Абы дегъэпIейтей

Илъэс кIуам щэкIуэгъуэм и 29-м КъБР-м и жылагъуэ лэжьакIуэ гуп (тхакIуэхэри, щIэныгъэлIхэри яхэту) Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщIхэм тхыгъэкIэ зыхуагъэзат. Абы къыщаIэтар псори зыгъэпIейтей Iуэхуу къызэрытлъытэм къыхэкIыу, а тхыгъэ дыдэр КъБР-м и Iэтащхьэ щIалэ КIуэкIуэ Казбеки хуедгъэхьащ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ
КIуэкIуэ Казбек деж

ПщIэ зыхуэтщI Казбек Валерий и къуэ!

Къэбэрдей-Балъкъэрыр итщ Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм и курыкупсэм, и гъунэгъу республикэхэм пщIэшхуэ къыхуащI, гъащIэм зыщрихьэлIэ Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэм я зэфIэхыкIэмкIэ куэдым щапхъэ яхуохъу. Ар нэхъыбэу щынэрылъагъущ егъэджэныгъэм, щIэныгъэм, щэнхабзэм япыщIа Iуэхугъуэхэм.
ЩIыдэлъху лъэпкъхэм я анэдэлъхубзэмрэ литературэмрэ хъумэнымрэ зегъэужьынымрэ сыт щыгъуи гулъытэ щхьэхуэ хуащIу ди республикэм и унафэщIхэр къогъуэгурыкIуэ. Мыбдеж къыхэгъэщыпхъэщ тхылъ къыдэгъэкIын IэнатIэм щылажьэу Кавказ Ищхъэрэм щыIэ IуэхущIапIэхэм я нэхъ пашэ икIи зэпIэзэрыт «Эльбрус» тхылъ тедзапIэми абы епхауэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэ куэд зэрызэфIигъэкIыр.
Иужьрей илъэсхэм тхылъ тедзапIэм къыдигъэкIащ КIыщокъуэ Алим (томи 6 хъууэ), Кулиев Къайсын (томи 6 хъууэ), Нало Заур, Зумакуловэ Танзиля (том щырыщ хъууэ), Отаров Керим (томитI хъууэ), Бабаев Ибрэхьим, Къэшэж Иннэ сымэ, нэгъуэщIхэми я IэдакъэщIэкIхэр щызэхуэхьэса тхылъхэр. «Эльбрус»-м зэтриублащ къыдэкIыгъуэ куэду зэхэлъ тхылъхэр тедзэнри. Апхуэдэщ, псалъэм папщIэ, «Адыгская историческая серия», «Балкарская историческая серия», «ЕджапIэм и библиотекэ», «Ди цIыху цIэрыIуэхэр», «Адыгэ литературэм и фIыпIэ», «Балъкъэр литературэм и фIыпIэ», н. Тхылъ тедзапIэм гулъытэшхуэ хуещI тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я IэдакъэщIэкIхэми, «КъудамэщIэхэр» зыфIаща къыдэкIыгъуэм хиубыдэ тхылъхэр щIэх-щIэхыу тридзэкIэрэ. Апхуэдэуи дунейм къытохьэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ композиторхэмрэ сурэтыщIхэмрэ я лэжьыгъэ нэхъыфIхэр зэрыт тхылъхэмрэ альбомхэмрэ.
«Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и лэжьыгъэм щхьэхуэу увыпIэшхуэ щеубыд анэдэлъхубзэкIэ школым зэрыщрагъаджэ тхылъхэр къыдэгъэкIыным икIи жыджэру ядолажьэ абы зи гуащIэ хэзылъхьэ IэщIагъэлIхэм. Ди курыт еджапIэхэм къыщагъэсэбэп учебникыу, псалъалъэу, егъэджакIуэхэм я дэIэпыкъуэгъу тхылъ зэмылIэужьыгъуэу 176-рэ щытрадзэ «Эльбрус»-м. Апхуэдэ щIыкIэкIэ тхылъ тедзапIэр жыджэру толажьэ анэдэлъхубзэхэмрэ лъэпкъ литературэхэмрэ хъумэнымрэ зегъэужьынымрэ.
«Урысей Федерацэм зэрыщрагъаджэм теухуауэ» Федеральнэ Законым ипкъ иткIэ, УФ-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм къищтауэ щытащ курыт еджапIэхэм щрагъэдж хъуну тхылъхэмрэ пособиехэмрэ къыдэгъэкIыныр зыхуэфащэ тхылъ тедзапIэхэр къызэрыхах хабзэхэр. «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм хузэфIэкI ещIэ апхуэдэ хуитыныгъэ зиIэ издательствэхэм я бжыгъэм хыхьэнымкIэ. Дызэрыт зэманым ирихьэлIэу «Эльбрус»-м щытрадзэ учебникыу 33-р экспертизэм пхыкIри, зэрырагъаджэ тхылъхэм я федеральнэ бжыгъэм хэхуащ. Иджыпсту IуэхущIапIэр еужьэрэкIыу яужь итщ электроннэ учебникхэр къыдэгъэкIыным пыщIа Iуэхухэр зэтеублэным.
ПщIэ зыхуэтщI КIуэкIуэ Казбек! Дэ хуабжьу дегъэпIейтей къэрал IуэхущIапIэу «Эльбрус» тхылъ тедзапIэр щIэуэ къэунэхуа «КъБР-Медиа» холдингым зэрыхагъэхьам. Дэ къызэрытлъытэмкIэ, ар хэзагъэркъым а IуэхущIапIэм. Тхылъ къыдэгъэкIыныр зыкIи епхакъым хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьыгъэм, уеблэмэ  абы хухах мылъкум и къэкIуэкIэр нэгъуэщIщ. КъищынэмыщIауэ, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къигъэсэбэп ахъшэм и процент 30 - 40-р езым къелэжьыж.
Республикэм и печатым и тхыдэм уриплъэжмэ, зэкъым-тIэукъым газет, журнал къыдэзыгъэкI IуэхущIапIэ (хъыбарегъащIэ IэнатIэхэр техникэ IуэхутхьэбзэкIэ къызэзыгъэпэщхэри абы хэту) зэрызэтраублар, ауэ зэи къэувакъым тхылъ тедзапIэр абы хэгъэхьэным теухуа упщIэ. Мы тхыгъэмкIэ дэ дыщIолъэIу «Эльбрус» тхылъ тедзапIэр зи щхьэ хущытыж къэрал IуэхущIапIэ щхьэхуэу къэвгъэнэжыну. Ар къыхуэщхьэпэнущ ди республикэм егъэджэныгъэмрэ щэнхабзэмрэ щыхъумэнымрэ зыщегъэужьынымрэ. Дэ хьэкъыу ди фIэщ мэхъу зи гугъу тщIы Iуэхур фIыкIэ зэфIэхыным ухэлIыфIыхьмэ, иджырей ди цIыхухэм я мызакъуэу, къэкIуэну щIэблэхэми фIыщIэ къызэрыпхуащIынур.

Беппаев МутIалип,
КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ,
ХьэIупэ ДжэбрэIил,
композитор, Урысейм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист,
БищIо Борис,
бзэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъЩIКъИ-м къэбэрдей-шэрджэсыбзэмкIэ и къудамэм и унафэщI,
БЕППАЕВ Суфьян,
«Алан» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ.
ХьэфIыцIэ Мухьэмэд,
Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ,
КIуэкIуэ Джэмалдин,
бзэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат.

Поделиться: