Балеринэм и гупсысэ

    Дахэу, щабэу зелъатэ хьэндырабгъуэм ебгъэщхь хъунущ балетым къыщыфэ хъыджэбзыр. Ари а хьэндырабгъуэм хуэдэу Iэсэлъасэщ, пшэм лъапэпцIийуэ къыщикIухь фIэкI умыщIэну сакъщ. АбыкIэ щапхъэу диIэщ КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, КъБР-м и Музыкэ театрым и къэфакIуэ пажэ Щэбэтыкъуэ Юлианэ.
    Балеринэр Налшык къыщалъхуащ, и анэр музыкантщ, фортепианэмкIэ егъэджакIуэщ. Юлэ къыхегъэщ и гъэсэныгъэмрэ и зыужьыныгъэмрэ теухуауэ куэдым хуэзыущияр, и къэкIуэну дахэм лъагъуэ щыхишынымкIэ гугъу зыкъыдезыгъэхьар и адэшхуэ-анэшхуэр арауэ. ИлъэсипщIым иту балетым хыхьа Юлэ музыкэ школыр къиухащ, КъБР-м и Музтеатрым егъэбыдылIауэ лэжьа балет студиеми и Iэзагъэм щыхигъэхъуащ. 8-нэ классым къыщIэкIыу музыкэ училищэм и хореографие къудамэм щыщIэтIысхьам зэфIэкI хъарзынэхэр зригъэхъулIагъэххэт: и Iэпкълъэпкъыр балет къафэм хуигъэпсат,  макъамэ гъуазджэм епха пэщIэдзэ щIэныгъэри иIэт. ИужькIэ абы ГъуазджэхэмкIэ Кавказ-Ищхъэрэ къэрал институтыр къиухыжащ.
    ГъащIэм узригъэхьэлIэ насыпми куэд елъытауэ къыщIэкIынщ, Юлэ Щэбэтыкъуэхэ я унагъуэм щигъуэтащ щIэгъэкъуэни чэнджэщэгъуфIи. Щхьэгъусэ хуэхъуар Музыкэ театрым и дирижер нэхъыщхьэ Щэбэтыкъуэ Натбий и къуэ Заурщ (пианистщ, концертмейстерщ).
    Юлэ и дахагъэм къыдэкIуэу, и акъыл жанми нэхъ гурыхьыж ищI цIыхубзщ. Ар наIуэ къащI и Iуэху еплъыкIэхэм.
«Ашэмэз и бжьамий» лэжьыгъэр
     Юлэ мы спектаклым Ахумыдэ дахэ и образыр къехъулIэу щигъэзэщIащ.
    - Ахумыдэ и теплъэ зэкIужыр къэгъэлъэгъуэным нэхърэ абы и хьэл-щэн  дахэр цIыхум я деж нэсхьэсыныр нэхъ сфIэхьэлэмэту а образым селэжьат. Ар «зи Iыхьэ зыIыгъыж» жыхуаIэм хуэдэщ, и ныбжьым емылъытауэ Iущыцэщ икIи зы нарт щауэкъым абы и гулъытэ щIэзэур. Къапщтэмэ, езы спектаклыр IыхьитIу зэхэт балетщ, къызэрыслъытэмкIэ, ар лэжьыгъэшхуэ хъуащ. Абы къыхощ нарт лIыхъужь Ашэмэз и къэхъукIэри, ар Ахумыдэ зэрыхуэзэри, шабзауэхэм я теплъэгъуэри - псори къафэкIэ къэIуэтащ. Ахумыдэ и образым адрей хъыджэбзхэм къызэрыщхьэщыкI гуэр хэлъщ. Спектаклым и пэм пщащэ ерыщ цIыкIуу, щхьэпэлъагэу дыхуэзэмэ, лIыхъусэ-благъуэ фIыцIэм ар идыгъуу пIалъэкIэ щIыунэм щиIыгъын хуей щыхъуам и Iуэху еплъыкIэкIэ нэхъ балигъ хъуауэ, псори зэпэзышачэ хъыджэбз губзыгъэу дыIуощIэж. СызэригугъэмкIэ, гугъуехь ирихьэлIа сыт хуэдэ цIыхуми нэхъ зыхигъэкIыф мэхъу гъащIэм и фIыгъуэхэмрэ мыщIагъуэу абы хэлъхэмрэ.  Апхуэдэу хьэл быдэрэ пкъы жанрэ иIэу къыщIэкIащ Ахумыдэ хъыджэбзми. Ар къезыгъэлар пщащэм и лъыхъуакIуэ ежьа Ашэмэзщ, абы и бжьамийрщ.  Иджыри сыщеджэм зы къэфакIуэ цIыхубзым къызжиIауэ щытащ: «Укъэфэн и пэ, макъамэм фIыуэ щIэдэIу. ЗэгъащIэ ар дунейм къызэрытехьа щIыкIэри, абы гупсысэ щIэлъри, композиторым ар утыку къызэрырихьэ Iэмалри». А чэнджэщым сфIэкъабылу сытетщи, сфIэгъэщIэгъуэну седжащ Ашэмэз и лIыгъэу щытахэми Ахумыдэ IуэрыIуатэм къызэрыхэщыжми.   
«Гимн Восходящему Солнцу»
    - Музтеатрым иужьрей илъэсхэм къехъулIахэм ящыщу къыхэзгъэщынут мы спектаклри. «Ашэмэз и бжьамийм» кIэщIкIэ къыкIэлъыкIуа а лэжьыгъэшхуэр театрым и балет труппэм и лэжьакIуэ псоми я зэхуэдэ гуащIэщ. Я лэжьыгъэр нэрылъагъуми, езыхэр ямыцIыхуу къанэ художникхэм, фащэ зыдхэм, декорацэр зыгъэхьэзырхэм я гугъуехьри хэбгъэкIуадэ хъунукъым.  
    Спектаклым сэ щызгъэзэщIащ Iэдииху и ролыр. Ахумыдэ хъыджэбзым ейм емыщхьу, Iэдииху и гъащIэр гуузу къекIуэкIащ. Лъагъуныгъэм текIуэда а хъыджэбзыр зымыхъумэфа щауэми мащIэу гужьгъэжь хуэпщI хуэдэщ. Ауэ ар Iэмал къызыхуомыгъуэтыф Iуэхухэм щыщу къыщIэкIынщ. Зы теплъэгъуэм къитIасэ къафэкIэ сэ къэзгъэлъэгъуэн хуейт цIыхупсэм бэлыхь щишэч дакъикъэ нэхъ гугъухэр. ИщхьэкIэ зи гугъу сщIа «Ашэмэз и бжьамий», «Гимн Восходящему Солнцу» спектаклхэр сыт я уасэ?! А псор щIытхуэщIэр ди балетмейстерым и фIыщIэу къызолъытэ. Театрым и лэжьакIуэхэм я егугъуныгъэр абы щIыгъужи, гурыIуэгъуэу си гугъэщ лэжьыгъэм щыдиIэ ехъулIэныгъэм и хэкIыпIэр.  
    Классикэм сыт щыгъуи едаIуэ, еплъ и цIыху иIэжу къызолъытэ. ЖаIэр оперэмрэ балетымрэ ущысабийм щегъэжьауэ зыщыбгъэгъуэзэн хуейуэ, а гъуазджитIым удихьэхын-удимыхьэхыныр абдеж щызыхэкIыу. Пэж хъунщ. Ди спектаклхэм къекIуалIэр цIыху мащIэкъым икIи абыхэм ядыболъагъу ди лэжьыгъэр зэрафIэфIыр.

 

БАГЪЭТЫР Луизэ.
Поделиться: