Уэрэдыжьхэм я къарур

Бахъсэнёнкэ къуажэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ пасэрей уэрэдыжьхэм я пшыхь къыщызэрагъэпэщащ Урысейм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэ Iэужьыр хъумэным и илъэсым хуэгъэпсауэ.
Бахъсэн щIыналъэм и творческэ гуп нэхъыфIхэм абы щагъэзэщIащ КъБР-м и цIыхубэ артист КъардэнгъущI Зырамыку зэхуихьэсыжа уэрэдыжьхэм щыщ.
Зэхыхьэм и къалэн нэхъыщхьэр адыгэхэм я лъэпкъ щэнхабзэр хъумэнырщ, ар къыдэкIуэтей щIэблэм фIыуэ егъэлъагъунырщ, лъэпкъым и тхыдэр къызыхэщ а Iэужьым и къулеягъыр щIалэгъуалэм къыгурагъэIуэнырщ.
Илъэс куэд щIауэ адыгэ уэрэдыжьхэр къэзыгъэщIэрэщIэж «Кавказ», «Шэджэм», «Шэджэм псыкъелъэхэр» гупхэм, КъБР-м и цIыхубэ артист Зеущэ Ауес сымэ ягъэзэщIа уэрэдхэм адыгэбзэм и беягъыр, лъэпкъ гупсысэм и куууагъыр нэсу щызыхэпщIэрт. УщымыгуфIыкIынкIэ Iэмал иIэкъым уэрэджыIакIуэ нэхъыжьхэм я гъусэу а пщыхьэщхьэм утыкум къихьа ныбжьыщIэхэу Шыхъуэбахъуэ Ислъам, Тэджыр Заремэ, Шурдым Миленэ, Къурашэ Аринэ сымэ я зэфIэкIым.
Бахъсэн щIыналъэм щэнхабзэмкIэ къудамэм и унафэщI Тхьэмадокъуэ Зерэ къызэрыхигъэщащи, адыгэхэм я тхыдэ жыжьэр уэрэдыжьхэм екIуу къыщыгъэлъэгъуащ. Абыхэм блэкIа лъэхъэнэм къыщыхъуа Iуэхугъуэ куэд ди зэманым къахьэсащ.

Тэрчокъуэ Дисэ.
Поделиться: