Нобэ

Сурэтым и дунейпсо махуэщ
Гуманитар дэIэпыкъуныгъэм и дунейпсо махуэщ
Афганистаным и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
США-м и авиацэм и махуэщ
ХыдзэлIхэм зэрахьэ джанэ кусэм и махуэщ. Урысей флотым къулыкъу щызыщIэхэм я фащэу I874 гъэм къащтащ кусэ щIыхухэр хужьым пхыкIыу щIа джанэхэр.
I839 гъэм
Санкт-Петербург пэмыжыжьэу къызэIуахащ Пулковскэ обсерваториер. Иджыпсту ар Урысей Федерацэм и астрономие IуэхущIапIэ нэхъыщхьэщ.
I887 гъэм шар гъэпщам ису зиIэтри, Менделеев Дмитрий кIэлъыплъащ дыгъэр зэрыкъуилъафэм.
I895 гъэм Лондон къыщызэрагъэпэщащ Дунейпсо кооператив зэгухьэныгъэр.
I942 гъэм Къардэн Къубатий Елъхъуэт (Осетие Ищхъэрэ) и деж бийм и кхъухьлъатитI къыщриудыхащ.
I944 гъэм Покрышкин Александр къэралым щыяпэу Совет Союзым щэнейрэ и ЛIыхъужь хъуащ.
I947 гъэм А витаминыр зэхалъхьащ.
I960 гъэм Байконур космодромым телъэтыкIащ Белкэ, Стрелкэ хьэхэр зэрыса «Спутник-5» кхъухьыр. Ар шыщхьэуIум и 20-м къэтIысыжащ. 
I98I гъэм къызэрагъэпэщащ СССР-м Къэрал шынагъуэншагъэмкIэ и комитетым егъэщIылIа «Вымпел» гуп хэхар. 
I99I гъэм ГКЧП-м - къэрал унафэр зыубыдыну яужь ихьа гупым - СССР-м чрезвычайнэ щытыкIэ щигъэуват.
I93I гъэм къалъхуащ скульптор Уэзы Заурбэч. 
I883 гъэм къалъхуащ фэилъхьэгъуэхэр къэгупсысынымкIэ, дынымкIэ цIэрыIуэ дыдэ хъуауэ щыта, ХХ лIэщIыгъуэм и модэм и тхыдэм лъэужь телъыджэ къыхэзына бзылъхугъэ Шанель (Коко) Габриэль.
I935 гъэм къалъхуащ КъБР-м, КъШР-м, АР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ БищIо Анатолэ.
I95I гъэм къалъхуащ совет актёр, Урысейм щIыхь зиIэ и артист Конкин Владимир.
I949 гъэм къалъхуащ тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Къэжэр Валерэ.
I946 гъэм къалъхуащ США-м и 42-нэ президенту щыта Клинтон Билл.
I965 гъэм къалъхуащ режиссёр, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Дэбагъуэ Роман.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 27 – 28-рэ, жэщым градус I9 – 20 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:
Нэхъыжьым жьантIэр ейщ.

 

 

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

30.09.2022 - 10:00 НОБЭ
29.09.2022 - 09:16 НОБЭ
28.09.2022 - 14:14 НОБЭ
27.09.2022 - 12:08 НОБЭ
26.09.2022 - 13:49 НОБЭ