Налогыу кърахьэлIэм хохъуэ

УФ-м и налог IэнатIэм и ­къудамэу КъБР-м щыIэм и унафэщI ГубэщIыкI Аслъэн КъБР-м и Iэтащхьэм лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ. 

ЩIыналъэ налог IуэхущIапIэм и унафэщIым республикэм и Iэтащхьэр щигъэгъуэзащ фе­деральнэ, республикэ, щIыпIэ бюджетхэмкIэ къыхуагъэлъэгъуа планыр гъэзэщIа зэрыхъум, апхуэдэуи 2022 гъэм налогхэмкIэ яIэ хэхъуэм.
Хъыбарым къызэрыхэщамкIэ, УФ-м и бюджет зэхэтым мы илъэсым и япэ мазихым къриубы­-дэу сом меларди 9,9-рэ къыхэхъуащ, ар нэгъабэ и апхуэдэ лъэхъэнэм еплъытмэ, сом мелард 1,6-кIэ нэхъыбэщ. Федеральнэ ­бюджетым и хэ­хъуэр сом меларди 2,5-м щIи­гъуащ. Хэхъуэр зэ­рыбагъуэр къэзыгъэлъагъуэ пщалъэр, нэгъабэрейм тепщIыхьмэ, хъар­зынэу дэкIуеящ.
КъБР-м и бюджет зэхэтым и хэхъуэр сом меларди 6,4-рэ хъуащ, нэгъабэ и япэ мазихым елъытауэ ар сом мелуан 634-кIэ нэхъыбэщ. Хэ­хъуэм и нэхъыбэр къэзытыр НДФЛ-м, УСН-м, IуэхущIапIэхэм я мылъкум къыпэкIуэрщ. Эко­номикэм и унэтIыныгъэхэм ящыщу нэхъ псын­щIэу зызыужьхэм ящыщщ илъэс зыбжанэкIэ къэкI къэкIыгъэхэм елэжь IэнатIэр, ухуэныгъэр, хьэщIэщхэм, шхапIэхэм епха хьэрычэтыщIэ Iуэхур. Республикэ бюджетым къыIэрыхьащ сом меларди 4,7-рэ, щIыпIэ бюджетхэм - сом мелард 1,6-рэ. Бюджет фондхэм щымыщ хэхъуэхэр сом меларди 5,2-рэ хъуащ. Налогыу къыхэкIым хэ­хъуэурэ макIуэ.
ЕтIуанэ илъэс ныкъуэми налогыу къыхэкIым зэхъуэкIыныгъэ иIэкъым, нэгъабэ и мазиблым ебгъапщэмэ, нэхъыбэ хъууэрэ макIуэ.
КIуэкIуэ Казбек жиIащ иджыпсту щыIэ экономикэ щытыкIэ гугъум емылъытауэ, налог IэнатIэхэм я лэжьыгъэм къыщагъэлъагъуэ бжыгъэхэм хэщIыныгъэ щымыIэну зэрыгугъэр икIи къыхигъэщащ УФ-м и Правительствэм къыхилъ­хьауэ щыта, хьэрычэтыщIэ Iуэху мащIэмрэ ку­рытымрэ хуэгъэзауэ кризисым зэрыпэщIэтыну налог политикэм адэкIи къыпыщэным мыхьэ­нэшхуэ зэриIэр.

Поделиться: