Зэдэлэжьэныгъэхэр зэтраухуэ

Иджыблагъэ Къэзан щекIуэкIащ «Урысейр ислъамым и дунейщ: KazanSummit 2021» экономикэмкIэ XII-нэ дунейпсо зэхыхьэр. Ар къыщызэрагъэпэщащ «Казань Экспо» дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэ центрым. 

Ди республикэм щыщу зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хъубий Марат, КъБР-м жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ КIурашын Анзор, КъБР-м промышленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумкIэ и министр Ахубеков Шамиль сымэ. 

Хабзэ хъуауэ ирагъэкIуэкI зэхуэсыр Урысей Федерацэм и хэгъэгухэмрэ ислъамыр щызекIуэ къэралыгъуэхэмрэ экономикэ и лъэныкъуэкIэ щызэдэлажьэ утыкушхуэу къэплъытэ хъунущ. Абы къекIуэлIа псоми Iэмал яIэщ дяпэкIэ зэрызэдэлэжьэну щIыкIэр яубзыхуну, проект щхьэхуэхэр зэгъусэу къызэрагъэпэщынымкIэ зэгурыIуэну, къэралым и экономикэ Iэмалхэмрэ инвестицэ зыхэплъхьэ хъуну иIэхэмрэ ягъэлъэгъуэну. 

Къапщтэмэ, зэIущIэм и къалэн нэхъыщхьэ дыдэр сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, щэнхабзэ, нэгъуэщI лIэужьыгъуэхэмкIи зэпыщIэныгъэхэр гъэбыдэнырщ. 

Ди республикэм икIа гупыр абдеж лэжьыгъэ IуэхукIэ щыхуэзащ Болгар ислъам академием и ректор Тимерханов Айнур икIи зэгурыIуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ студентитI Болгар академием и магистратурэм щIагъэтIысхьэну. 

НЭЩIЭПЫДЖЭ Замирэ.
Поделиться: