ЦIыху зэрыхэмыкIуэдарщ нэхъыщхьэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ еплъащ Герхожан псы­щхьэм къыщежьэу Тырныауз къалэм дэлъэда ятIэпсым и Iэужьыр гъэ­кIуэдыным зэрелэжьымрэ щытыкIэр зыхуэдэмрэ.

 Iуащхьэмахуэ районым и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Залиханов Къанщобий зэрыжиIамкIэ, псыр къиуа нэужь, къалэм зы километррэ ныкъуэкIэ дэлъа­дэри, фэтэр куэду зэтет унитIым щIэлъэдащ. Абы къыхэкIащ цIыху 425-рэ я унэхэм къыщIагъэIэпхъу­кIыныр. 
- Герхожан псынащхьэм къыщыщIидзэу дгъэбыда кIэнауэр махуитIым и кIуэцI­кIэ пэлъэщащ мывэрэ ятIэрэ хэлъу кърихьэх псы уэрым. Гузэвэгъуэр нэхъ зы­лъэIэсынкIэ хъуну, фэтэр куэду зэтет унихым щIэсхэр пIалъэкIэ здэщыIэн дгъэ­хьэзырат, ауэ ахэр къэдгъэсэбэпын хуей хъуакъым, цIыхухэр я благъэ-Iыхь­лыхэм екIуалIэри, пщэдджыжьым я унэхэм ягъэзэжащ.
 ШыщхьэуIум и 16-м сы­хьэти 5-м щегъэжьауэ ятIэпсыр къалэм къыдэ­мылъадэу Бахъсэныпс зэ­рыхагъэхуэжын псыжапIэр ягъэхьэзыращ машинэ хьэ­лъэзешэхэм. А Iуэхум техникэу 9, КъБР-м и МЧС-м и лэжьакIуэу 350-рэ, Терскол жылэм и бгы къегъэлакIуэу 25-рэ, полицэм и лэ­жьа­кIуэхэр хэтащ. 
 КъБР-м и МЧС-м и пресс-IэнатIэм и унафэщI Бер ­Къантемыр къызэ­рыд­жи­IамкIэ, IуэхущIапIэм и машинэхэмкIэ дыгъуасэ пщэдджыжьым къыщыщIэдзауэ ягъэкъэбзащ псыежэхым щызэтрихьа кIэ­рыху­бжьэ­рыху­хэмрэ пхъэдакъэжь­хэм­рэ, къалэм щыпсэухэм сыткIэ ядэIэпыкъун хуейми зэхагъэкIын мурадкIэ, унэ нэхъ гъунэгъухэр къызэхакIухьащ. Апхуэдэуи IэщIагъэлIхэр Герхожан псынащхьэм щыкIэлъоплъ щы­тыкIэр зыхуэдэмрэ абы зихъуэжынкIэ зэрыхъунумрэ.
 КIуэкIуэ Юрий щIэуп­щIащ щIыуэпс къэхъукъащIэр аргуэру къалэм зэран хуэ­хъунымкIэ щыIэ шына­гъуэ­хэм. Высокогорнэ геофизикэ институтым и щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыщхьэ Докукин Михаил жиIащ ­псори зэлъытар, къапщтэмэ, кърихьэхынкIэ хъуну ятIэпсым и куэдагъыр зэ­рыарар, ауэ зэрыхуагъэ­фащэмкIэ, къехам хуэдиз щыIэн хуейкъым, абы щхьэкIэ къахуэгъэсэбэп Iэмал псомкIи йолэжь. 
 Докукиным дыщIигъуащ ятIэпс зэтрихьар кубометр мин 300-м нэблагъэ зэры­хъур, метри 7 зи куууагъ кIэнауэм хуиту мы зэманым ­метри 2 фIэкIа зэримы­Iэжыр.
 КъБР-м и Iэтащхьэм япэ къалэну игъэуващ я къару зэхалъхьэу зэман кIэщIым кIэнауэм ятIэпсыр къыдагъэкъэбзыкIыжын хуейуэ.
- Псоми гу зэрылъыфтэщи, Iуэхум ущыхуэхьэзырым деж къэхъугъэ нэхъ шына­гъуэми упэщIотыф. ЯтIэпсыр зыдэкIыну кIэнауэр дымыгъэхьэзырамэ, 2000 гъэм цIыхухэм я нэгу щIэкIа гузэ­вэгъуэм ноби къытригъэ­зэжынут. Пэжращи, абы ­къалэр къригъэ­лауэ жыпIэ хъунущ. Къэхъунур зыми ищIэркъым, ауэ дыхуэ­хьэ­зырын хуейщ псоми. Ди Iэмалхэр хуримы­къунумэ, УФ-м и МЧС-м, ди гъунэгъу щIыналъэхэм захуэдгъэзэнщ, ауэ, сызэреплъымкIэ, мы Iуэхум ди къарукIэ дыпэлъэщын хуейщ, дэтхэнэри и къалэным жэ­уаплыныгъэ хэлъу бгъэ­ды­хьэмэ, - жиIащ КIуэкIуэм. 
 КъБР-м и Iэтащхьэр щхьэ­хуэу къытеувыIащ шынагъуэ къэхъумэ цIыхухэр пIалъэкIэ щыпсэунур егупсы­сауэ къыхахын зэрыхуейм, абыхэм щытыншын хуэдэу. КIуэкIуэм Iуащхьэмахуэ районым и щIыпIэ администрацэми, КъБР-м и МЧС-ми, республикэ унафэщIхэми фIы­щIэ яхуищIащ, цIыху хэ­мыкIуэдэн хуэдэу Iуэхухэр къызэрызэрагъэпэщам пап­щIэ.

БАГЪЭТЫР Луизэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018