НОБЭ

ЩэкIуэгъуэм и 20, блыщхьэ

Сабийм и дунейпсо махуэщ
Сабий дохутырым и дунейпсо махуэщ
1942 гъэм
къалъхуащ филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Габуние Зинаидэ.
1946 гъэм къалъхуащ КъШР-м, АР-м щIыхь зиIэ я журналист, «Къэрэшей-Шэрджэс» КъТРК-м и адыгэ къудамэм и унафэщIу щыта ЩакIуэ Мусалий.
1952 гъэм къалъхуащ юридическэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, АКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Мерэтыкъуэ Хьисэ.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 11, жэщым  градуси 8 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:
Бжьыр тепхми, выр выуэ къонэ.

 

Зыгъэхьэзырар ЩхьэщэмыщI Изэщ.
Поделиться:

Читать также:

11.12.2023 - 11:42 НОБЭ
09.12.2023 - 08:39 НОБЭ
08.12.2023 - 13:05 НОБЭ
07.12.2023 - 09:00 НОБЭ
06.12.2023 - 12:21 НОБЭ