«Пушкиным и картэм» и IуэхукIэ иджыри зэ

2022 гъэм щIышылэм и 1-м щегъэжьауэ «Пушкиным и картэкIэ» зэджэ банк картэм и къэгъэсэбэпыкIэм Iуэхугъуэ зыбжанэ щIэуэ халъхьэнущ.
Апхуэдэу, къэралым картэм кърилъхьэ сом мини 3-р минитху ищIащ. Абы къищынэмыщIауэ, УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил и Iэ зыщIэлъ Унафэм ипкъ иткIэ, мазаем и 1-м щегъэжьауэ щIалэгъуалэр пщIэншэу здэкIуэ е зыщIыхьэ хъуну щэнхабзэ IуэхущIапIэхэмрэ псэкупсэ Iуэхугъуэхэмрэ нэхъыбэ хъунущ.
Псалъэм папщIэ, «Пушкиным и картэмкIэ» театрхэм, музейхэм, концерт гъэлъэгъуапIэхэм къищынэмыщIауэ, кинотеатрхэми ущIыхьэ хъунущ. УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэр и щIэгъэкъуэну траха кинофильмхэм а картэм къыуит Iэмалыр къэбгъэсэбэпу уеплъыфыну щытщ. Псори зэгъусэу кинотеатрхэм щагъэлъагъуэ урысей фильмхэм уеплъын щхьэкIэ сом минитI тебгъэкIуадэ хъунущ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, зи гугъу тщIы «Пушкиным и картэр» УФ-м и Президент Путин Владимир и унафэкIэ къыхалъхьа Iэмалщ - ныбжьыщIэхэм я щэнхабзэ зэхэщIыкIым хэгъэхъуэн икIи зиужьын папщIэ. Абы ипкъ иткIэ зи ныбжьыр илъэс 14-м щегъэжьауэ илъэс 22-м нэс щIалэгъуалэм къэралым щекIуэкI псэкупсэ хуэIухуэщIэхэм хыхьэну, театр, макъамэ икIи гъуазджэ IуэхущIапIэхэм щIыхьэну Iэмал яIэщ. Гу лъытапхъэщ картэм илъ ахъшэр музей икIи театр гъэлъэгъуэныгъэхэм, концертхэм фIэкIа нэгъуэщI Iуэхугъуэхэм тебгъэкIуадэ зэрымыхъунур.
Программэр къыщыхалъхьар 2021 гъэращ, абы лъандэрэ щIэупщIэшхуэ игъуэтащ. МазиплIым къриубыдэу картэр цIыху мелуани 3,7-м яIэрыхьащ, сом мелардитI и уасэ билети ящэхуащ.
«Пушкиным и картэм» и лэжьэкIэр зыубзыху программэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэ IуэхущIапIэ 11 хэтщ: Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал макъамэ театрыр, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрыр, Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрыр, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрыр, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал гуащэгъафэ театрыр, Къэбэрдей-Балъкъэр лъэпкъ музейр, Сурэт гъуазджэмкIэ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ къэрал музейр, Темыркъан Борис и цIэр зезыхьэ къэрал филармониер, «Кабардинка», «Балкария», «Тэрч къэзакъхэр» къэфакIуэ гупхэр.

 

ШУРДЫМ Динэ.
Поделиться:

Читать также: