«Эдельвейсыр» пашэ мэхъу

Налшык къалэм и «Эдельвейс» къэфакIуэ ансамблыр щытекIуащ Железноводск щекIуэкIа «Танцы плюс» международнэ зэпеуэм.

Ансамблым и художественнэ унафэщI Щоджэн Олеся зэрыжиIамкIэ,  къэфакIуэ ныбжьыщIэхэм зэпеуэм къафих щагъэлъэгъуащ: «Удж пыху», «Къафэ, «Убых», «Бгырыс къафэ», «Авар хъыджэбз къафэ», «Бжьэдыгъу ислъэмей».

- Иджыри ИлъэсыщIэм и пэ къихуэу зэпеуэм драгъэблэгъати, диIэм нэмыщIауэ къафитIрэ абы яхуэфэщэну фэилъхьэгъуэхэмрэ дгъэхьэзырыну дыхунэсащ, - щIигъужащ Щоджэным. - КъэпщытакIуэ гупым хэтхэм сыт щыгъуи ди лъэпкъ фащэхэм гулъытэ хуащI. Аращ фэилъхьэгъуэхэр гъэхьэзырыным зэпымыууэ си нэIэ щIытезгъэтыр. Дэтхэнэ зы къафэми езым и тхыдэ дахэрэ фащэрэ къыдокIуэкI.

Зэхьэзэхуэм и къэпщытакIуэхэм абы кърикIуахэр зэхалъхьэжа нэужь, къэнэIуащ «Эдельвейс» гупым еплIанэ увыпIиплI, Гран-при, Гран-при «Макс Рро» саугъэтхэр къызэрыхуагъэфэщар. Щоджэн Олеся жиIащ къэфакIуэ ныбжьыщIэхэми, я егъэджакIуэхэми, адэ-анэхэми зэрахуэарэзыр, а псори зэкъуэту зэрызэдэлажьэм ехъулIэныгъэ къызэрыпэкIуэр.

Зэпеуэм я зэфIэкI щеплъыжащ Ставрополь, Краснодар крайхэм, Къэрэшей-Шэрджэсым, Осетие Ипщэм, Осетие Ищхъэрэ-Аланием, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, Сочэ къалэм щыщхэр.

КъэпщытакIуэ гупым хэтащ Москва щыщ, «Танцбаза» сабий къэфакIуэ ансамблым и художественнэ унафэщI Кожедуб Иринэ, къэфакIуэ икIи балетмейстер, Шэшэн Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и артисткэ Едыдж Викторие,  къэфакIуэ, актёр Папунаишвили Евгений, нэгъуэщIхэри.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: