Китайхэр лъэщу йобгъэрыкIуэ

Японием и къалащхьэ Токио щекIуэкI Олимп джэгухэм Рылов Евгенийрэ Бацарашкинэ Виталинэрэ етIуанэ дыщэ медалхэр абы къыщахьащ.

ЩIыбкIэ телъу метрищэкIэ псым щесым олимп чемпион нэхъапэIуэкIэ хъуа Рылов Евгений и ехъулIэныгъэм мыгувэу къытригъэзэжащ. Абы дыщэ медалыр къыщихьащ метр 200-ри къыщызэранакIым. Рыловыр къызэресылIа I дакъикъэрэ секунд 53,27-р  олимп рекордщ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ Евгений псы гуэным хуэфэщэн жэуап щритащ и ныкъуэкъуэгъу нэхъыщхьэ США-м щыщ Мерфи Райн, допинг зэхьэлIэн и лъэныкъуэкIэ ди спортсменыр мыкъабзащэу къыщыхъуу зэрыжиIам. Ар ди щIалэм секундым и 0,88-кIэ къыкIэрыхуащ.

Мы Олимпиадэм медалхэр щызэщIекъуэ Бацарашкинэ Виталинэ. Аращ Японием япэ дыщэр къыщытхуэзыхьар, иужькIэ Черноусов Артём дэщIыгъуу зыхэта пневматикэ кIэрахъуэмкIэ метрипщI зи жыжьагъ нэщанэм еуэнымкIэ зэпеуэм дыжьыныр къыщылъысащ. Дыгъуасэ ещанэ медалри къихьащ – аргуэру дыщэу. Метр 25-кIэ япэжыжьэ нэщанэм псынщIэу еуэнымкIэ зэпеуэм абы къыщыпэлъэщын къыхэкIакъым икIи етIуанэу Олимп чемпион хъуащ.

Ди цIыхубз рапиристхэми дагъэгуфIащ. Дериглазовэ Иннэ, Коробейниковэ Ларисэ, Мартьяновэ Мартэ, Загидуллинэ Аделинэ сымэ зыхэт Урысейм и олимп спортсменхэм я цIыхубз командэ къыхэхам гуп зэпеуэм и финалым 45:34-уэ щыхигъэщIащ мушкетёрхэм я къежьапIэ Франджым къикIахэр.

Олимп программэм япэу хагъэхьа цIыху щырыщу баскетбол зэдэджэгунымкIэ зэхьэзэхуэм фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ ди щIалэхэм. Я хьэрхуэрэгъу псори хагъащIэри ахэр финалым нэсащ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, абы къыщефIэкIащ Латвием и баскетболистхэр. ЗэкIэ дыжьын медалхэри Урысейм и олимп спортсменхэм я цIыхухъу командэ къыхэхам дежкIэ Iейкъым.

Осиповэ Еленэ шабзэ гъэуэнымкIэ зэпеуэм дыжьын медалыр щызэIэригъэхьащ. Кореем щыщ Сан Ан ар зы мащIэ дыдэщ къызэрыпикIуэтар.

Псым зэрыхуейуэ есыурэ метрищэр къыщызэранэкIым ещанэу къэсащ Колесников Климент. НэхъапэIуэкIэ абы дыжьын медалыр Токио къыщихьат.

ИкIэм-икIэжым увыпIэфI зыIэрагъэхьащ Тау Хьэсэнбий зи тренер нэхъыщхьэ Урысей Федерацэм и цIыхухъу  дзюдоистхэм. Домбеякъ медалыр зыхуэфащэр зыхагъэкIын папщIэ зи хьэлъагъур килограммищэм нэблагъэхэм я деж Ильясов Нияз къыщыпэува куржы бэнакIуэ Липартелиани Варлам хигъэщIащ.

Илъэс зыбжанэ хъуауэ зыри зыпэмылъэщ Олимп джэгухэм тIэунейрэ и чемпион, дунейпсо зэхьэзэхуэхэм куэдрэ щытекIуа Франджым щыщ Ринер килограмми 100-м щIигъухэм я зэпеуэм финалым и ¼-нэ Iыхьэм щефIэкIащ шэшэн щIалэ Башаев Тамерлан. АрщхьэкIэ иужькIэ къыхагъэщIэжри, ещанэ увыпIэм къыщынащ.

Ди жагъуэ зэрыхъунщи, килограмм 90-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм ардыдэр щыхузэфIэкIакъым Игольников Михаил. Абы хуабжьу дыдэщIат и анэр зэрышапсыгъым, и гъэсакIуэри (Нэгъуч Джанболэт) ди лъэпкъэгъуу зэрыщытым къыхэкIыу.

Хэгъэрейхэм япэ ищри, Китайм и спортсменхэм официальнэу щымыт гуп зэпеуэм бжьыпэр щаубыдащ. Иужь махуитIым абыхэм я дыщэ медалхэм иджыри 6 хагъэхъуащ. Адрейхэм (Японием, США-м, Урысейм, Австралием) зыIэрагъэхьар хуэдитIкIэ нэхъ мащIэщ.  Америкэм и Штат Зэгуэтхэм дамыгъэ нэхъыбэ дыдэ (41-рэ) зэраIэщ.

ХЬЭТАУ Ислъам.
Поделиться: