ЦIыху жыджэрхэр

Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэхэм щыIэ къэрал къулыкъущIапIэхэм, щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ IэнатIэхэм, хьэрычэт лэжьыгъэм хэт, апхуэдэуи фейдэ къегъэщIыным пыщIа IуэхущIапIэхэм щылэжьэфынухэр къыхэхын папщIэ къызэрагъэпэщ икIи ирагъэкIуэкI «ЦIыху жыджэрхэм я еджапIэ» проектыр. Абы хэтыну ирагъэблагъэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыпсэу, зи ныбжьыр илъэс 18 - 30-хэм ит IэщIагъэлIхэр, студентхэр.

Семинар, тренинг, мастер-класс, воркшоп щIыкIэурэ екIуэкIыну егъэджэныгъэм илъэсым и кIэ хъуху хэтынущ цIыху 400-м нэс. Абы къыщымынэу, къэрал къулыкъущIапIэхэм, щIыпIэ самоуправленэхэм я IэщIагъэлIхэм къапоплъэ зэIущIэ гъэщIэгъуэнхэр, «стIол хъурейхэр», я Iуэху еплъыкIэхэр утыку къыщрахьэ зэIущIэхэр.
 Къыхэгъэщыпхъэщ мы проектыр УФ-м Президентым и грантхэм я фондыр къагъэсэбэпкIэрэ къызэрызэрагъэпэщыр. Проектыр къызэгъэпэщынымкIэ, егъэкIуэкIынымкIэ дэIэпыкъуэгъу мэхъу ЦIыхубэ хозяйствэмрэ къэрал къулыкъумкIэ Урысей академиер, КъБКъУ-р, Кавказ Ищхъэрэм и журналистхэм я зэгухьэныгъэр.

ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.
Поделиться: