Дунейм щыхъыбархэр

 

 

Нобэ

Латвием и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ

1699 гъэм Пётр Езанэм къыдигъэкIащ дэтхэнэ цIыху щхьэхуитми дзэм къулыкъу щищIэну Iэмал зэрыратым теухуа унафэ.

1775 гъэм Урысейм и гуэшыкIэщIэм теухуа унафэ къыдэкIащ – ар щIыналъэ 50-у гуэша хъуат.

1842 гъэм Урысейм и император Николай Езанэм Iэ щIидзащ Нева псым япэ лъэмыжыр телъхьэным теухуа унафэм.

1866 гъэм Къэбэрдейм мэкъумэшыщIэхэр пщылIыпIэм щрагъэкIащ.

1917 гъэм къалъхуащ къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэу, политик цIэрыIуэу, 1956 – 1985 гъэхэм КъБР-м и унафэщIу щыта Мэлбахъуэ Тимборэ.

1920 гъэм къалъхуащ совет футболист икIи гъэсакIуэ, СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Бесков Константин.

1927 гъэм къалъхуащ кинорежиссёр цIэрыIуэ, сценарийхэр зытхыу щыта, СССР-м и цIыхубэ артист Рязанов Эльдар.

1928 гъэм къалъхуащ тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Тыгъуэн Рашад.

1937 гъэм къалъхуащ журналист, тхакIуэ, АР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Багъ Нурбий.

1941 гъэм къалъхуащ композитор, АР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Натхъуэ Жанхъуэт.

1943 гъэм къалъхуащ композитор, УФ-м, АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ артист, Абхъаз Республикэм щIыхь зиIэ и артист, АР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Нэхей Аслъэн.

1958 гъэм къалъхуащ УФ-м и ХъумапIэ банкым и IуэхущIапIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм и унафэщIу щыта, УФ-м щIыхь зиIэ и экономист Урысбий Хьэмидбий.

1980 гъэм къалъхуащ урысей биатлонист, дуней псом щэнейрэ и чемпион хъуа, Олимп Джэгухэм дыжьын, домбеякъ медалхэр къыщызыхьа, УФ-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Черезов Иван.

1988 гъэм къалъхуащ урысей спортсменкэ цIэрыIуэ, 2008 гъэм Пекин щекIуэкIа ХХIХ Олимп Джэгухэм псы есын спорт лIэужьыгъуэмкIэ я чемпионкэ хъуа, дуней псом енейрэ и чемпионкэ Ильченкэ Ларисэ.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Махуэм хуабэр градуси 2 - 3, жэщым щIыIэр градуси 3 - 2 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

Бзаджэм уи кIэ иубыдмэ, пыупщIи блэкI.

 

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

24.05.2022 - 09:58 Нобэ
23.05.2022 - 13:10 НОБЭ
21.05.2022 - 09:00 Дунейм щыхъыбархэр
20.05.2022 - 09:04 Нобэ
19.05.2022 - 17:55 Дунейм щыхъыбархэр