Прохладнэ къалэр илъэс 250-рэ ирокъу

Прохладнэ къалэр илъэс 250-рэ, районыр илъэс 91-рэ зэрырикъум теухуа махуэшхуэ иджыблагъэ                а щIыналъэм щрагъэкIуэкIащ.      Абы хуэгъэпсауэ къызэрагъэпэща спорт, щэнхабзэ нэгузыужь Iуэху­гъуэхэр щIэщыгъуэу екIуэкIащ.
 
Прохладнэ (КъалэкIыхь) и ут нэхъыщхьэм щагъэува лъэпкъ пщIантIэхэм гуапэу щрагъэблагъэрт, IэпщIэлъапщIэхэм я IэдакъэщIэкIхэм цIыхухэр щагъэгъуазэрт, макъамэ дахэр дэнэкIи къыщыIурти, махуэшхуэ дэрэжэгъуэр псоми къаритырт.
Къалэм и ут нэхъыщхьэм районым и творческэ гупхэм концерт щатащ. «Мыбдежым къалэ щы­Iэнущ» театр зыкъэгъэлъэгъэуныгъэм хэт теплъэгъуэхэм уи нэгу къы­щIагъэхьэжырт къалэр къызэрыунэ­хуам теухуа хъыбарыр. Пащтыхь гуащэ Екатеринэ Иныр Балъкъ псым и IуфэмкIэ тешанкIэм ису здыблэжым, жыгейм и жьауэм зыщигъэпсэхуну къэувыIащ. ЩIыпIэм и хьэуа къабзэмрэ и дахагъымрэ апхуэдизкIэ игу дыхьати, абдежым къалэ щаухуэну унафэ ищIащ…
- Къалэм и махуэр псоми ди зэхуэдэ махуэшхуэщ. Дэ дызэдопсэу нэхъыжьым пщIэ щыхуащI, нэхъыщIэр щалъытэ, цIыхум и лэжьыгъэм гулъытэ щыхуащI зы унагъуэшхуэ насыпыфIэу. Псом хуэмыдэу нобэ зыхыдощIэ, Прохладнэм и тхыдэр дэ тщыщ дэтхэнэ зыми махуэ къэс къызэригъэщIыр. Ди къалэр зэры­щытынур абы и цIыхухэм ар зэрыдгъэпсым хуэдэущ. Къалэм и цIэр зыгъэIунури абы и цIыхухэрщ. Ди деж щопсэу Прохладнэ къалэм и зыузэ­щIыныгъэм телажьэхэр, ар фIыуэ зы­лъагъухэр. ФIыщIэ яхудощI къалэр ефIэкIуэным зи гуащIэ хэзылъхьэу псэуахэми нобэ абы и зыужьыныгъэм хуэлажьэ, и хабзэ дахэхэр зыхъумэ дэтхэнэ зыми. ФIыуэ флъагъу фи ­къалэр, фригушхуэ абы и блэкIам, фытелажьэ абы и къэкIуэнум, - жиIащ зэIущIэр къыщызэIуихым Прохладнэ къалэ администрацэм и унафэщI Кладько Игорь.
Къалэдэсхэм я махуэшхуэмкIэ ­ехъуэхъуащ УФ-м и Къэрал Думэм и Федеральнэ Зэхуэсым и депутат Геккиев Заур, КъБР-м и Парламентым и Iэтащ­хьэ Егоровэ Татьянэ, ­КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и уна­фэщI Къуэдзокъуэ Мухьэ­мэд, республикэм и Правительствэм и Унафэ­щIым и япэ къуэдзэ - мэкъу­мэш хозяйствэмкIэ министр Говоров Сергей, Прохладнэ район администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Ячный Игорь, нэгъуэщIхэри.
Махуэшхуэм щагъэлъэпIащ Прохладнэ къалэмрэ районымрэ я цIыху пажэхэр. Абыхэм иратащ КъБР-м и Парламентым, Правительствэм, къэ­рал IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм я щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр. ЩIыналъэм и къуа­жэ нэхъыфIу къалъытащ Къэрэгъэ­шыр (унафэщIыр Мамхэгъ Валерэщ).
«Прохладнэ щIыналъэм щIыхь зиIэ и цIыху» цIэ лъапIэр фIащащ Пунаржи Виктор. Абы щIыпIэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ. Екатериноградскэ жылэм къыщалъхуа Пунаржи Виктор «Степной» племсов­хозым и унафэщIу илъэси 10-кIэ лэ­жьащ, 1995 - 2008 гъэхэм Прохладнэ район администрацэм и унафэщIу щытащ. Пенсэм кIуэхукIэ КъБКъМА-м и къудамэ Тэрч мэкъу­мэш-хозяйствэ техникумым и директору лэжьащ.
Къалэ стадионым щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм и къалэхэм я лIыкIуэхэр зыхэта атлетикэ псын­щIэмкIэ зэхьэзэхуэ. Футбол зэдэджэгуащ «ГорИс» (Прохладнэ), «Шагъди» (Лэс­кэн ЕтIуанэ) гупхэр.
Пщыхьэщхьэм екIуэкIащ «Прохладнэм и вагъуэхэр пегъанэ» концертышхуэ. Абы хэтащ «Мираж» гупым и уэрэджыIакIуэу щыта Разинэ Светланэ. Къалэм и махуэр ягъэдэхащ «Кабардинка», «Балкария» къэрал къэфакIуэ ансамблхэм.
ДыщэкI Альберт.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018