НОБЭ

Мэкъуауэгъуэм и 9, мэрем

Архивхэм я дунейпсо махуэщ
Урысейм и Промышленность псынщIэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ
1935 гъэм
Iуащхьэмахуэ и щыгум япэ дыдэу гупышхуэ дэкIащ.
1949 гъэм къалъхуащ КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Чым Агнессэ.
1964 гъэм къалъхуащ техникэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, АР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ЩIДАА-м и член-корреспондент Блахъуэ Хьэзрэт.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 22 - 25-рэ, жэщым градус 17 - 18 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:
Iуэху щIэкIэ зымыщIэр Iуэху щIэным егъалIэ.

 

Зыгъэхьэзырар ЩхьэщэмыщI Изэщ.
Поделиться:

Читать также:

27.09.2023 - 15:27 Туризмэм и махуэ
27.09.2023 - 13:55 НОБЭ
26.09.2023 - 09:00 НОБЭ
25.09.2023 - 12:42 НОБЭ
22.09.2023 - 14:14 НОБЭ