Вындыжь Марие: Тхэн зэрыщIэздзар зи фIыгъэр сабийхэращ

      Гъатхэпэм и 25-р  Щэнхабзэм и лэжьакIуэм и махуэщ

           КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, уэрэдус цIэрыIуэ  Вындыжь Марие и зэфIэкIым  и щыхьэту  КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ, ЩэнхабзэмкIэ и министерствэхэм, Дунейпсо Арткомитетым я щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр   къыхуагъэфэщащ.

         ЦIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа абы и IэдакъэщIэкIхэр ягъэзащIэ адыгэ эстрадэм и артист пажэхэу Нэхущ Чэрим, Сокъур Ольгэ, Тхьэгъэлэдж Светланэ, Хъыжьрокъуэ СулътIан, Хьэцей Тимур, Лий Аслъэн сымэ. 

        Марие Дзэлыкъуэ щIыналъэм хыхьэ Сэрмакъ къуажэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэм 8-нэ классыр ехъулIэныгъэ иIэу къыщиуха иужь, Налшык дэт педучилищэм щIэныгъэ щызэригъэгъуэтащ. Я жылэм дэт школым пэщIэдзэ классхэр зэрыщригъаджэм хуэдэурэ, КъБКъУ-м адыгэбзэмрэ урысыбзэмкIэ и къудамэм щIэтIысхьащ. ИужькIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым Социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм и центрым инспектору щылэжьащ, университетыр къиуха иужь, Лэскэн ЕтIуанэ къуажэ школым щригъэджащ. Иджыпсту Къэбэрдей-Балъкъэр радиом щолажьэ. Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэм, Журналистхэм я зэгухьэныгъэхэм хэтщ.

          Вындыжьым и IэдакъэщIэкIхэр апхуэдизкIэ  цIэрыIуэ хъуащи,  ахэр цIыхубэ уэрэду фIэкIа зымыщIэхэри щыIэщ. Абы нэхъ насып щыIэ уэрэдусым и дежкIэ?! Марие и усэхэм гъащIэм и лъэныкъуэ куэд къызэщIаубыдэ. ЦIыху гукъеуэр, гупсысэр, гурыфIыгъуэр, хъуэпсапIэр Iэзэу къигъэлъэгъуэн хузэфIокI абы. Пэжщ, дахэу тхэ куэд щыIэщ, ауэ Марие и IэдакъэщIэкIхэм фо хьэкIуэу гур къыIуезыгъащIэр ар ныбжь псоми «зэрепсэлъэфырщ». Абы и щыхьэтщ ар щIэх-щIэхыурэ республикэм ит курыт еджапIэхэм ирагъэблагъэурэ цIыкIухэм зэрыIуагъащIэр, пшыхь гукъинэжхэр къызэрыхузэрагъэпэщыр. Сыт и уасэ ар лъэпкъым зэрыхуэупса «Бзу анэм и уэрэд» сабий мюзиклыр?!

          ЗыкIи нэхъ мащIэкъым Марие адыгэ журналистикэм хуищIа хэлъхьэныгъэри. Илъэс куэд щIауэ ар Къэбэрдей-Балъкъэр радиом егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и къудамэм и лэжьакIуэщ.

        Ди республикэм и щIыналъэхэм а унэтIыныгъэмкIэ къыщызэрагъэпэщ зэхыхьэхэм кIуэурэ репортаж гъэщIэгъуэнхэр ещI, еджапIэхэм щызэхаублэ зэпеуэхэм къыщыхэжаныкIа ныбжьыщIэхэр къегъэпсалъэ, гулъытэ яхуещI.

    Шэч хэмылъу, а псор хузэфIэкIынымкIэ абы щIэгъэкъуэн къыхуэхъур и унагъуэ дахэрщ. Къэшэж СулътIанрэ Мариерэ я бынхэу Альбертрэ Анжелэрэ езыхэми унагъуэ яIэу, я адэ-анэм я щапхъэм тету мэпсэу. Абыхэм къатепщIыкIыжа цIыкIухэм я насыпыр тIуащIэу жыпIэ хъунущ (адрей нанэхэм быным я быныжыр IэфIыкIэрэ гулъытэ хэхакIэ ягъэгуфIэмэ, мы сабийхэр усэщIэ цIыкIухэмкIэ ягъафIэ, и  нэхъыбапIэм я лIыхъужьыр езыхэрауэ).

           - Уэрэд тхын зэрыщIэздзар зи фIыгъэри мюзиклыр зыхуэстхари  цIыкIухэращ, - жеIэ Марие. - Сыт хуэдэ щIэдзапIэ гъащIэм щызиIэми, сыкъэзыгъапцIэу сыдэзыхьэхыр, ухуейрамэ, сытезыгъэгушхуэр сабийхэращ. Абыхэм фэрыщIыгъэ яхэлъкъыми, ягу иримыхьыр пIахынукъым. Сыт и уасэт «Бзу анэм и уэрэд» мюзиклым еплъа цIыкIухэм я нэгум уиплъэну!  

          Пэжым ухуеймэ, абыхэм нэхъ сащошынэ, ягу иримыхьыр занщIэу я нэгум къытощри. «Сабиигъуэ гъуэгу» си тхылъым ит усэхэр Iыхьищу - «Нэхъ цIыкIу дыдэхэм папщIэ», «Сабий курытхэм папщIэ», «ШколакIуэ нэхъыжьхэм папщIэ» - зэпыудащ. Сабийр зэрыт ныбжьым фIэгъэщIэгъуэныну Iуэхугъуэмрэ ар зэрыбгъэдэплъхьэну бзэмрэ къэгъуэтын, къэлъыхъуэн хуейщ.

         Дэ   Марие делъэIуащ «Бзу анэм и уэрэд» мюзиклыр  зэритхам и гугъу къытхуищIыну.

           - Си сабий уэрэдхэм я нэхъыбэм уэрэдыпкъ яхуэзытха композитор цIэрыIуэ Къэбэрдокъуэ Борис сабий мюзикл дыгъэтх жиIэри къызэлъэIуати, япэщIыкIэ «хьэуэ» жесIат (мюзиклым и хабзэхэм зыри хэсщIыкIыртэкъым), итIанэ сытригъэгушхуэри, тхын щIэздзауэ Борис дунейм ехыжащ. Нэзгъэса иужькIэ Къул Амир зыхуэзгъэзащ — Борис и псэр къэзгъэгугъати, сыхуейтэкъым къэзгъэпцIэжыну. Амири, сэ схуэдэу, япэщIыкIэ «хьэуэ» жиIат, игъащIэм апхуэдэ лэжьыгъэ зэримыщIам къыхэкIыу.   Ауэ «залымыгъэкIэ» жыхуаIэм хуэдэу, абыи езгъэдащ. Тхын духа иужькIэ Амир мюзиклыр сценэм щыдгъэувмэ, абы и фIагъыр цIыхухэм я деж нэхъ тыншу, екIуу нэхьэса хъуну къызэрилъытэр щыжиIэм, дытегушхуащ. АрщхьэкIэ, абы мылъку текIуэдэнут, езы тхылъри къыдэгъэкIын хуейт. Зэ зым, зэ адрейм зыкъытщIагъэкъуэну дыкъагъэгугъэурэ илъэс бжыгъэ дэкIыжарэ си гугъэри хэсхыжауэ, ЩоджэнцIыкIу Леонид си хъыбарыр зэхихати, жэрдэм ищIри, ЩоджэнцIыкIу Алий и фондым и цIэкIэ къысхудигъэкIащ. Си мюзиклыр зыгъэувар Къул Амир ипхъу Дайанэщ. Ар режиссёр IэщIагъэм Москва щыхуеджати, мыр и япэ лэжьыгъэу арат. Къафэхэр зыгъэувар Джашеев Алибэчщ. А мюзиклыр абыхэм къысхуэмыцIыхужу ягъэдэхат.

          Журналист зэрыхъуам теухуауэ гъэщIэгъуэнщ ди псэлъэгъум жиIэр.

         - Журналист сымыхъуатэмэ, Вындыжь Марие къамыцIыхункIи хъунт. Усэ гуэрхэр стхыми, унэм сыщIэсамэ, сеупIэхыжынри хэлът. Ауэ журналист лэжьыгъэм цIыхухэм сахишэщ, къуажэхэм кIуэн щIэздзэри, си къэухьым зиубгъуащ, цIыхуфI куэд къэсцIыхуащ. Журналистымрэ сурэтыщIымрэ я IэщIагъэр зэщхьщ, тIуми цIыхум и сурэтыр ятх, зым псалъэкIэ, адрейм къалэмкIэ. Узэпсалъэ цIыхум жимыIэфа нэгъунэ къыбгурыIуэн хуейщ.

 

 

 

 

Щомахуэ Залинэ.
Поделиться: