«Кавказыджхэм я лэжьыгъэхэр»

Газетеджэхэр щыгъуа­зэ тщIыну ди гуапэщ ­Истамбыл къыщыдэкI «Кавказыджхэм я лэ­жьы­гъэхэр» журналым и зи чэзу номерыр дунейм къы­зэ­рытехьам. БзищкIэ (тыркубзэ, уры­сыбзэ, инджылызыбзэ) зэхэгъэува тхылъхэм адыгэ тхы­дэм тетхыхь щIэныгъэлIхэм я лэжьыгъэщIэхэр ихуащ.
Гу лъывэдгъэтэну ды­хуейт гъатхэпэм къыдэ­кIа номерым къытехуа, тхыдэдж цIэрыIуэ Со­къур Валерэ и тхыгъэу «Политикэ Iуэхум хэ­кIыжын хьэлыр адыгэ тхыдэм къызэрыхэщ щIыкIэр» («Феномен политического отчуждения в исторических судь­бах черкесского народа») зыфIищам. «Политикэ Iуэхум хэкIы­жын» псалъэхэмкIэ адыгэ­бзэм къидгъэзэгъэну дызыхэт жыIэ­гъуэм щытепсэ­лъыхь­кIэ, щIэныгъэлIым гу­ры­Iуэгъуэ ещI ар зи пIэ идгъэувэну ди мурад «политическое отчуждение» урыс терминым ­къригъэкIыр. «Ар политикэ и лъэныкъуэкIэ бжьы­пэр зыIыгъ цIыху­хэм щIыб яхуэгъэзэн, зэращыгугъауэ къэмы­лъытэжын е къыфIэ­мы­Iуэхужын, тепщэгъуэми езы политикэ зэхэтыкIэми арэзы темыхъуэн» хьэлращ. Апхуэдэ щапхъэхэм языхэзу Сокъу­рым къехь адыгэхэр урыс тепщэгъуэм пыщIа хъунымкIэ япэ лъэба­къуэр зыча Къанокъуэ Мэхъэшокъуэ и гъащIэм щыщ пычыгъуэ. Къызэ­рыхъуа щIыкIэм нэгъэсауэ дыщымыгъуазэу, дэ илъэс щиплIым щIигъуауэ дытопсэлъыхь Грозный Иван адыгэхэм къызэрацIыхуа щIы­кIэм. А хъыбарым и Iы­хьэ гуэрхэм мызэ-мы­тIэу газетым и напэ­кIуэцIхэми ды­щы­теп­сэ­лъыхьащ, ауэ тхыгъэр зи IэдакъэщIэкI щIэныгъэлI къызэрымыкIуэм Iуэхугъуэр, тхыдэ пэ­жым зэрыхуэфащэу, Iуэ­рыIуатэбзэ тыншкIэ къеIуэтэжри, нэхъыбэ къэп­щIэнми утрегъэгушхуэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ХьэпцIэ Дисэ.
Поделиться: