«Мэкъумэшбанкым» студентхэм защIегъакъуэ

Урысейм и «Мэкъумэшбанк» акционер обществэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и студент нэхъыфIхэм яхуигъэува стипендием хигъэхъуащ.

Къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс тIощI щрикъум ирихьэлIэу «Мэкъумэшбанк» АО-м унафэ къищтащ студентхэм зэрызащIигъакъуэм хигъэхъуэну. Абы папщIэ Урысей Федерацэм Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм и нэIэ щIэт еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студент нэхъыфIхэм яхуигъэув стипендием 2020 - 2021 гъэ еджэгъуэм хущIигъунущ икIи апхуэдэхэм я бжыгъэм хигъэхъуэнущ. Къапщтэмэ, фокIадэм (сентябрым) и 1-м къыщыщIэдзауэ процент 39-кIэ нэхъыбэнущ «Мэкъумэшбанк» акционер обществэм тригъэгушхуэхэр икIи ахэр студент 396-рэ къэралым щыхъунущ. Мазэ къэс абыхэм иратыну  стипендием процент 25-кIэ хэхъуэнурэ, сом 12500-м нэсынущ.
«Сэ КъБКъМУ-м пщIэ есту (контракт зэгурыIуэныгъэкIэ) сыщIэсу аращ икIи занщIэу мурад быдэ сщIащ фIы дыдэ защIэкIэ седжэну, стипендие лъагэ зратхэм сахэхуэн папщIэ, - жеIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и студенткэ ГъущIо Миленэ. -  Ар сэ къызохъулIэ икIи абы Iэмал къызет, тэмэму седжэфыным къищынэмыщIауэ, щIэныгъэ лэжьыгъэ зыбжанэми зеспщытыну. Си фIэщ мэхъу «Мэкъумэшбанк» акционер обществэм и стипендиер адрей студентхэми щIэгъэкъуэнышхуэ зэрахуэхъур».   
 
 

Хьэтау Ислъам.
Поделиться: