Дунейм щыхъыбархэр

Мы махуэхэм

Бадзэуэгъуэм и 31,
мэрем

Муслъымэнхэм я махуэ нэхъ лъапIэ дыдэ-хэм ящыщ зыщ - Къурмэн хьидщ
Системнэ администраторым и махуэщ

1605 гъэм Урысей пащтыхьыгъуэр IэщIалъхьащ Дмитрий НэпцI Езанэм.
1944 гъэм РСФСР-м и щIыналъэр нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжащ.
1954 гъэм КПСС-м и Комитет нэхъыщхьэмрэ Министрхэм я Советымрэ унафэ къащтащ Новая Земля щIыпIэм ядернэ Iэщэхэр щагъэунэхуну полигон къыщызэгъэпэщыным теухуауэ.
1956 гъэм Москва Лениным и цIэр зезыхьэ стадион нэхъыщхьэр къыщызэIуахащ. Иджыпсту ар «Лужники» стадионырщ.
1994 гъэм Бубкэ Сергей бжыр иIыгъыу дэлъеинымкIэ дунейпсо рекорд игъэуващ. Абы хузэфIэкIат метри 6-рэ сантиметр 14-рэ хъу лъагапIэм щхьэпрылъэтыну.
1990 гъэм къызэрагъэпэщащ «Газпромбанк»-р
1991 гъэм СССР-мрэ США-мрэ Москва Iэ щытрадзащ зэребгъэрыкIуэ Iэщэхэр (СНВ) гъэмэщIэным теухуауэ.
1994 гъэм Бубкэ Сергей бжыр иIыгъыу лъагапIэм елъэнымкIэ дунейпсо рекорд игъэувауэ щытащ. Италием щыщ Сестриере къалэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм хэту ар щхьэпрылъащ метри 6-рэ сантиметр 14-рэ хъу лъагапIэм. Ар Олимп Джэгухэм я чемпионым и 35-нэ дунейпсо рекордт.
1906 гъэм къалъхуащ совет актрисэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ Марецкая Верэ.
1914 гъэм къалъхуащ франджы киноактёр, ХХ лIэщIыгъуэм и джэгуакIуэ нэхъ щэджащэхэм хабжэ Луи де Фюнес.
1930 гъэм къалъхуащ циркым и утыкур илъэс куэд хъуауэ зыгъэбжьыфIэ, джэгуакIуэ телъыджэу къалъытэ, СССР-м и цIыхубэ артист Попов Олег.
1937 гъэм къалъхуащ урысей уэрэджыIакIуэ, актрисэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ Пьехэ Эдитэ.
1945 гъэм къалъхуащ теленэтынхэр езыгъэкIуэкI, актёр, продюсер, цIыхубэм фIыуэ ялъагъу «Телъыджэхэр къыщыхъу губгъуэ» джэгукIэм цIэрыIуэ ирихъуа Якубович Леонид.
1964 гъэм къалъхуащ экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, АКъУ-м и профессор Бидэнокъуэ Мурат.
1965 гъэм къалъхуащ Британием щыщ тхакIуэ, Поттер Гарри теухуа тхылъхэр зи IэдакъэщIэкI Роулинг Джоан.
1965 гъэм къалъхуащ экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, Белгород кооперацэмкIэ, экономикэмрэ правэмкIэ и институтым и къудамэу Налшык дэтым и профессор Жэрыкъуэ Оксанэ.

Дунейм и щытыкIэнур

   «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 28 - 29-рэ, жэщым градус 20 - 21-рэ щыхъунущ.

ШыщхьэуIум и 1,
щэбэт

ШыщхьэуIум и 1 - 7-хэр Сабий цIынэхэр анэ быдзышэкIэ пIыным къыхуеджэным и дунейпсо тхьэмахуэщ
УФ-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я тылым и махуэщ
Урысейм и Инкассаторым и махуэщ
Япэ дунейпсо зауэм хэкIуэда урысей сэлэтхэм я фэеплъ махуэщ
Азербайджаным щагъэлъапIэ я алыфбеймрэ я бзэмрэ я махуэр
Зи хэку къэзыгъэзэжа адыгэхэм я махуэщ
Китайм щагъэлъапIэ я цIыхубэ-щхьэхуитщIыжакIуэ армэр къыщызэрагъэпэща махуэр

1885 гъэм япэ дыдэу уэгум зиIэтащ Можайский Александр ищIа кхъухьлъатэм.
1900 гъэм Германием къыщызэрагъэпэщащ «Боруссия» футбол клубыр. Ар дуней псом щынэхъ лъэрызехьэ гупхэм ящыщу къалъытэ: я къэралым тхуэнейрэ и чемпион хъуащ, УЕФА-м и Кубокыр 1975, 1979 гъэхэм къихьащ.
1914 гъэм Урысейр Япэ дунейпсо зауэм хыхьащ.
1924 гъэм Бэракъ Плъыжь орденыр къащтащ
1927 гъэм Ленинград областыр къызэрагъэпэщащ.
1936 гъэм Германием и къалащхьэ Берлин къыщызэIуахащ ХI Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр. Ахэр шыщхьэуIум и 16 пщIондэ екIуэкIащ.
1939 гъэм Совет Союзым и ЛIыхъужьым и «Дыщэ Вагъуэ» медалым теухуа унафэр къащтащ.
1939 гъэм Москва къалэм щызэхэтащ ВДНХ-р - къэралым и цIыхубэ хозяйствэм и ехъулIэныгъэхэр щагъэлъэгъуэну выставкэр – къызэрызэIуахым ехьэлIа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр.
1958 гъэм «Iуащхьэмахуэ» журналым и япэ номерыр дунейм къытехьащ.
1964 гъэм «Маяк» къэрал радиостанцым и япэ нэтыныр эфирым кIуащ.
1967 гъэм Бахъсэнрэ Тэрчрэ къалэ хъуащ.
1892 гъэм къалъхуащ КъБАССР-м мэкъумэш IэнатIэм зыщегъэужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Бырс Анзор.
1897 гъэм къалъхуащ Кавказ щIыналъэр джынымкIэ лэжьыгъэ куэд зэфIэзыгъэкIа, адыгэ лъэпкъым теухуа щIэныгъэ лэжьыгъэ куэд зи Iэдакъэ къыщIэкIа, профессор Пожидаев Василий.
1923 гъэм къалъхуащ телевиденэм и диктору щыта, СССР-м и цIыхубэ артисткэ Леонтьевэ Валентинэ.
1930 гъэм къалъхуащ адыгэ тхакIуэ Къущхьэ СулътIан.
1938 гъэм къалъхуащ критик, зэдзэкIакIуэ, АР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЛъапцIэрыщэ Хъалид.
1943 гъэм къалъхуащ юридическэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-мрэ ЭкологиемкIэ, цIыхум и шынагъуэншагъэмрэ щIыуэпсымкIэ дунейпсо академиемрэ я академик, УФ-м щIыхь зиIэ и юрист Шапсыгъ (КIэкIыхъу) Дамир.
1953 гъэм къалъхуащ Хэкум къэзыгъэзэжахэр жылагъуэм хэзэгъэжынымкIэ щадэIэпыкъу унэу Мейкъуапэ дэтым и унафэщI Бэрзэдж Убых (Нихьэт).

Дунейм и щытыкIэнур

   «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 28 - 29-рэ, жэщым градус 18 - 19 щыхъунущ.

ШыщхьэуIум и 2,
тхьэмахуэ

УФ-м и Хьэуа-Десантыдзэхэм я махуэщ. Ар Белоруссиеми Къэзахъстанми щагъэлъапIэ. 1930 гъэм Москва дзэ округым зыгъэсэныгъэхэр Воронеж къалэм пэмыжыжьэу щригъэкIуэкIыу япэ дыдэу хьэуа десант абдеж къыщетIысэхауэ щытащ. Аращ махуэм лъабжьэ хуэхъуар.
Урысейм и ГъущI гъуэгу лэжьакIуэм и махуэщ
Беларусь Республикэм и десантникхэмрэ къалэн щхьэхуэхэр зыгъэзащIэ къарухэмрэ я махуэщ
Коми республикэмрэ Ненецкэ автономнэ округымрэ щагъэлъапIэ Щыхьым и махуэр
Азербайджаным и Лъэпкъ кином и махуэщ
Македоние республикэм и махуэщ
Сербием и Авиацэм и махуэщ

1790 гъэм США-м щыпсэу цIыхухэр дапщэ хъуми япэу къабжауэ щытащ.
1887 гъэм Ходж Роуэлл гъущI кIапсэ банэр къызэригупсысам щыхьэт техъуэ тхылъ иратащ.
1906 гъэм Португалием къыщызэрагъэпэщащ «Порту» футбол клубыр. Ар тIэунейрэ щытекIуащ Чемпионхэм я лигэм, УЕФА-м и кубокри къихьащ.
1916 гъэм Москва АМО заводыр щаутIыпщащ. 1933 гъэм абы Сталиным и цIэр фIащащ. Иджыпсту ар Лихачёвым и цIэр зезыхьэ ЗИЛ заводырщ.
1933 гъэм Беломор-Балтие кIэнауэр, Сталиным и цIэр зыфIащар, километр 227-рэ и кIыхьагъыу ятащ.
1940 гъэм Молдавскэ ССР-р къызэрагъэпэщащ.
1942 гъэм Налшык Дзэ Плъыжьым щхьэкIэ щагъэхьэзырат ткIуаткIуэ къауэу птулъкIэ мин 20.
1945 гъэм Потсдам щекIуэкIа конференцыр зэхуащIыжащ.
1990 гъэм Иракыр Кувейтым теуащ.
1995 гъэм «Русское Радио» радиостанцыр къызэрагъэпэщащ.
1926 гъэм къалъхуащ совет щIэныгъэлI, инженер цIэрыIуэ, «Рубин» ЦКБ-м и унафэщIу щыта, псыщIагъырыкIуэ аппарат 200-м щIигъум я конструктор нэхъыщхьэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Спасский Игорь.
1934 гъэм къалъхуащ кхъухьлъатэзехуэ-космонавт, Совет Союзым тIэунейрэ и ЛIыхъужь, СССР-м и Къэрал саугъэтыр зрата, нэгъуэщI къэрал куэдым я дамыгъэ лъапIэхэри зыхуагъэфэща Быковский Валерий.

Дунейм и щытыкIэнур

   «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 21 - 22-рэ, жэщым градус 18 - 19 щыхъунущ.

ШыщхьэуIум и 3,
блыщхьэ

Къэзахъстаным щагъэлъапIэ транспорт IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я махуэр
Хъарбызым и махуэщ

1778 гъэм Милан къыщызэIуахащ «Ла Скала» оперэм и унэр.
1799 гъэм урысеидзэм и кхъухьхэр Тыркум япэ дыдэу хуит ищIащ Босфор псы дэжыпIэм къыпэрымыуэу дигъэкIыну.
1783 гъэм Куржым (Грузием) и КъухьэпIэ лъэныкъуэр Урысейм хыхьащ.
1942 гъэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ Налшык комитетым зыхъумэжыныгъэмкIэ гупхэр къызэгъэпэщыным теухуа унафэ къищтащ.
1952 гъэм Хельсинки щызэхуащIыжащ ХV гъэмахуэ Олимп Джэгухэр. Абы япэ дыдэу СССР-м и спортсменхэр хэтащ.
1959 гъэм Москва къыщызэIуахащ къэрал куэдым я лIыкIуэхэр зыхэта япэ кинофестивалыр.
1980 гъэм Москва щызэхуащIыжащ ХХII гъэмахуэ Олимп Джэгухэр.
1994 гъэм Налшык къыщызэIуахащ Бгырысхэм я дунейпсо конгресс.
1935 гъэм къалъхуащ Молдавием щыщ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ, СССР-м и Къэрал саугъэтыр, Лениным и щIыхькIэ ягъэувауэ щыта саугъэтыр зыхуагъэфэща Биешу Марие.
1936 гъэм къалъхуащ КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, скульптор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэрал саугъэтыр зрата БжэIумых Хьид.
1939 гъэм къалъхуащ адыгэ усакIуэ КIэмыргуей Анатолэ.
1942 гъэм къалъхуащ публицист, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Мэшыкъуэ Тэзал.
1949 гъэм къалъхуащ урысей хоккеист, дунейм и чемпион, Олимп джэгухэм тIэунейрэ я чемпион, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Васильев Валерий.
1957 гъэм къалъхуащ Медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Джаурджий Оксанэ.
1986 гъэм къалъхуащ Белоруссием щыщ биатлонисткэ цIэрыIуэ, дуней псом тIэунейрэ, Олимп Джэгухэм щэнейрэ я чемпионкэ Домрачевэ Дарье.

Дунейм и щытыкIэнур

   «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 23 - 24-рэ, жэщым градус 17 - 18 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

Нысэ мыхъунур жьантIажэ мэхъури,
мафIэ мыхъунур ищхьэм щолыд.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

17.07.2020 - 08:10 ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР
14.12.2018 - 08:07 Нобэ
06.09.2019 - 11:55 Дунейм щыхъыбархэр
21.02.2020 - 08:05 Мэрем пшыхь