ГъэсакIуэхэм я Iэзагъэм щыхагъахъуэу

Бгы лыжэрэ сноубордкIэ къэжыхьыным хуезыгъасэхэм я Iэзагъэм щыхагъахъуэ хъунущ мы гъэм и дыгъэгъазэм «Iуащхьэмахуэ», «Архъыз» зыгъэпсэхупIэхэм щызэхашэ дерсхэм.

Инструкторхэм я лъэпкъ лигэм и вице-президент, Урысейм бгы лыжэ спортымкIэ и мастер Дунаевэ Татьянэ зэрыжиIэмкIэ, еджэныгъэр хуабжьу яхуэщхьэпэнущ бгы къежэхыкIэм хуезыгъасэхэм я Iэзагъэм хагъэхъуэнымкIэ. Апхуэдэуи, дерсхэм екIуалIэхэр щыгъуазэ хуащIынущ цIыхухэм нэхъыфIу зэрадэлэжьэну щIыкIэхэми.
- Бгыхэм зыщызыгъэпсэхуну хуейхэм я бжыгъэм илъэс къэс хохъуэ. Абы къыдэкIуэуи нэхъыбэ мэхъу спорт лIэужьыгъуэщIэм зи къарур щызыгъэунэхуну, зезыпщытыну хущIэкъухэри, - щIигъужащ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» АО-м и унафэщIым и къуэдзэ Алтабаев Виталий. - Ди дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI инструкторхэр ди курортхэм щылэжьэным. Ахэр щIэгъэкъуэн яхуэхъунущ ди щIыпIэхэм зыщызыгъэпсэхуну къакIуэхэм лыжэрэ сноубордкIэ шынагъуэншэу икIи Iэзэу къыщажыхьынымкIэ.
ГъэсакIуэхэм драгъэкIуэкI дерсхэм екIуалIэ хъунущ лыжэ къэжыхьыкIэм и Iэмалхэм зымащIэкIэ нэхъ мыхъуми хэзыщIыкIхэри. Еджэныгъэхэр «Iуащхьэмахуэ» курортым дыгъэгъазэм и 9-м щегъэжьауэ дыгъэгъазэм и 18 хъуху, «Архъыз»-м дыгъэгъазэм и 20-м къыщыщIэдзауэ и 29-м нэсыху щекIуэкIынущ. Дерсхэм пхыкIахэр «С» лIэужьыгъуэм хыхьэ инструктор IэщIагъэ зиIэхэм хабжэнущ, абы къыдэкIуэуи я Iэзагъэм дяпэкIи хагъэхъуэнымкIэ Iэмалхэр иратынущ.
Курсхэм я программэм щыгъуазэ зыщыхуэфщI, абыхэм фахэтыну фызэрыхуеймкIэ лъэIу тхылъхэр Инструкторхэм я лъэпкъ лигэм и https://www.isiarussia.ru/ сайтым щифтхэ хъунущ.

КЪУМАХУЭ Аслъэн.
Поделиться: