Зэхэгъэж хэмыту

 КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ щIэрыщIэу и къулыкъум трагъэувэжа, Къэбэрдей-Балъкъэрым и арбитраж судым и унафэщI Мельников Игорь. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым унафэ щызезы­гъакIуэ IуэхущIапIэхэмрэ арбитраж судхэмрэ зэрызэдэлэжьэну щIыкIэм тепсэлъыхьащ зэхуэзахэр. 
 «ЩIыналъэм фэ къытеуэри, абы я ахъшэ щызыгъэлэжьэну зи мурадхэм дзыхьу къыт­хуащIынум и инагъри, хьэрычэтыщIэхэр республикэм я гур утIыпщауэ щылэжьэнри, цIыхухэм я псэукIэр тыншынри куэдкIэ елъытащ абы хеящIэ Iуэхухэр зэрыщызэфIахым, дэтхэнэ зэдауэми судыр зэхэгъэж хэмыту, пэжым и телъхьэу зэрыбгъэдыхьэф щIыкIэм», - жиIащ КIуэкIуэ Казбек. 
«Шэч къытесхьэркъым Мельников Игорь и зэфIэкIымрэ Iуэхум зэрыхищIыкIымрэ я фIыгъэкIэ, щIыналъэм арбитраж хейщIапIэхэм я лэжьыгъэр зэрыщефIэкIуэнум, цIыхубэр зы­хуеймрэ зыхуитымрэ лъэIэсын, IуэхущIапIэхэм я экономикэм щыщIэныгъэншэу зиужьын пап­щIэ», - иритхащ Республикэм и УнафэщIым и ­телеграм каналым зэIущIэм иужькIэ.

Поделиться: