Я лэжьыгъэр къапщытэж

Урысей МЧС-м и Iэтащхьэ Зиничев Евгений лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Ставрополь крайм и Железноводск къалэм. Абы щригъэкIуэкIа зэIущIэм къыщапщытэжащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым КъэхъукъащIэ шынагъуэ къэмыгъэхъунымкIэ, абыхэм я Iэужьхэр гъэкIуэдыжынымкIэ зыуэ щыт къэрал IэнатIэм (РСЧС) илъэс кIуам и лэжьыгъэм кърикIуахэр. Апхуэдэуи абы щаубзыхуащ 2019 гъэм къапэщыт къалэнхэр.

ЗэIущIэм хэтащ Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Надёжин Михаилрэ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ КIэрэф Муратрэ.
Министр Зиничев Евгений жиIащ цIыхухэр куэду здэщыIэ щIыпIэхэм фIэкIыпIэ зимыIэ страхованэ щыгъэувыным зэрителъхьэр, сатуущI центрхэри хыхьэу, ахэр зейм IуэхущIапIэр мафIэсым щыхъумэнымкIэ яхь жэуапыр къагурыгъэIуэн папщIэ.
ЗэIущIэм къыщыхалъхьащ цIыху куэд здэщыIэ щIыпIэхэр зыIэзыбжьэу къэпщытэныр хабзэкIэ щIэгъэбыдэн хуейуэ. ЗэкIэ зэрыщытыращи, мафIэсым кIэлъыплъ IэнатIэм япэщIыкIэ IуэхущIапIэр зейм ар къызэрапщытэнумкIэ хъыбар ирегъащIэ махуэ зыбжанэ и пэ иту.
Апхуэдэу зэIущIэм щытепсэлъыхьащ «КъэхъукъащIэ шынагъуэ къэмыгъэхъун» программэ къуэдзэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэхалъхьам. Ар нэхъ зэгъэщIылIар Бахъсэн псыр къиункIэ зэрыхъунум зыщыхъумэнырщ. Программэм арэзы техъуащ Урысейм и Президентыр икIи, УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министерствэр хэту, КИФЩI-м и щIыналъэм а Iуэхур зэфIихын папщIэ япэ дыдэу ахъшэ къыхуаутIыпщащ. Псори зыхуэгъэзар къулейсызыгъэхэм я Iэужьхэр гъэкIуэдыжыныркъым, атIэ ахэр къэмыгъэхъунырщ.
ЗэIущIэм и кIэухым министр Зиничев Евгений дамыгъэ лъапIэхэр зыхуагъэфэщахэм яритащ.
Урысей Федерацэм и Президентым и УказкIэ «За спасение погибавших» медалыр къыхуагъэфэщащ Урысей МЧС-м и Iуащхьэмахуэ бгылъагэ къэлъыхъуакIуэ-къегъэлакIуэ гупым 1-нэ класс зиIэ и къегъэлакIуэ Хаджиев Азнор.
Урысей МЧС-м «За содружество во имя спасения» и медалыр иритащ Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм КъэхъукъащIэ шынагъуэхэмкIэ и IуэхущIапIэм и унафэщI Тау Аслъэн.
Ди лэжьэгъухэм къыхуащIа гулъытэм папщIэ дохъуэхъу.

Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: