Я нэIэ ткIийуэ щIэту

 Къулъкъужын Ипщэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр къанэ щымыIэу зэрызэрагъэпэщыжыр къапщытэ­ну республикэм и министерствэ, IуэхущIапIэ зыбжанэм икIа гуп абы иджыблагъэ щыIащ.
 Бахъсэн район администрацэм и пресс-IуэхущIа­пIэм и унафэщI Чылар Аринэ хъыбар къызэры­дигъэщIамкIэ, зэгъэпэщыжыныгъэхэр зэрекIуэкIыр я нэкIэ зрагъэлъагъуну икIи абы елэжь ухуакIуэхэм я Iуэху зытетыр зрагъэщIэну Къулъкъужын Ипщэ къуажэм кIуат Урысей Федерацэм и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Заур, «Урысей зэкъуэт» партым и щIыналъэ къуда­мэм   и Политикэ Советым и секретарь, КъБР-м и Пар­ламентым и УнафэщIым и къуэдзэ АфэщIагъуэ Ми­хаил, Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ и министр ­Къумахуэ Мухьэдин, ухуэныгъэмрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и ми­нистр Къуныжь Вячеслав сымэ. 
 ХьэщIэхэр ирагъэблэгъащ Бахъсэн район администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Iэхъуэбэч Анзоррэ ­Къулъкъужын Ипщэ къуажэм и администрацэм и Iэтащхьэ АфIэунэ Хьэжмухьэмэдрэ. 
 Зэгъэпэщыжыныгъэхэр щекIуэкI щIыпIэм щыIа гупым къыхагъэщащ ухуэныгъэхэр фIагъ хэлъу зэрырагъэкIуэкIыр икIи актовэ залым и щытыкIэм зэхъуэкIыныгъэ мащIэхэр халъхьащ. 
 Фигу къэдгъэкIыжынщи, Къулъкъужын Ипщэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэр яухуащ блэкIа лIэщIыгъуэм и 60 гъэхэм. Абы лъандэрэ ар кхъахэ хъуащ: унащхьэм псыр къыпхож, блынхэр къэчащ, къэхуабэркъым. 
 ЗыщIадза зэгъэпэщыжыныгъэхэм япкъ иткIэ, унащхьэр зэрыщыту яхъуэжынущ, блынхэмрэ пэшхэмрэ ­къагъэщIэрэщIэжынущ. ПщIантIэр плиткэкIэ къращIыкIынурэ уэздыгъэхэр щыфIадзэнущ, щхъуантIагъэхэр щыхасэнущ. 
 Къулъкъужын Ипщэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэр къанэ щымыIэу зыхуей хуагъэзэж «Щэнхабзэмрэ туризмэмрэ 2013 - 2020 гъэхэм зегъэужьын» федеральнэ программэ хэхам тету.

Темыр Дисанэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018