Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

Урысейм щагъэлъапIэ Географым и махуэр. 1845 гъэм къызэрагъэпэщащ Урыс географие зэгухьэныгъэр.

Азербайджанымрэ Къэзахъстанымрэ я гъунапкъэхъумэ дзэхэм я махуэщ

Таджикистаным и медицинэ лэжьакIуэхэм я махуэщ

1682 гъэм Урысей пащтыхьыгъуэм и тет хъуащ Пётр Езанэр.

1782 гъэм Санкт-Петербург къыщызэIуахащ Пётр Езанэм и фэеплъыр (иужькIэ «Гъуаплъэм къыхэщIыкIа шууей» зыфIащар).

1787 гъэм Урысейм щыяпэу рабочэхэм я демонстрацэ щекIуэкIащ Санкт-Петербург. Пащтыхь гуащэ Екатеринэ ЕтIуанэм хуэтхьэусыхэну къызэхуэсат ухуакIуэ 400.

1900 гъэм урыс инженер Перский Константин япэу къигъэсэбэпащ «телевиденэ» псалъэр.

1920 гъэм США-м и конституцэм зэхъуэкIыныгъэ халъхьащ, цIыхубзхэми Iэ яIэтыну зэрыхуитыр къыщыгъэлъэгъуауэ.

1941 гъэм КъБР-м тхьэмахуэ щIыхьэху щекIуэкIащ. Абы хэтахэм къалэжьа сом мин 300-р Зыхъумэжыныгъэм и фондым халъхьащ.

1966 гъэм Мазэм и щхьэфэм сурэт трихащ НАСА-м абы хуэщIауэ иутIыпща Iэмэпсымэм икIи ахэр ЩIым къригъэхьыжауэ щытащ.

1991 гъэм Горбачёв Михаил Форос (Кърым) щыIэ зыгъэпсэхупIэм къыдэкIыну хуимыту даубыдат къэралым зэхъуэкIыныгъэхэр щезыгъэкIуэкIыну зи мурадахэм.

1934 гъэм къалъхуащ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Аттоев Сэлихь.

1945 гъэм къалъхуащ совет композитор цIэрыIуэ, уэрэджыIакIуэ Мигуля Владимир.

1949 гъэм къалъхуащ къэрал лэжьакIуэ, генерал-лейтенант Ешыгуауэ Руслан.

1950 гъэм къалъхуащ усакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Вындыжь Марие.

1957 гъэм къалъхуащ мэкъумэш щIэныгъэхэмкIэ доктор, прунж гъэкIыным елэжь щIэныгъэ центрым и унафэщI Хъурум Хьэзрэт.

1966 гъэм къалъхуащ урысей къэрал, дзэ къулыкъущIэ, УФ-м къэхъукъащIэ къызэрымыкIуэхэмкIэ и министру щыта, Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь Зиничев Евгений.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 28 - 29-рэ, жэщым градус 20 - 21-рэ щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

Къуий здэщыIэм мажьэ къыщрахыркъым.

 

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

30.09.2022 - 10:00 НОБЭ
29.09.2022 - 09:16 НОБЭ
28.09.2022 - 14:14 НОБЭ
27.09.2022 - 12:08 НОБЭ
26.09.2022 - 13:49 НОБЭ