ТхылъымпIэр дахагъэу

ТхылъымпIэми скульптурэ къыхэпщIыкI мэхъу, телъыджэрэ узэрагъэплъу. 
Экман зэщхьэгъусэхэу Алленрэ Пэттирэ тхылъымпIэм къыхащIыкI сульптурэхэр теплъэкIэ хуэбгъэдэнкIэ хъунщ, псалъэм папщIэ, пыл къупщхьэм къыхэIущIыкIахэм. 
Аллен I946 гъэм Пельсильвание штатым къыщалъхуащ. Илъэс I5 щрикъуам унагъуэр Iэпхъуащ Калифорнием. Курыт еджапIэр къиуха нэужь, Аллен Вьетнамым щыIащ, американыдзэм хэту. ИлъэсиплI дэкIщ, къигъэзэжри, гъуазджэм зрипщытащ, художественнэ дизайныр иджащ. ГъуазджэмкIэ колледжым щIэсу зэригъэцIыхуащ и щхьэгъусэ Пэтти. Пэтти I950 гъэм Дакотэ Ипщэм къыщалъхуащ, Рапид-Ситим къыщыхъуащ. I965 гъэм и унагъуэр Iэпхъуащ Калифорнием. Аллен хуэдэу, ари ГъуазджэмкIэ колледжым щеджащ, гъэщIэрэщIэн (иллюстрацэ) лIэужьыгъуэм епхауэ. Экман зэщхьэгъусэхэм Лос-Анжелес рекламэ IуэхущIапIэ къыщызэIуахри. Илъэс I2-кIэ ар ягъэлэжьащ. Иужьым яужэгъуащ зэрыжьыщIэ, зэрытхьэщIэхэр рекламэ ящIыныр. Я псэм фIэфI гуэр ялэжьыну хуейхэт. 
ТIури зыдихьэх гъуазджэм мылъку кърагъэщIыным зрапщытащ. ТхылъымпIэпсыр селиконым къыхэщIыкIа кумбыгъэхэм иракIэурэ зэIахырт. Абыхэм къагупсысащ медицинэ скальпелькIэ тхылъымпIэм зэрелэжь Iэмал. ТхылъымпIэр зыхуей хуэза нэужь, скульптурэ къыхащIыкI. Зы тхылъымпIэ скульптурэм щытекIуадэ щыIэщ илъэс псо. Ауэ абы и телъыджагъым хуэфэщэжщ а зэманыр. 
Аллен скульптурэу ищIыну нэхъ дехьэх индеецхэм, абыхэм я щыIэкIэ-псэукIэр къэзыгъэлъагъуэхэм. Абы папщIэ я тхыдэми щэнхабзэми куууэ зыщигъэгъуэзащ. Пэтти щIыуэпсым, хьэкIэкхъуэкIэм я теплъэр къигъэщIыным нэхъ дехьэх. 
ТхылъымпIэ скульптурэм хьэрычэт иращIэурэ абыхэм къалэжьыфащ доллар мелуан зыбжанэ. Нэхъ лъапIэ дыдэу ящахэм ящыщщ «Орёл прерий» зыфIащар – фунт стерлинг мин 47-кIэ ящар.
 

Гъуэт Синэ.
Поделиться: