Тележурналистхэм Урысей гвардием и лэжьакIуэхэм ящIыгъуу къулыкъу ирахьэкIащ

«Урысей гвардиер илъэситху ирокъу» акцэм хыхьэу «1 КъБР» телеканалым и корреспондентхэм Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щиIэ Управленэм и ОМОН-м и зауэлIхэм ящIыгъуу зы махуэ плъырыгъуэ ирахьэкIащ.

«Фи пщэдджыжь фIыуэ» нэтыныр езыгъэкIуэкIхэу Блэнауэхэ Тимуррэ Заирэрэ, Николенкэ Эвелинэ сымэ къулыкъу зыщIэхэм епсэлъылIа къудейкъым, атIэ езыхэм я къарум къихьми  еплъыжащ, Iэщэ зэпкърыхын-зэпкърылъхьэжыным зэрыхуэIэкIуэлъакIуэр къагъэлъэгъуащ, апхуэдэу хьэ гъэсэным, лагъым къыщIэхыным хащIыкIыр къагъэлъэгъуащ, бронетранспортёрыр зэрагъэкIуэнуи Iэмал  яIащ.
Гуп хэхам хэтхэр абыхэм щызрагъэцIыхуащ спорт залым. Абдеж зауэлIхэм хьэщIэхэм наIуэ щащIащ я Iэчлъэчагъыр, гузэвэгъуэ хэхуа цIыхур абы къыхэшын, зыхъумэжыныгъэ Iуэхум сыткIи зэрыхуэщIар. АдэкIэ журналистхэм ирагъэлъэгъуащ инженер техникэ къудамэм и лэжьэкIэр, зауэлIхэм я фащэхэм хуэдэ щрагъэтIагъэри, Iэмэпсымэ хэхахэр къагъэсэбэпурэ къапщытащ шэч зыхуащI хьэпшыпхэр. Абы иужькIэ корреспондентхэм зыщагъэгъуэзащ хьэ гъэсахэм ядэлажьэ IэщIагъэлIхэм я зэфIэкIым икIи езыхэми а Iуэхум хащIыхьыфым еплъыжащ. ХъыбарегъащIэ IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм псом нэхърэ нэхъ яфIэгъэщIэгъуэн хъуар дзэм къыщагъэсэбэп техникэрщ. Бронетранспортёрыр зэрызэрагъакIуэм, ар зэрылажьэм хьэщIэхэр щыгъуазэ ищIащ инструкторым.
«Урысей гвардием и къудамэхэм я лэжьыгъэм зыщыбгъэгъуэзэну сыт щыгъуи гъэщIэгъуэнщ, щIэ куэд къозыгъащIэщ. Псом хуэмыдэу цIыхухъухэр дехьэх абы. Къапщтэмэ, тонн I4 зи хьэлъагъ машинэр зэрызезгъэкIуэфар си дежкIэ гуимыхужщ», - жиIащ Блэнауэ Тимур.
ЗэIущIэм и кIэухым журналистхэр Урысей гвардием хэтхэм ехъуэхъуащ я махуэшхуэмкIэ.

Урысей гвардием и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: