Адыгэ ныпыр къыщхьэщыту

Мырзэ  Резуан  къэралым  и  Кубокыр  «Тосно»-м  кърегъэхь

 ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр щыдгъэлъэпIа накъыгъэм и 9-м Къалэ-ЛIыхъужь Волгоград (нэхъапэм Сталинград) щызэхэтащ Урысей Федерацэм и Кубокыр 2018 гъэм футболымкIэ къэхьы­нымкIэ екIуэкI зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэр. Ди лъахэгъу Мырзэ Резуан абы ­щыдигъэкIа «дыщэ» топым и фIыгъэкIэ къэралым и футбол саугъэт нэхъ лъапIэхэм ящыщ зыр Iэрыхьащ Ленинград областым и «Тосно» командэм. 

 Мазэ дэкIмэ щIэзыдзэну дунейпсо чемпионатым папщIэ яухуа, цIыху мин 40-м щIигъу къыщызэхуэса «Волгоград Аре­на»-м куэду щыплъагъурт адыгэ ныпхэри щыхуарзэу. ИкIи ар гурыIуэгъуэт - нэхъапэм зэи къэ­хъуатэкъым апхуэдиз ди лъэп­къэгъу зэуэ къэралым футболымкIэ и кубок нэхъыщхьэр зыIэ­рыгъэхьэным кIэух зэIущIэм щы­щIэбэнауэ. Финалым хэтыну Iэ­мал ягъуэтат Курск и «Аван­гард»-м щыджэгу гъуащхьэ­хъумэныкъуэхэу Гъурф Азэмэтрэ Щоджэн Маратрэ, гъуащхьауэхэу Болэ Русланрэ ЛIуп Ислъамрэ. КъищынэмыщIауэ, абы хэтт нэ­хъапэм «Спартак-Налшыкым» и щIыхьыр зыхъумахэу Дашаев ­Аслъэн, Багаев Михаил, Киреев Игорь, Войнов Денис сымэ. «Аван­гард»-м и тренер нэхъыщхьэр нэгъабэ налшыкдэс­хэр зыгъасэу щыта Биджий Хьэсэнбийт. 
 Ди лъахэгъу зыбжанэ зыхэт «Авангард»-м Кубокым и финалым къыщыпэщIэтт Мырзэ Рез­уан зи пашэ, Ленинград областым и «Тосно» командэр. А адыгэ щIалэращ саугъэт нэхъыщхьэр зыIэрыхьэнур икIэм-икIэжым зыгъэбелджылар.
 Финалым хуэфэщэну джэгур хуабжьу удэзыхьэхыу щытащ. Абы щIидзэри, куэд дэмыкIыу, «Тосно»-р япэ ищащ. Арщхьэ­кIэ къыкIэлъыкIуэ ебгъэ­рыкIуэныгъэм Гъурф Азэмэт апхуэдизу Iэзэу топыр къыхитати, Киреев Игорь ар дахэу гъуэм дигъэкIри, бжыгъэр зэхуэдэ ищIыжащ. 
 ЗэIущIэм и кIыхьагъкIэ Iэзагъ лъагэ къигъэлъэгъуащ Мырзэ Резуан. Абы еш ищIэртэкъым икIи щIэх-щIэхыурэ «Авангард»-м и гъуащхьэхъумэхэр хуабжьу ­игъэпIейтейрт. Шэч хэлъкъым мы зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэм ар и футболист нэхъыфIу зэры­щы­там. Резуан и гугъуехьхэр псы­хэ­кIуадэ хъуакъым икIи 80-нэ да­къикъэм дигъэкIащ, нэхъапэм зэи къэмыхъуауэ, «Тосно» командэм Урысей Федерацэм и Кубокыр Iэрызыгъэхьа топыр. КъыхэжаныкIа ди щIалэм стадионым исхэм я деж гуфIэщауэ зричащ икIи и футболкэр щихри, адыгэ ныпыр зытет джанэр къыщIигъэщащ «Cherkes» псалъэр ину тетхауэ… 
 Кубокымрэ дыщэ медалхэмрэ къратыну утыку къыщрашами, Мырзэ Резуан къихьащ адыгэ нып щхъуантIэм щIэту икIи и Iэпкълъэпкъым ар къешэкIауэ гуфIэгъуэр иIэтащ. Абы дэрэжэгъуэ къритащ ди лъэпкъэгъу псоми. АдэкIи Резуан и ехъулIэныгъэхэм пищэну дохъуэхъу.
 Iыхьэншэ хъуакъым финалым щыхагъэщIа адрей ди щIалэхэри. НэхъапэIуэкIэ къыфIаща «Урысей Федерацэм фут­болымкIэ спортым и мастер» цIэ лъапIэм къыкIэлъыкIуэу абыхэм къратащ кIэух зэIущIэм зэрыхэтам папщIэ дыжьын медалхэр. 

Жыласэ Заурбэч. Сурэтым: Мырзэ Резуан (яку дэтщ) Кубокыр къызэрахьар егъэлъапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018