ХьэщIэхэр ирагъэжьэж

Ди газетым зэрытетащи, мэкъуауэгъуэм и кIэхэм ­Адыгэ Республикэм и махуэхэр Къэ­бэрдей-Балъкъэ­рым гу­къи­нэ­жу щекIуэ­кIащ, абы и къэ­ралыгъуэр илъэси 100 зэры­рикъумрэ Урысейм ис лъэпкъ­хэм я щэнхабзэ хъу­гъуэ­фIыгъуэхэм я гъэу мы илъэсыр зэрагъэувамрэ я щIыхькIэ (Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Шэшэн республикэхэм 2022 гъэм ягъэлъапIэ я къэралыгъуэр илъэси 100 зэ­ры­рикъур). 

СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, мэкъуауэ­гъуэм и 27-м къыщызэIуаха «Промыслы и ремёсла Адыгеи» выставкэм щагъэлъэ­гъуащ Адыгейм и цIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэм я IэрыкI гъэщIэгъуэнхэр. Ди къуэш ­республикэм и художникхэм я лэжьыгъэхэм наIуэ къытщащIащ я щIыналъэм и ­дахагъэр. Абы зрезыгъэхьэлIа дэтхэнэми Iэмал иIащ игу ирихьа хьэпшыпыр ­къищэхуну. 
А махуэм и пщыхьэщхьэм сыхьэт 19-м КъБР-м и Музыкэ къэрал театрым щекIуэ­кIащ Республикэм и филармонием и Къэрал симфоние оркестрым и концерт. Абы къыпызыщэу щытащ мэкъуауэгъуэм и 28-м Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и ­къэ­рал институтым Щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ и колледжым «Русская удаль» къэрал ­оркестрым щита концертыр. 
ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым щагъэлъэ­гъуащ Адыгэ Республикэм Цей Ибрэхьим и цIэр зезыхьэ и Лъэпкъ театрым и «Шу махуэ» спектаклыр. Тхыдэр, лъэпкъ хабзэр, напэр, цIыху псоми ялъытэ лъапIэныгъэхэр, пцIым лъакъуэ зэрыщIэмытыр зи лъабжьэ, Дербэ Тимур и пьесэм къытращIыкIа спектаклыр зыгъэувар киномрэ театрымрэ я режиссёр цIэрыIуэ ЕмкIуж Ан­дзорщ. КъыжыIапхъэщ, лъэпкъ драматургхэм я зэпеуэу Адыгэ Республикэм щекIуэкIам (я къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ) а пьесэр лауреат зэрыщыхъуар. 
Къэбэрдей-Балъкъэрым и хьэщIэхэм концерт, спектакль, выставкэ жыпIэми, ­гуапагъэрэ зэныбжьэгъугъэкIэ гъэнщIа куэд дагъэлъэгъуащ. Абыхэм я фIыгъэкIэ ­нэхъыфIу къэтщIащ Адыгейм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я зэфIэкIыр. ДяпэкIэ апхуэдэ Iуэху дахэхэм къыпащэну лъэныкъуэхэр зэгурыIуэри, хьэщIэхэр ирагъэжьэжащ.
 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: