ЗыгъэпсэхуакIуэхэм зэрадэлажьэм гулъытэ хэха хуащI

Республикэм законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

Депутатхэр хэплъащ ­«УФ-м и субъектхэм я бюджетхэм я счетхэм къина ахъшэм хущIагъуа бюджет кредитхэр япшыныжын папщIэ ират бюд­жет кредитхэр федеральнэ ­бюджетым къыхэкIыу КъБР-м и бюджетым хухэхынымкIэ Зэгу­рыIуэныгъэм щIагъуж зэгу­рыIуэныгъэр къэщтэным и IуэхукIэ» КъБР-м и законым и проектым. КъБР-м и Парламентым БюджетымкIэ, налог­хэмкIэ, финанс рынокымкIэ и комитетым и унафэщI АфэщIагъуэ Михаил зэрыжиIамкIэ, мы зэгурыIуэныгъэ гуэдзэныр теу­хуащ федеральнэ бюджетым къыхэкIыу КъБР-м и бюджетым хухахауэ щыта бюджет кредитыр щапшыныжыну пIалъэхэр зэхъуэкIыным.
Федеральнэ законодатель­ст­вэм ипкъ иткIэ зэхалъхьащ «КъБР-м щрагъэкIуэкI турист лэжьыгъэм теухуауэ» КъБР-м и Законым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ» КъБР-м и законым и проектыр. Абы ипкъ иткIэ хагъахъуэ туризмэм и IэнатIэм ехьэлIауэ ди щIыналъэм и къэрал властым и органхэм ирата полномочиехэм. Апхуэдэ хуитыныгъэхэм ящыщу документым къыщигъэлъэгъуащ дунеяплъэ къакIуэ гупхэр къезышэкI экскурсоводхэм, зыгъэпсэхуакIуэхэм ядэ­лажьэ адрей цIыхухэм я IэщIагъэр къэзыпщытэ, апхуэдэ IэщIагъэлIхэр федеральнэ реестр зэгуэтым изытхэ комиссэ къызэгъэпэщыныр. Апхуэдэу зэхъуэкIын хуейуэ къалъытэ зыгъэпсэхуакIуэхэм ядэлажьэ организацэхэм, хьэрычэты­щIэ­хэм, цIыху щхьэхуэхэм ящыщу налогхэр хабзэ хэхахэм тету зытхэм ехьэлIа щIыналъэ къэ­рал кIэлъыплъыныгъэр къы­­зэрызэрагъэпэщ щIыкIэр.
Законопроектхэр зыхуэфащэ органхэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ елэжьын папщIэ ягъэхьащ. ­Нэхъ иужькIэ ахэр КъБР-м и Парламентым и зэIущIэм къыщыхалъхьэну я мурадщ.
ЗэIущIэм утыку къыщра­хьащ федеральнэ законхэм я проекту, законхэр къыдэгъэкIынымкIэ жэрдэму УФ-м и адрей субъектхэм я парламентархэм ягъэхьэзырахэр. Ахэр ятеухуащ мафIэсым и шына­гъуэм зэрыпэщIэтым, сабий зэрыс унагъуэхэм къэрал дэIэ­пыкъуныгъэ зэрыратым, мэкъу­мэш продукцэ къэзылэжьхэм зэрызыщIагъакъуэм, нэгъуэщI­хэми.
Къапщтэмэ, КъБР-м и Парламентым и депутатхэм даIы­гъащ «УФ-м и «Къалэ лIыхъужь» цIэ лъапIэм и IуэхукIэ» федеральнэ законым и проектыр Къэрал Думэм къыщы­хэлъхьэным теухуа жэрдэмыр. Ар къезыгъэхьар Смоленск областым и Думэрщ. Депутатхэм къыхагъэщхьэхукIащ «Къалэ лIыхъужь» цIэ лъапIэр зыфIаща къалэхэм я статусыр нобэм къэс законым зэрызэблимыгъэкIыр. Законопроектыр зы­хуэгъэза мурад нэхъыщхьэр 1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм лIыгъэрэ хахуа­гъэрэ къыщызыгъэлъэгъуа ­къалэ лIыхъужьхэм я статус ­хэха гъэувынырщ.
Социальнэ мыхьэнэ ин зэ­риIэм къыхэкIыу КъБР-м и Парламентым и депутатхэм ап­хуэдэу даIыгъащ сабийхэр щрагъаджэ IуэхущIапIэхэм медицинэ лэжьыгъэ щезыгъэ­кIуэкIхэр жьыгъэкIэ нэхъ пасэу пенсэм кIуэну хуитыныгъэ зиIэхэм яхэбжэным и IуэхукIэ Астрахань областым и Думэм къэралым и унафэщIхэм зэры­зыхуагъазэр.
ИкъукIэ игъуэу къалъытащ егъэджэныгъэмкIэ IуэхущIапIэхэм шынагъуэншагъэ къы­щы­зэгъэпэщыным хуэгъэзауэ УФ-м и хабзэ мардэхэр зэ­хэлъхьэным теухуауэ Удмурт Республикэм и Къэрал Советым УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил зэрызыхуигъазэр. Ар теухуащ еджапIэхэм шынагъуэншагъэ къыщызэгъэпэщынымкIэ лэ­жьыгъэхэм ятекIуэдэну ахъшэр федеральнэ бюджетым къы­хэгъэкIынымкIэ программэ щхьэ­хуэ зэхэлъхьэным.
 ЗэIущIэм и кIэухым депутатхэм зэакъылэгъуу къащтащ IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм ­щапхъэ щызыгъэлъагъуэ лэ­жьа­кIуэхэм КъБР-м и Парламентым и ЩIыхь тхылъыр етыным теухуа унафэ.

КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: