Гъэм и къызэIухыныгъэу къалъыта Налшык и «Спартак»!

«Спартак-Налшыкым» и футболистхэм адыгэ фащэр йокIупс.

 

(Премьер-лигэм дыщыхэта гуимыхуж илъэсхэр. 2006 гъэ)

Топджэгум и IэщIагъэлIхэм, абы тетхыхь, тепсэлъыхь журналистхэм, цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм къызэралъытамкIэ, 2006 гъэм и къызэIухыныгъэ хъуащ Налшык и «Спартак»-р. Абы и джэгукIэмрэ и ехъулIэныгъэхэмрэ куэд дыдэ итхьэкъуащ икIи Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр лъагэу иIэтащ.

Премьер-лигэм щача япэ лъэбакъуэхэр

2006 гъэм гъатхэпэм (мартым) и 18-м Къэбэрдей-Балъкъэрым и спорт тхыдэм дыщэпскIэ хатхэну Iуэхугъуэ телъыджэ къэхъуащ - япэ дыдэу ди республикэм и командэр премьер-лигэм щыджэгуащ. ЗанщIэу хьэрхуэрэгъу къыхуэхъуари хэт?! УЕФА-м и кубокыр зыIэщIэлъ, къэралым и чемпионыгъэмрэ кубокымрэ зыIэрызыгъэхьа тренер цIэрыIуэ Газзаев Валерэ и гъэсэн ЦСКА-рт. Премьер-лигэм хыхьагъащIэр къыдогъанэри, КъуэкIыпIэ Европэм абы пэщIэувэфын куэд щыIэкъым.
АрщхьэкIэ хьэрхуэрэгъу емынэм Налшык и «Спартак»-р игъэдзыхакъым икIи хуэфэщэну абы пэщIэтащ. Стадионым изу къекIуэлIа цIыху мин 15-м нэблагъэми увыIэгъуэ ямыIэу ар трагъэгушхуэрт. Налшыкдэсхэм текIуэныгъэр къахьыным иIэжар зымащIэ дыдэщ, ауэ абыхэм я гъуащхьауэ Корчагин Эрик зэуа топыр штангэм техуа иужькIэ зыкъэзыгъэза ЦСКА-м, джэгум къыщIагъуа дакъикъэхэр щиухым, судьям и дэIэпыкъуныгъэр къигъэсэбэпри, очкоищыр зыIэригъэхьащ.
КъыкIэлъыкIуэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм къэкIуа къэралым бгъуэнейрэ и чемпион Мэзкуу и «Спартак»-ми ерагъкIэ и щхьэр Iуихыжауэ аращ. Джэгур зэрытемыгъэкIуауэ, 2:2-уэ, иухами, налшыкдэсхэр тIэунейрэ япэ итащ.
ПэщIэдзэ зэIущIэр иуха иужькIэ зэхэта пресс-конференцым къыщыпсалъэу Газзаевыр ди командэм къызэрыщытхъуар икIи мыгувэу абы текIуэныгъэхэр зэриIэнур зэрыжиIар куэдым къызэрыгуэкI псалъэу къащыхъуами, налшыкдэсхэр япэ дыдэу Мэзкуу зэрыкIуэу псори зэригъэплъыжащ - и стадионым щыхэгъэщIа хъуащ «Локомотив»-р. Абы щыгъуэми ди щIалэхэм хэгъэрейхэм худагъэкIа топищри зым нэхърэ адрейр нэхъ дахэжт.

КъежьапIэр

Дауи, апхуэдэ щIэдзэкIэ лъэщкIэ Налшык и «Спартак»-м зыри щыгугъакъым. АрщхьэкIэ апхуэдэу къэхъун папщIэ лэжьыгъэшхуэ зэфIэгъэкIа хъуат. Налшыкдэсхэм псом япэу зэхьэзэхуэм зыхуагъэхьэзырын щIадзат. ИкIи абы щхьэусыгъуэ иIэт: япэ дивизионым щыджэгуа псори премьер-лигэм хэзагъэфынутэкъыми, командэр гъэлъэщыпхъэт.
Зыгъэхьэзырыныгъэ лъэхъэнэм ди «Спартак»-м и тренерхэр цIыху 60-м нэблагъэм кIэлъыплъащ икIи абы и Iыхьэ щанэм иримыкъуращ къагъэнар. Красножан Юрэ зэрыIэзэ дыдэр псоми наIуэ ящищIащ тегъэщIапIэ ищIа псоми къызэрагъэпэжамкIэ.
Зэпеуэм ипэ къихуэу ирагъэкIуэкIа зэныбжьэгъугъэ зэIущIэхэм Налшык и «Спартак»-м хэтахэмрэ щIэуэ къыхыхьахэмрэ щызэгурыIуэ хъуащ, тактикэ и лъэныкъуэкIэ хьэлэмэт куэд зрагъэщIащ. Псом ящхьэрати, гуп зэкъуэт къызэрагъэпэщат, зыр адрейм сыт щыгъуи зыщIигъэкъуэну, дэIэпыкъуну хьэзыру.
Налшык командэ лъэщ къызэрыщыунэхуам, дауи, щыгъуазэр мащIэт. Псоми зытращIыхьыр мылъку якъуэлъымрэ абы хэт футболистхэм я цIэрыIуагъымрэти, щIэупщIэныгъэхэм IэщIагъэлIхэм шэч къыщытрамыхьэххэу зыжьэу щыхуагъэфэщащ ипщэ «Спартак»-р мы гъэм премьер-лигэм хэкIыжынухэм ящыщ зыуэ. АбыкIэ «сэбэп» хъун хуейт зэхьэзэхуэр зэрекIуэкIыну календарым и зэхэгъэувэкIари - налшыкдэсхэр зэкIэлъхьэужьу дэджэгунут нэгъабэрей зэпеуэм ипкъ иткIэ командэхэр зэрызэкIэлъыкIуам тещIыхьауэ, япэ увыпIэм щегъэжьауэ къехыу.

Топджэгу вагъуэхэр Налшык къыщызэщIонэ

Къэралым и командэ нэхъ лъэщ дыдэхэм уахэзэгъэн папщIэ хуэфэщэн мылъку, тренер Iэзэ, футболист лъэщхэм ухуейщ. Абыхэм ящыщу Налшык и «Спартак»-м нэсу зыри иIэтэкъым. Мылъкур доллар мелуани 4-6 хъууэ арат икIи зы футболист лъэрызехьэ къызыщIэкIт. Тренерыр, командэми хуэдэу, япэ дыдэу премьер-лигэм хыхьэу арат. ХэкIыпIэр зыт - мылъкурэ футболисткIэ къанэ щымыIэу къызэгъэпэща хьэрхуэрэгъухэм зэкъуэ­тыныгъэрэ псэемыблэжыныгъэрэ пэщIэгъэувэнырт.
«Спартак»-м и генеральнэ директор Балэ Владимиррэ тренер нэхъыщхьэ Красножан Юрэрэ зэгурыIуащ къыхуаутIыпщ мылъкур футболист лъапIэхэр къащэхуурэ ямыгъэкIуэдыну. НэхъыфIу къалъытащ куэдым ямыцIыху е ящыгъупщэжа, ауэ зыкъагъэлъэгъуэну, цIэрыIуэ защIыну зи нэ къикI щIалэхэр кърагъэблэгъэну. Абы щыгъуэми апхуэдэхэм фIыуэ уадэлэжьа иужькIэ Iэзагъ ин къагъэлъэгъуэфыну щытын хуейт.
Ар Iуэху тынштэкъым, ауэ укъэзыгъэпэжынт. Мазищым щIигъукIэ щIыпIэ куэдым къыщалъыхъуащ апхуэдэхэр. ИкIи Налшык къешэлIа хъуащ зэгуэрым къызэщIэлыдэу псынщIэу ужьыхыжахэу Евсиков Денис, Корчагин Эрик, Мичков Дмитрий, Ланько Виталий, Гогуа Гогитэ. Ахэр зыхэт командэхэм щIагъуэу щагъэджэгужыртэкъым. Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуащ зэи зи цIэ зэхэдмыхахэу е тцIыху къудейхэу Джудович Миодраг, Илонгэ Нгасание, Сердюков Сергей, Джефтон Феррейрэ. Абыхэм я зэфIэкIыр нобэкIэ здынэсыр, премьер-лигэм зэрыхэзэгъэнур къэщIэгъуейт. Апхуэдэу щыщыткIэ тегъэщIапIэ нэхъыщхьэр нэхъапэм «Спартак»-м хэтахэу Чихрадзе Александр, Битокъу Тимур, Мостовой Руслан, Скворцов Анатолий, Мэшыкъуэ Аслъэн, Концедалов Роман, Пилипчук Сергей, Порошин Андрей сымэт. Иджыри куэдкIэ сэбэп зэрахуэхъуфынур къалъытэри, зи футбол ныбжьыр хэкIуэтахэу Кращенкэ Сергей, Заруцкий Александр, Къудей Леонид сымэ командэм къыханащ. ЗыкъомкIэ уащыгугъ хъунут Къуныжь Анзор, Балэ Рустам, Ксанаев Марат сымэ, арщхьэкIэ абыхэм зыкъагъэлъэгъуэну зэкIэ Iэмал ягъуэтакъым.
Абы щыгъуэми Налшык топджэгу вагъуэ куэд 2006 гъэм къыщызэщIэнащ. Илъэсым и пэм щIагъуэу ямыцIыхуу щыта Битокъу Тимур, Гогуа Гогитэ, Джудович Миодраг сымэ, нэгъуэщIхэми щIэупщIэшхуэ яIэ хъуащ. Концедалов Роман бэджэнду къыдэзыта «Локомотив»-р ехъуэпсэжри, зришэлIэжащ.

ЕхъулIэныгъэхэмрэ…

Урысей Федерацэм футболымкIэ и командэ нэхъыфI дыдэхэм занщIэу япэщIэхуа ди «Спартак»-р абыхэм къазэрыпикIуэта щыIэкъым. Iэзагъыр щахуримыкъум зэкъуэтыныгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ, къикIуэт ямыщIэу, пэщIагъэувэурэ я очко бжыгъэм хагъахъуэу хуежьащ. Арати, дунейпсо чемпионатыр зэрекIуэкIынум къыхэкIыу къэралым ейр щызэпагъэуа накъыгъэ (май) мазэм ирихьэлIэу ирагъэкIуэкIа джэгугъуибгъум яужькIэ налшыкдэсхэр пашэхэм къахэхутащ.
Мыгувэу ди «Спартак»-р къехуэхыжыну куэд щыгугъа пэтми, апхуэдэу къэхъуакъым. Уеблэмэ, иужькIэ зэкIэлъхьэужьу джэгугъуихым щытекIуэри (!), Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэм Урысей Федерацэм и чемпионатым бжьыпэр и закъуэу щиубыдащ, Мэзкуу и ЦСКА-р, «Локомотив»-р, «Спартак»-р къакIэлъеIэу.

 …КIуэцIрыхуныгъэхэмрэ

Накъыгъэм и 6-м щегъэжьауэ бадзэуэгъуэм (июлым) и 23-м пщIондэ къриубыдэу мазитIрэ ныкъуэрэ лъэхъэнэм къапэщIэта псори зэрыхагъэщIам къыкIэлъыкIуар нэхъыбэу къызыхэкIар къыщыдгурыIуар зэхьэзэхуэр иуха иужькIэщ. Командэм хэтхэм я улахуэр зэрагъэгувам и зэран екIащ икIи къыкIэлъыкIуэ мазитIрэ ныкъуэм (бадзэуэгъуэм и 31-м къыщыщIэдзауэ жэпуэгъуэм (октябрым) и 20-м нэсыху) ирагъэкIуэкIа джэгугъуэ 11-м зыми щытекIуэфакъым. А зэманым къриубыдэу Налшык и «Спартак»-м очко 33-м щыщу 29-р фIэкIуэдащ икIи, бжьыпэр IэщIэкIри, курытхэм къыхэхутащ. Абы ирихьэлIащ бжыгъэ нэхъ ин дыдэкIэ премьер-лигэм къызэрыщыхагъэщIари - Санкт-Петербург щыIэу «Зенит»-р 4:0-у къытекIуащ. А зэращ налшыкдэсхэм я гъуэм топитI нэхъыбэ а гъэм къызэрыщыдагъэкIар.

Дэрэжэгъуэр мылъкукIэ къыпхуэпщынукъым

Зэпеуэм и кIэух зэIущIихым ди «Спартак»-р щытекIуащ. Иужь дыдэ джэгугъуэм елъытат абы кIэух турнир таблицэм щиубыдынур. Еханэ хъун папщIэ Владивосток къикIахэр хагъэщIэн хуейт, армырамэ ебгъуанэу зэхьэзэхуэр яухынут. ЗэIущIэр зэрытемыгъэкIуауэ иухащ.
Абы щхьэкIэ къэмынэу, Налшык и «Спартак» стадионым кърихьэлIа цIыху минхэм Iэгуауэ инкIэ ди командэр джэгупIэ губгъуэм ирагъэкIыжащ - зыхащIащ ехъулIэныгъэ ин Къэбэрдей-Балкъэрым къызэрыхуахьар. Псалъэм къыдэкIуэу жытIэнщи, ди республикэми, абы и Президент Къанокъуэ Арсени а илъэсым къриубыдэу щытхъуу хужаIам и нэхъыбэр къыхуэзыхьар республикэм и футбол командэрщ. Ар и щыхьэтт топджэгур зэштегъэу къудейуэ зэрыщымытым.
КъищынэмыщIауэ, сыт хуэдиз дэрэжэгъуэ ягъуэта Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм, къэралым и командэ нэхъыфIхэр, Европэми къыщалъытэ футболист цIэрыIуэхэр джэгуну къыщыкIуэм, ди «Спартак»-р абыхэм яхуэфэщэну япэщIэту (щытекIуи куэдрэ къэхъуу) щалъагъухэм и деж!
1. 18.03. «Спартак» Н - ЦСКА - 0:1
2. 26.03. «Спартак» Н - «Спартак» М - 2:2 (Джудович, Пилипчук)
3. 02.04. «Локомотив» - «Спартак» Н - 2:3 (Пилипчук-2, Корчагин)
4. 09.04. «Спартак» Н - «Рубин» - 3:1 (Илонгэ, Корчагин, Порошин)
5. 16.04. «Москва» - «Спартак» Н - 1:1 (Сердюков)
6. 23.04. «Спартак» Н - «Зенит» - 1:1 (Порошин)
7. 29.04. «Торпедо» - «Спартак» Н - 2:0
8. 06.05. «Спартак» Н - «Динамо» - 1:0 (Сердюков)
9. 13.05. «Шинник» - «Спартак» Н - 0:1 (Ланько)
10. 06.07. «Спартак» Н - «Ростов» - 3:1 (Концедалов, Гогуа, Корчагин)
11. 12.07. «Спартак» Н - «Томь» - 1:0 (Ланько)
12. 16.07. «Сатурн» - «Спартак» Н - 1:4 (Концедалов, Корчагин-2, Сердюков)
13. 23.07. «Спартак» Н - «Амкар» - 2:1 (Ланько, Евсиков)
14. 31.07. «Ростов» - «Спартак» Н - 2:1 (Порошин)
15. 06.08. «Спартак» Н - «Крылья Советов» - 1:1(Гогуа)
16. 13.08. «Луч-Энергия» - «Спартак» Н - 1:0
17. 19.08. ЦСКА - «Спартак» Н - 2:1 (Концедалов)
18. 27.08. «Спартак» М - «Спартак» Н - 1:0
19. 10.09. «Спартак» Н - «Локомотив» - 0:1
20. 17.09. «Рубин» - «Спартак» Н - 0:0
21. 24.09. «Спартак» Н - «Москва» - 2:2 (Пилипчук, Юрич)
22. 01.10. «Зенит» - «Спартак» Н – 4:0
23. 14.10. «Спартак» Н - «Торпедо» - 0:0
24. 20.10. «Динамо» - «Спартак» Н - 1:0
25. 24.10. «Спартак» Н - «Шинник» - 2:1 (Концедалов, Мостовой)
26. 29.10. «Томь» - «Спартак» Н - 1:0
27. 05.11. «Спартак» Н - «Сатурн» - 2:0 (Пилипчук, Порошин)
28. 08.11. «Амкар» - «Спартак» Н - 1:0
29. 18.11. «Крылья Советов» - «Спартак» Н - 1:2 (Гвазавэ, Концедалов)
30. 26.11. «Спартак» Н - «Луч-Энергия» - 0:0

2006 гъэм къэхъуауэ тхыдэм хыхьэну сатырхэр

•Гъатхэпэм и 18-м Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэр япэ дыдэу къэралым и гуп нэхъыфIым хэту джэгун щIидзащ. А махуэм ар Налшык щыIэу Урысей Федерацэм и чемпион цIэр зезыхьэ Мэзкуу и ЦСКА-м 0:1-уэ къихигъэщIащ. Топ закъуэр джэгум къыщIагъуа ещанэ дакъикъэм Березуцкий Василий къыдигъэкIащ.
•Налшык и «Спартак»-м премьер-лигэм и япэ топыр щыдэзыгъэкIар Джудович Миодрагщ. Гъатхэпэм и 26-м зэхэта зэхьэзэхуэм и етIуанэ джэгугъуэм абы Мэзкуу и «Спартак»-м и гъуэр хигъэщIащ.
•Къэралым и футбол командэ нэхъыфIхэм яхэту ди щIалэхэм я япэ очкор гъатхэпэм и 26-м зыIэрагъэхьащ. А махуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм Налшыкрэ Мэзкуурэ я «Спартак»-хэр 2:2-уэ щызэдэджэгуащ.
•Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэм премьер-лигэм и япэ текIуэныгъэр мэлыжьыхьым (апрелым) и 2-м Мэзкуу щыIэу «Локомотив»-м къыщыфIихьащ. Джэгур 3:2-уэ иухащ.
•Накъыгъэм и 7-м щегъэжьауэ бадзэуэгъуэм и 23 пщIондэ гуп нэхъыщхьэм щригъэкIуэкIа джэгугъуихри Налшык и «Спартак»-м къихьащ.
•БжыгъэшхуэкIэ япэ текIуэныгъэр налшыкдэсхэм бадзэуэгъуэм и 16-м премьер-лигэм къыщахьащ. А махуэм Раменскэ къалэм 4:1-уэ щыхэгъэщIа хъуащ щIыпIэ «Сатурн»-р.
•Бадзэуэгъуэм и 16-м щегъэжьауэ шыщхьэIум и 6 пщIондэ Налшык и «Спартак»-м турнир таблицэм пашэныгъэр джэгугъуищкIэ щиIыгъащ. КъыкIэлъыкIуэм ар Мэзкуу и ЦСКА-мрэ «Спартак»-мрэ ядигуэшащ.
•Бадзэуэгъуэм и 31-м къыщыщIэдзауэ жэпуэгъуэм и 20-м нэсыху иригъэкIуэкIа джэгугъуэ 11-м ди щIалэхэр щытекIуэфакъым. А лъэхъэнэм къриубыдэу Налшык и «Спартак»-м очко 33-м щыщу 29-р фIэкIуэдащ.
•Премьер-лигэм хэту налшыкдэсхэр бжыгъэ нэхъ ин дыдэкIэ жэпуэгъуэм и 1-м къыхагъэщIащ. А махуэм Санкт-Петербург щыIэу абыхэм «Зенит»-р 4:0-у къатекIуащ. А зэращ налшыкдэсхэм я гъуэм топитI  нэхърэ нэхъыбэ а гъэм къыщыдагъэкIар.
•Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэм и футболистхэу Пилипчук Сергей, Корчагин Эрик, Концедалов Роман, Юрич Марио, Гвазавэ Леван сымэ дагъэкIа топхэр джэгугъуэм щыдахуахэм я нэхъ дахэ дыдэу къалъытащ.
•Чихрадзе Александр еянэ джэгугъуэм и гъуащхьэтет нэхъыфIу къалъытащ.
•Налшыкдэсхэм яхэта Гогуа Гогитэрэ Ланько Виталийрэ Грузиемрэ (Куржымрэ) Белоруссиемрэ я командэ къыхэхахэм щыджэгуащ.
•Урысей Федерацэм и щIалэгъуалэ командэ къыхэхам ирагъэблэгъащ Концедалов Романрэ Битокъу Тимуррэ. Украинэм ейм хэтащ Пилипчук Сергей.
•Къэралым и ныбжьыщIэ командэ къыхэхам щыджэгуащ Налшык и «Спартак»-м и дублёрхэм яхэта Балэ Руслан.
•2006 гъэм и къызэIухыныгъэу топджэгу IэщIагъэлIхэм къалъытащ Налшык и «Спартак»-р.
•А гъэм япэу премьер-лигэм щыджэгуа футболистхэм ящыщу нэхъыфI дыдэу къалъытащ Гогуа Гогитэ.

 

 

Жыласэ Заурбэч.
Поделиться: