Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

♦Зи закъуэу псэу лэжьакIуэ цIыхубзхэм я дунейпсо махуэщ

♦Китайм щагъэлъапIэ зэгуэкIуахэм я махуэр

♦​1774 гъэм урыс-тырку зауэм уIэгъэ хьэлъэ щыхъуащ Кутузов Михаил. И щхьэм игъуэта уIэгъэм и зэранкIэ и нэ ижьыр фIэкIуэдами, абы иджыри илъэс куэдкIэ къулыкъу щищIащ дзэм. Франджыхэр Урысейм къыщытеуам пащтыхь Александр Езанэм Кутузовыр дзэм и командующэ нэхъыщхьэу игъэуври, абы и унафэм щIэтущ I8I2 гъэм текIуэныгъэ цIэрыIуэр къызэрахьауэ щытари.

♦1777 гъэм Лондон дунейм щыяпэу цирк къыщызэIуахащ.

♦1836 гъэм Москва и Кремлым и пщIантIэм щагъэуващ Пащтыхь-Тхьэгъуш жыхуаIэр. Щагъэжа щIыпIэм деж илъэсищэм нэблагъэкIэ щылъащ ар, тонн щитIым нэблагъэ и хьэлъагъти, къахуэмыгъэхъейуэ. Архитектор Монферран Огюст ар къэпIэту бгъэIэпхъуэ зэрыхъуну Iэмалыр къигупсысри, шыщхьэуIум и 4-м тхьэгъушыр трагъэувауэ щытащ абы хуагъэхьэзыра лъагапIэм.

♦1888 гъэм Томск къалэм университет къыщызэIуахащ.

♦1892 гъэм Ульянов Владимир (Ленин) хеящIэ лэжьыгъэ иригъэкIуэкIыну хуит ящIащ.

♦1902 гъэм къызэIуахащ Темзэ псы щIагъым щаукъуэдия лъэс зекIуапIэр. Абы зэпищIат Лондон и хьэблитI.

♦1901 гъэм къалъхуащ джаз музыкант, композитор цIэрыIуэ Армстронг Луи.

♦1905 гъэм къалъхуащ совет композитор, дзэ оркестрымрэ хорымрэ я дирижёру щыта, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, СССР-м и цIыхубэ артист, Лениным, Сталиным я щIыхькIэ щыIа саугъэтхэр зрата, генерал-майор Александров Борис.

♦1905 гъэм къалъхуащ щIэныгъэлI, абхъаз-адыгэ бзэ гупыр джыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа, филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор, Куржымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Рогавэ Георгий.

♦1914 гъэм къалъхуащ уэрэджыIакIуэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Шыкъ Михаил.

♦1946 гъэм къалъхуащ урысей къэрал къулыкъущIэ, Дагъыстэн Республикэм и Iэтащхьэу щыта, философие щIэныгъэхэмкIэ доктор Абдулатипов Рэмэзан.

♦1959 гъэм къалъхуащ биологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, АКъУ-м и профессор IэкIатэ Валерэ.

♦1961 гъэм къалъхуащ США-м и 44-нэ президенту щыта, Нобель и саугъэтым и лауреат Обамэ Барак.

♦1966 гъэм къалъхуащ кхъухьлъатэзехуэ, Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь Цей Эдуард.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 26 - 27-рэ, жэщым градус 18 - 19 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

Гъуэгужьрэ фызыжьрэ умыбгынэ.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

19.08.2022 - 12:53 Нобэ
18.08.2022 - 08:17 Дунейм щыхъыбархэр
17.08.2022 - 12:00 ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР
16.08.2022 - 17:10 Нобэ