НОБЭ

УФ-м и Тенджыз ФIыцIэ флотым и махуэщ. 1783 гъэм тенджыз ФIыцIэм къыщызэрагъэпэщащ Урысей флотыр.
1754 гъэм пащтыхь гуащэм, Пётр Езанэм ипхъу Елизаветэ, унафэ ищIащ Урысейм япэ къэрал банк къыщызэгъэпэщыным теухуауэ.
1829 гъэм Пушкин Александр Москва кърагъэкIри, Кавказым щызауэ дзэм хагъэхьащ.
1836 гъэм Урысейм ухуэн щыщIадзащ къэралым щыяпэ гъущI гъуэгур, Петербург – Царское Село – Павловск щIыпIэхэр зэпызыщIэнур. Километр 26-рэ зи кIыхьагъ а гъуэгур къызэIуахат I837 гъэм щэкIуэгъуэм и II-м.
1888 гъэм Бразилием къыщащтащ цIыхухэр ягъэпщылIу мыдэным теухуа унафэ.
1913 гъэм Дзэлыкъуэ мэкъумэшыщIэхэм зыкъыщаIэтащ.
1921 гъэм ЦIыхубэ комиссархэм я советым унафэ ищIащ цIыхухэм зыщагъэпсэхуну, я узыншагъэм щыкIэлъагъэплъыну унэхэр РСФСР-м къыщызэIухыным теухуауэ.
1927 гъэм Киев къыщызэрагъэпэщащ «Динамо Киев» футбол командэр.
1991 гъэм Урысейпсо къэрал телерадиокомпанием (ВГРТК) лэжьэн щIидзащ.
2000 гъэм Урысейм и Президент Путин Владимир и унафэкIэ къызэрагъэпэщащ федеральнэ щIыналъихрэ УФ-м и Президентым и лIыкIуэу абыхэм щыIэнухэм я IуэхущIапIэхэмрэ.
1913 гъэм къалъхуащ тхакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гъубж Мухьэдин.
1924 гъэм къалъхуащ Урысейм и ЛIыхъужь Къардэн Уэхьид.
1939 гъэм къалъхуащ УФ-м пщIэ зиIэ и ухуакIуэ, УФ-м пщIэ зиIэ и гъуэгуухуэ, «Мостстрой» ОО-м и генеральнэ директору лэжьа Джэрыджэ Къанщобий.
1965 гъэм къалъхуащ КъБР-м, Ингушым щIыхь зиIэ я артист Зеущэ Iэуес.
1969 гъэм къалъхуащ усакIуэ, драматург, УФ-м и драматургхэм я зэпеуэм и лауреат, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Къаныкъуэ Заринэ.
Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус I9 – 21-рэ, жэщым градуси 10 - 12 щыхъунущ.
Лъэпкъ Iущыгъэ:
Блэр зыгъэхуэбэжым йодзэкъэж.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

23.05.2022 - 13:10 НОБЭ
21.05.2022 - 09:00 Дунейм щыхъыбархэр
20.05.2022 - 09:04 Нобэ
19.05.2022 - 17:55 Дунейм щыхъыбархэр
18.05.2022 - 11:15 Дунейм щыхъыбархэр