Класс унафэщIхэм я улахуэм хущIагъу

УФ-м и Правительствэм «УФ-м егъэджэныгъэм зыщегъэужьын» и къэрал программэм теухуауэ», «КъБР-м егъэджэныгъэм зыщегъэужьын» и къэрал программэм теухуауэ» унафэхэр и лъабжьэу, апхуэдэуи республикэм и къэрал егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм гъэсэныгъэ лэжьыгъэр щегъэфIэкIуэным хуэунэтIауэ, КъБР-м и Правительствэм иджыблагъэ Унафэ къищтащ 2020 гъэм и фокIадэм и 1-м къыщыщIэдзауэ ди щIыналъэм курыт школхэм я класс унафэщIхэм сом мин тхурытху я улахуэхэм зэрахущIигъум ехьэлIауэ.

А ахъшэр иратынущ егъэджакIуэм иригъэкIуэкI класс унафэщI лэжьыгъэм папщIэ, классым щIэс сабий бжыгъэмрэ зэрырагъаджэ программэмрэ емылъытауэ. Абы и лъабжьэщ курыт школым и унафэщIым егъэджакIуэм класс унафэщI къалэныр пщэрылъ зэрыхуищIым щыхьэт техъуэ унафэр.
Класс унафэщIу зэрылажьэм папщIэ лэжьакIуэм ират ахъшэр къызэтоувыIэ, ар декрет кIуамэ е сабий ипIу отпуск щысмэ.
Класс унафэщIым хуагъэфащэ ахъшэм и куэдагъыр елъытакъым ар зыгъэзащIэ егъэджакIуэм иригъэдж сыхьэт бжыгъэм икIи абы и улахуэм хабжэ, ику иту къилэжьыр щабжкIэ. Ар улахуэм и гъусэу иратынущ.
Гъэ еджэгъуэми зыгъэпсэхугъуэ лъэхъэнэми (каникулхэм) къриубыдэу, апхуэдэуи санитар-эпидемиологие щхьэусыгъуэкIэ е дунейм и щытыкIэхэм епхауэ еджэныр къыщызэтрагъэувыIэ къэхъуми, класс унафэщIым и лэжьыгъэм пэкIуэ ахъшэм зимыхъуэжу Iэрыхьэн хуейщ а къалэнхэр зэфIэзыхым. И пщэрылъ къалэнхэр имыгъэзащIэмэ, абы теухуа унафэ къыдигъэкIын хуейщ IуэхущIапIэм и унафэщIым. Аращ лъабжьэ хуэхъуфынур а ахъшэр убыдыжыным.

 

 

ТАМБИЙ Линэ.
Поделиться: