхэм я зэгухьэныгъэм) и махуэщ. Абы хохьэ къэрал 56-рэ.
Социальнэ лэжьыгъэм и дунейпсо махуэщ
Лы мышхыным и дунейпсо махуэщ
Башкирием автономие щигъуэта махуэщ
Тунисым и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
1535 гъэм Урысейм япэ дыдэу ахъшэ реформэ щрагъэкIуэкIащ.
1930 гъэм Москва авиационнэ институт (МАИ) къыщызэIуахащ.
1933 гъэм ВКП(б)-м и ЦК-м «Москва метрополитен щыухуэным теухуауэ» унафэр къищтащ.
1944 гъэм Дохъушыкъуей спирт заводым, зэрагъэпэщыжа нэужь, лажьэу щIидзэжащ.
1992 гъэм «Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь» цIэмрэ «Дыщэ Вагъуэ» медалымрэ ягъэуващ.
1992 гъэм гъатхэпэм и 20 - 21-хэм Киев щызэхэтащ СНГ-м хыхьэ къэралхэм я унафэщIхэм я япэ зэIущIэр.
1910 гъэм къалъхуащ «ЩIыхь» орденым и нагъыщищри зыхуагъэфэща Мусэ Менлы.
1915 гъэм къалъхуащ урысей пианист, СССР-м и цIыхубэ артист, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Рихтер Святослав.
1922 гъэм къалъхуащ урысей искусствовед, академик, РСФСР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Антоновэ Иринэ.
1948 гъэм къалъхуащ урысей композитор-уэрэдус, уэрэджыIакIуэ, УФ-м и цIыхубэ артист Морозов Александр.
1960 гъэм къалъхуащ совет футболист, гъуащхьэтет, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, 1988 гъэм екIуэкIа Олимп Джэгухэм я чемпион Прудников Алексей.
1967 гъэм къалъхуащ композитор, КъШР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Абдокъуэ Юрэ.
1968 гъэм къалъхуащ урысей актрисэ, теленэтынхэр езыгъэкIуэкI Стриженовэ Екатеринэ.
Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 10 - 12, жэщым градус 1 - 2 щыхъунущ.
Лъэпкъ Iущыгъэ:
IэщIагъэ зиIэ Iэужь иIэщ.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться: