Балъкъыпс ефа Iей хъун хуейкъым

Урысей Федерацэм, КъБР-м, КъШР-м щIыхь зиIэ я артист, оперэ уэ­рэджыIакIуэ Ташло Алийрэ сэрэ дызэкъуажэгъущ.­ Ар - бгы лъапэмкIэ, сэ - псыежэх IуфэмкIэ ды­къыщыхъуащ. Ды­къы­щыхъуащ жысIэ щхьэ­кIэ, къуажэм и гъунэ зы­рызщ дыщыпсэуар, къи­нэмыщIауи сэ езанэ классыр къэзуха нэужь, къалэм сыкъэкIуащ сыщеджэну. Арами, абы и хъыбар зэхэсхрейт. «А щIалэ цIыкIум зы макъ иIэщи, бгым дэкIауэ уэрэд щыжиIэкIэ, къуажэкIэм нэс щызэхыбох», - жаIэрт къуажэдэс щIалэгъуа­лэм. Гу лъытэн хуейщ: ар иджыри школым щыщIэс зэманрат…

Налшык музыкэ учи­лищэм Алий ны­щы­щIэтIысхьам, сэ а еджапIэр къэзухырт. Абы къыхэкIыуи, а лъэхъэнэхэм иджыри ар фIыуэ сцIыхуртэкъым. ЗгъэщIэгъуауэ зы Iуэху закъуэ IупщI дыдэу сощIэж: училищэм щеджэу, Алий ­Iэмал къратауэ щытащ симфоние оркестрым щIыгъуу концерт гуэрым уэрэд щыжиIэну. Ар еджакIуэм дежкIэ пщIэшхуэт, щытхъум я нэхъ лъапIэт. Училищэм щеджахэм ящыщу апхуэдэ насып нэгъуэщIым къытхукъуэкIауэ щытауэ сщIэжыркъым… Ташлом Санкт-Петербург дэт консерваторэр 1992 гъэм къиухри, Налшык дэт Музыкэ театрым къыкIэлъыкIуэ илъэсым лэжьэн щыщIидзащ. Абы и закъуэщ зи зэфIэкIхэр Италием къыщызыпщытэжауэ диIэр. 1995 - 1996 гъэхэм ар хэтащ Карузэ Энрикэ, Пуччини Джакомэ сымэ я щIыхькIэ Милан къыщызэрагъэпэща дунейпсо зэпеуэхэм. Къищы­нэмыщIауи, Ла Скала оперэ театрым и режиссёр нэхъыщхьэ Негри Робертэ уэрэджыIакIуэр иригъэблагъэри, и Iэзагъэм хригъэгъэхъуащ.
ЦIыхухъум и губзыгъа­гъэм и нэщэнэу къызолъытэ щхьэгъусэфI, унэ­гуащэ пэж къызэрыхихыфыр. Абы тепщIыхьми, Алий Iущыгъэ ин зыхэлъщ. Тамарэ (абы и щхьэгъусэр) илъэс 30 хуэдиз хъуауэ ­соцIыху икIи дызэныб­жьэгъущи, а зы хьэ­лымрэ зы пIэмрэ итщ, уе­мыхъуэпсэнкIэ Iэмал имыIэу. Жьэгур зыхуейри хуегъазэ, и лэжьыгъэри ещIэ, Алий и Iуэхухэри деIыгъ. Сыт щыгъуи диIыгъащ абы и щхьэгъусэм и IэщIагъэр, уеблэмэ Ташлор еджэну консерваторэм щыкIуэми, и уэрэд жыIэныр къигъанэри (а зэманым Тамарэ республикэм фIыуэ къацIыхуа уэрэджыIакIуэ нэхъ щIалэхэм ящыщт), илъэситхуми Алий и гъусэу абы щыIащ. Ар щIыжысIэр уи Iуэху къохъулIэнымкIэ унагъуэм куэд зэрелъытар къыхэзгъэщыну сыхуейщи аращ. Езы Ташломи и щхьэгъусэм щхьэкIэ жиIэ хабзэщ: «Ар мыхъуамэ…».
Мы зэманым Музыкэ театрым щыри дыщызэдолажьэ. Алий лэ­жьа­кIуэ­шхуэщ. Зы махуэ къа­нэу къыщIэкIынкъым­ ар театрым е учили­щэм кIуэуэ и макъым емылэжьу. ЗэрыфщIэщи, уэрэджыIакIуэм и макъыр дахэу, жьгъырууэ щытын ­папщIэ, махуэ къэс жыхуаIэм хуэдэу, абы елэжьыжын хуейщ. Аращи, Алий, сыхьэт-сыхьэтитIыр а Iуэхум хухех. Алий фIы дыдэу къехъулIахэм ящыщщ Верди Джузеппе и «Травиата», «Риголетто», Чайковский Пётр и «Евгений Онегин», «Иоланта», Леонкаваллэ Руджерэ и «Паяцы», Пуччини Джакомэ и «Тоска» оперэхэм щигъэзэщIа роль нэхъыщхьэхэр.
Алий талантышхуэ иIэщ. Балъкъыпс ефа Iей хъун хуейкъым…

КЪРЫМ Иринэ, Ингуш, Осетие Ипщэ республикэхэм щIыхь зиIэ я артисткэ.
Поделиться:

Читать также: