НэхъыфIхэр къыхах

«Урысей зэкъуэт»-м и Парт школ нэхъыщхьэм иригъэкIуэкI «Политик пашэ» егъэджэныгъэ Iуэхум хэтынухэр къыхахын яухащ. Мы зэманым ирихьэлIэу IэщIагъэлIхэр хунэсащ анкетэ мини 8,5-м еплъыну икIи абыхэм ящыщу арэзы техъуащ мини 6,5-м.

«Урысей зэкъуэт» партым и Совет Нэхъыщхьэм и секретарым и япэ къуэдзэ, Къэрал Думэм и депутат Баталинэ Ольгэ къызэрыхигъэщамкIэ, зы цIыхум и пIэм 43-рэ итщ.
Зэпеуэм къыкIэлъыкIуэ и Iыхьэр щIышылэм и 22-м зэфIэкIа нэужь (видеорезюмеи 3 трахауэ щытын хуейщ), мазаем и 1 пщIондэ тест лэжьыгъэхэр ирагъэщIынущ.
Баталинэ Ольгэ зэрыжиIамкIэ, зэпеуэм хэтыну зезыгъэтхахэм я нэхъыбэр зыщыщыр Краснодар, Ростов, Калининград, Ставрополь, Пермь, Башкортостан, Татарстан щIыналъэхэмрэ Москва, Санкт-Петербург къалэхэмрэщ. Языныкъуэхэм яIэщIэкIа щыуагъэхэм я зэранкIэ IэщIагъэлIхэм пхагъэкIар анкетэ 6500-рщ.
Баталинэм къыхигъэщащ щIышылэм и 22 пщIондэ зэпеуэм хэтыну хуейхэм видео зэмылIэужьыгъуи 3 ирагъэтхауэ зэрыщытыпхъэр. Абыхэм къыщагъэнэIуэн хуейщ партым хагъэхьэну ягъэхьэзыр гупым езыхэр хэхуэн хуейуэ къыщIалъытэмрэ ящIэну зыхуей, я зэфIэкIыр нэхъ къыщагъэлъэгъуэфыну Iуэху­гъуэхэр зыхуэдэмрэ. Къыхэгъэщыпхъэщ, видеорезюмехэр къыIахын щыщIадза япэ махуищым зи лэжьыгъэр езыгъэхьахэр цIыху 200-м щIигъуу зэрыщытар.
«Политикхэм я пашэ» Iуэхур зытещIыхьар парт, жылагъуэ лэжьыгъэм хэзыщIыкI цIыхухэращ. Псори зэхэту мы гъэм Москва тхьэмахуэкIэ щрагъэджэну зыхуагъэфэщэнур 150-рэ мэхъу икIи партым хыхьэну нэхъ зыхуэфащэхэр абыхэм къыхахынущ.
«Урысей зэкъуэт» партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и секретарым и къуэдзэ, партым и щIыналъэ гъэзэщIакIуэ комитетым и унафэщI Парафилов Дмитрий жиIащ «Политик пашэ» егъэджэныгъэ Iуэхур Iыхьи 6 зэрыхъур икIи абы ди республикэм щыщхэри жыджэру зэрыхэтыр.
- Мы зэпеуэм къигъэнэIуэнущ ди Iуэху еплъыкIэр къыддэзыIыгъ цIыху пашэхэр икIи нэхъыфIу зыкъэзыгъэлъагъуэхэр партым хагъэхьэным хуагъэхьэзыр гупым хэхуэнущ, - жиIащ абы.

Печонов Владилен.
Поделиться: