КIЭХУМАХУЭ ФатIимэ, артисткэ:

Утыкумрэ артист IэщIагъэмрэ 

Си IэщIагъэм езым сыкъыхихауэ къыщIэкIынущ… Артисткэ сыхъуну, абы сыхуеджэну, уеблэмэ абы ущыхуеджэн еджапIэ щыIэу зэикI си пщIыхьэпIэ къыхэхуакъым. Курыт еджапIэм сыщыщIэсым абы щрагъэкIуэкI Iуэхугъуэ псоми жыджэру сыхэту щытащ. АтIэми, а зэманым иджыпстуи нэхъ пщIэ зиIэхэм, зэрыжаIэу «моднэхэм» хабжэу къекIуэкIа экономист IэщIагъэм сызэрыхуеджэнрат зызыхуэзгъэхьэзырыр. Зы махуэ гуэрым къуажэ еджапIэм къыщызэрагъэпэща «А ну-ка, девушки!» зэхьэзэхуэм сыхэтын хуей хъуащ. Ар зэфIэкIа нэужь урысыбзэмкIэ ди егъэджакIуэ Лавренинэр къызбгъэдыхьэри: «ФатIимэ, кхъыIэ, экономист IэщIагъэм ухуемыджэу, театральнэм щIэтIысхьэ. Уэ утыкумрэ артист IэщIагъэмрэ укъыхуигъэщIащ», - къызжиIауэ щытащ. ЕгъэджакIуэм и псалъэхэм си щхьэми сигуми зыгуэр къыщагъэушат. Унэм сыкъэкIуэжри, си адэ-анэм яжесIащ сызыхуеджэну IэщIагъэр зэрысхъуэжар. Абыхэм къыспаубыдакъым, пIалъэ къыхимыгъэкIыу си анэм Налшык сыкъишэри, илъэс пщыкIух фIэкIа сымыхъуу, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым сыщIэтIысхьауэ щытащ. НэгъуэщI щIыпIэ укIуэу ущеджэ хъуну сщIакъым икIи сегупсысакъым. Ауэ сыхущIегъуэжыркъым ди республикэм сызэрыщеджам, сыту жыпIэмэ сэ хьэкъыу спхыкIауэ сощIэ – зэчий убгъэдимылъхьамэ, ар къозытыфын зы егъэджакIуи щыIэкъым. Ди IэщIагъэм ехьэлIауэ къапщтэмэ, гъэсакIуэм хузэфIэкIынур уи Iэзагъэр къызэкIуэцIихынырщ, абы зригъэужьынырщ.

Си хабзэ нэхъыщхьэр

Театрыбжэр хуэсщIыжа нэужь, абдежым псори къыщызогъанэ. Роль зэгъэщIэни репетицэ Iуэхуи зэикI унэм здэсхьыркъым, си лэжьыгъэми сыщытепсэлъыхьыркъым. Унэм сыщекIуэлIэжам и деж сэ сынысэщ, сыщхьэгъусэщ, сыанэщ. Театрымрэ унагъуэмрэ сахэдэфынукъым, тIури зэхэплъхьэжмэ – си гъащIэрауэ къыщIокI, языхэзыр къысхуэтуи сыпсэуфынукъым. Си насып къикIащи, си унагъуэми сызэхащIыкI, си гуащэ-тхьэмадэми щхьэгъусэми си IэщIагъэри лэжьыгъэри къыздаIыгъщ, сэри а тIур екIуу, къызыхуэтыншэу зэрызэдэсхьынум иужь ситщ.  

Дэ дыщIыщыIэжыр

Шэч хэмылъу, дэ дыщIыщыIэри дыщIэлажьэри ди театреплъхэр аращ. Ахэр щымыIэмэ, дэри дыщыIэнукъым. Абыхэм ягу дыдыхьэныр, я нэгу зедгъэужьыныр, ягу фIы яхуэтщIыныр, гупсысэ гуэрхэм хуэтшэныр е зыщIэдгъэгупсысыжыныр – аращ дэ ди къалэн нэхъыщхьэр. Абыхэм я лъагъуныгъэр апхуэдизкIэ зыхызощIэри, пхужымыIэным хуэдизщ, къысхуэтхэми, тыгъэ къысхуащIми, къысхуэза иужь псалъэ гуапэ къызжаIэми, къару къысхалъхьэ. Ди театреплъхэр куэдрэ Тхьэм щигъэIэ, театрым къыщIэмыкIуэн щхьэусыгъуэ Тхьэм къалъыкъуимыгъэкI! 
 

Зытхыжар ИСТЭПАН Залинэщ.
Поделиться: