«ФIыуэ слъагъу Кавказ»

Ар и фIэщыгъэщ Къэбэрдей-Балъкъэр, Осетие Ищхъэрэ - Алание, Ставрополье щIыналъэхэр зэпызыщIэ, километр миным щIигъу зи кIыхьагъ гъуэгуанэм. Иджы мы гъэм абы лъэпкъ статусыр къыхуагъэфэщэнкIэ хъунущ. Абы ехьэлIауэ зыхуеину тхылъхэр Урысей туризмым ирагъэхьауэ къэпщытакIуэ советыр хоплъэ. 

Кавказ Ищхъэрэм и Iэгъуэблагъуэм щыщу мы гъэм и гъэмахуэ лъэхъэнэм нэхъыбэу здаунэтIыр гъуэгуакъуэ къэхутэныгъэхэрщ, республикэм и щIыпIэ пхыдзахэр къызэщIиубыдэу. ЗыплъыхьакIуэхэр ди щIыналъэм нэхъыбэу кърашэлIэн папщIэ, гъуэгуанитI къызэрагъэпэщащ. Абы язщ «ФIыуэ слъагъу Кавказ» маршрутыр. 
ЕтIуанэр республикэм и бгылъ щIыпIэ псоми кIуэцIырыкI, ар «Горная Кабардино-Балкария» гъуэгуанэрщ. Абы щIэупщIэ ин иIэщ, сыту жыпIэмэ шыкIэ къэзыжыхьыну зыфIэфIхэм а гъуэгур нэхъ къыхахри. Абы километр 283-рэ и кIыхьагъщ. 

 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться:

Читать также: