Мысрокъуэ СулътIан и иджырей адыгэ фэилъхьэгъуэхэр

Щыгъын дизайнымкIэ PRO­fashion Masters урысейпсо зэпеуэм и IэдакъэщIэкIхэр щигъэлъэгъуащ Къэрэгъэш къуа­жэ щыщ адыгэ щIалэ Мысро­къуэ СулътIан. Абы утыку ири­хьа щыгъынхэм адыгэ фащэм и пкъыгъуэхэр гъэщIэгъуэну къыщыгъэсэбэпащ.

СулътIан Бизнесымрэ дизайнымкIэ институтым (Москва) и ещанэ курсым щоджэ. ЩIалэм жеIэ иджыри сабий дыдэу щыгъыным и теплъэм, дыкIэм зэрыдихьэхар. Ар еплIанэ классым щIэсу арат дэн IэщIагъэм зыхуигъэсэну щытриухуам. Дизайнер IэщIагъэ зэрыщыIэр абы иужь­кIэщ къыщищIар. Ебланэ клас­сым щыщIэдзауэ абы къилъы­хъуэн щIидзат а IэщIагъэм хухэха еджапIэ нэхъыфI.
Иджыблагъэ зыхэта зэпеуэм  щилъэгъуахэм теухуауэ щIалэм жиIэр гъэщIэгъуэнщ. Ап­хуэ­дэу и гугъу ещI къежьапIэ хуэхъуам.
- Пэжщ, сэ къызгурыIуэрт ар цIыхъухъу IэщIагъэу зэры­щы­мы­тыр, абы къыхэкIыу си унагъуэм яфIэмыфIыну къысщыхъурт, - щыжеIэ Мысрокъуэм и интервьюхэм язым. - Ауэ сызэримыгугъауэ къыщIэкIащ. Уеблэмэ си унагъуэращ сытезыгъэгушхуар. Абы фIыщIэ яхуэсщI зэпытщ.
Шэч хэмылъу, къысщIэнакIэ куэдми срихьэлIащ. Си IэщIагъэр къыщащIэм ягъэщIагъуэу къыщIэупщIэжырт, емыкIу сы­къы­зэ­ращIыр къыхагъэщу. Абы щы­гъуэ си IэщIагъэр зищIысыр цIыху къэс щхьэхуэу яжесIэу ­щытащ, ауэ иджы зыми зыри къыгурызгъэIуэну яужь ситыжкъым.
Модэм ехьэлIауэ ди къэралым зэпеуэ мащIэ дыдэщ щыIэр. PROfashion Masters-м ди зэфIэкI дыщеплъыжыну ди егъэджа­кIуэ­хэм къыджаIати, сытегушхуащ. Адыгэ фащэм хэт пкъыгъуэхэр къыщыгъэсэбэпа щыгъын лIэу­жьыгъуэхэр сщIыри яхуезгъэ­хьати, зэпеуэм хэтыну къыхахахэм сыхэхуакъым. Ауэ си лэжьыгъэхэр ягу ирихьати, шоу иным щызгъэлъэгъуэну Iэмал къызатащ. Арати, Nelka** Компанием сригъэблэгъащ (Орёл къалэ дэтщ). Абы си сурэтхэм япкъ иткIэ макет ягъэхьэзырри, зыгуэрхэр зэзгъэзэхуэну къызэчэнджэщащ. Сызэрымыарэзыи сигу ири­хьа гупсыси зэхызагъэхащ. Апхуэдэ производствэхэм уадэ­лэ­жьэныр икъукIэ Iуэху гугъущ, ауэ щыхъукIи куэдым ухуагъасэ.
Си фэилъхьэгъуэхэр гала-концертым и кIэух Iыхьэм щагъэлъэгъуащ. КъэпщытакIуэ гупым хэтхэр къызбгъэдыхьэурэ къызэ­хъуэхъуащ, зэпеуэм сыхыхьамэ, увыпIэхэм яз къызэрысхьынум шэч къызэрытрамыхьэр къызжаIащ. Гъэ къакIуэ Iэмал имыIэу зэпеуэм сыхыхьэну сытрагъэгушхуащ. Си фэилъхьэгъуэхэр зэрыщыту ящэхуну хьэзыру зыкъысхуэзыгъэзаи щыIэщ, ауэ здакъым, ар иджыри нэгъуэщI щIыпIэхэм щызгъэлъэгъуэну сы­хуейщ. Сэ си мурадщ зэпеуэм сы­зэрыхэта щыгъынхэм, иджы сызэлэжьхэри дэщIыгъуу, Модэм и тхьэмахуэм щызгъэлъэгъуэну (Москва къалэ).
А зэпеуэм дизайнер, модель, сурэттех куэд къыщысцIыхуащ. А унэтIыныгъэмкIэ ехъулIэныгъэ зыIэрызыгъэхьа цIыху куэдым я телефон номерыр къызатри, сысейри сIахащ. Зы компание гуэ­рым утыку къисхьа фэилъхьэ­гъуэхэм хуэдэ куэду къыщIигъэкIыну зэгурыIуэныгъэ ес­щIылIэну къысхуигъэлъэгъуати, здакъым.
Мы щыгъынхэм адыгэ нагъыщэ ятелъщ. Сэ сфIэгъэщIэгъуэнщ адыгэ фащэм и пкъы­гъуэхэр къызэрыбгъэсэбэп хъуну Iэмалхэр, абы къыпкърыпх ­хъуну Iыхьэхэр, ахэр иджырей фэилъ­хьэгъуэхэм зэрахэзэгъэнум.
ИджыкIэ сэ сызэлэжьыр куэдкIэ нэхъ къызэрыгуэкIыу къызолъытэ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, еджапIэм къытхуагъэув жыпхъэм дытекI хъуркъым. Ауэ, дя­пэкIэ сыхуейщ сыкъызыхэкIа лъэпкъым и Iэужьыр си фэилъ­хьэгъуэхэм къыщызгъэлъэгъуэну.
ЗэрыжысIащи, гъэ къакIуэ сэ сыхэтыну си мурадщ PROfashion Masters зэпеуэм, Модэм и тхьэмахуэм (Москва). Горькэм и цIэр зезыхьэ паркым ди деж ще­джэхэм я IэдакъэщIэкIхэм я гъэ­лъэгъуэныгъэ ин щащIынущи, абыи сыхэтынущ. Апхуэдэу си ­мурадщ Москва къалэ и Дизайнерхэм я зэгухьэныгъэм къы­зэ­ригъэпэщ зэпеуэм си зэфIэкI сыщеплъыжыну.
Сыт хуэдэу Iуэхури езыгъэ­фIа­кIуэр лэжьыгъэрщ. НэгъуэщIхэм я IэдакъэщIэкIхэм уахуеплъэкI зэ­пыту улажьэмэ, езым уи хъэтI пфIэкIуэдынкIэ зыхуэIуа щыIэкъым. Сэ дунейм си IэщIагъэращ сызэрепсэлъэфыр, сэркIэ мы­хьэ­нэ ин иIэщ сыкъызыхэкIар, сыкъэзыухъуреихь дунейр зэры­зыхэсщIэм, - жеIэ СулътIан.
Адыгэ щIалэм и зэфIэкIым хэхъуэну, ехъулIэныгъэ щымыщIэну ди гуапэщ.
Тэрчокъуэ  Дисэ.

Поделиться:

Читать также: