«Псалъэ» - къалэдэсхэм адыгэбзэ щызрагъащIэ хэщIапIэ

Налшык къыщызэIуах щIалэгъуалэ зэхуэсыпIэ гъэщIэгъуэнхэм язщ иджыри къэс хуэфэщэн гулъытэ зыхуэдмыщIа «ХъыбарыфIхэр» («Good ­stories») зыфIэзыщыжа тхылъ тыкуэныр.

Щыри зым хэту жыхуаIэм ещхьу, тыкуэнуи, тхылъ хъумапIэуи, кофе ефапIэуи зыкъэ­зыгъэлъагъуэ Хъурей Санэ и хэщIапIэр Къэбэрдей уэра­мым тетщ. Нэхъ пасэуи хъыбар къэIуауэ щытащ абы усэ фIыуэ зылъагъухэр зэрыщызэхуэсым теухуа хъыбар. Мы махуэхэм Санэ утыку къызэрихьа гу­пыжыр нэхъ гъэщIэгъуэныжщ. И ныбжьэгъухэу Битокъу Маринэрэ Балъкъэр Астемыррэ      я гъусэу, Санэ къызэрегъэпэщ «Псалъэ» зыфIища, адыгэбзэкIэ щыуэршэрыну зыщагъэ­хьэзыр клуб.
«Хэт ди клубыр къыщIызэ­д­гъэ­пэщыр? - ягъэув упщIэ адыгэбзэ клубыр зыгъэлэжьэнухэм. Езыхэми жэуап зра- тыж: - Илъэс 16-м фIэкIа дэтхэнэ зыми  папщIэ. Дызэхуэ-           зэху адыгэбзэкIэ фIэкIа дып­сэ­лъэнукъым. Псысэхэм деп­­лъынущ, тхылъхэм деджэнущ, теплъэгъуэ цIыкIухэр дгъэу­вынущ, псоми зэгъусэу ды­тепсэлъыхьыжынущ. Дызэ­хуэ­зэн ипэкIэ, зи гугъу тщIы-нум и хъыбар зэбгрыттыкIынущ».
«Мы гупыжыр апхуэдизкIэ куэд щIауэ си гум къыщызохьэкIри, сытемыпсэлъыхьыну сху­зэфIэкIыжыркъым, - щетх Хъурей Санэ и инстаграм напэ­кIуэцIым. - Куэдым ящIэ сэ адыгэбзэ зэрызмыщIэр. Срип­са­лъэркъым, къызгуры­мы­Iуэ­ри нэхъыбэщ. Абы егъэлеяуэ сегъэгузавэ. Мэзкуу дыкъы­щIи­IэпхъукIыжа щхьэусы­гъуэ­хэм язт адыгэбзэм дрип­сэ­лъэну дызэрыхуейр. Куэдрэ зыдмыгъэгувэу, бзэм дыхуе­зы­гъэджэн къэдгъуэтат, сыту жыпIэмэ дэ езым ди анэдэлъ­хубзэр къыдгурыIуэу  икIи  дрип­салъэу дыхъуа нэужь, ди сабийхэри абы хуедгъэсэну ды­щIэхъуэпсырт. Илъэс ны­къуэ хуэдизкIэ дыкIуащ егъэ­джа­кIуэм деж. Ауэ аргуэру зы бэ­лыхь дыIууащ - зыри бзэм дрип­салъэртэкъым. Бзэр пщIэн пап­щIэ, абы урипсэ-лъэн хуейщ. Уи къэпсэлъы-кIэм уте­мыу­кIы­тыхьу, пэжу къызжьэдэкIыу ­пIэ­рэ макъхэр жыпIэу, умыгузавэу. Арати, ­Битокъу Маринэ сыщыхуэза махуэ гуэрым адыгэбзэ клуб къызэдгъэпэ­щыну мурад тщIащ, щыуагъэ хэту ущып­сэлъэну мыемы­кIуу. Уи щыуа­гъэр щыуагъэлъа­гъужу, ауэ зыри къыщып­щы­мыды­хьэш­хыу. ФIы дыдэу бзэр зыщIэ гуэри димыгъусэу хъунутэкъыми, апхуэди къэдгъуэтащ - зи адыгэбзэр  зи  урысыбзэм ебэкI зэпыт  Балъкъэр Асте­мыр».
Адыгэбзэ ищIэ-имыщIэм емылъытауэ, абы ирипсэлъэну хуей дэтхэнэ зыри бэрэжьей къэс Хъурей Санэ «ХъыбарыфIхэр» зыфIища и хэщIапIэм ирегъэблагъэ.

Чэрим Марианнэ.
Поделиться: